06. MÔ HÌNH SINH THÁI VÀ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT TẠI NGUỒN PHÂN TÁN

Trang Nguyễn Thị Thu, Nga Nguyễn Thị Hằng

Giới thiệu

Mô hình kỹ thuật sinh thái phối trộn các tầng đất là kỹ thuật bể lọc ngầm sử dụng vật liệu tự nhiên có nguồn gốc từ đất gồm khoáng sét, kết von đá ong,… làm chất hấp phụ ô nhiễm, trên bề mặt được phủ đất và trồng cỏ tự nhiên. Kỹ thuật có hiệu quả xử lý cao, hiệu suất xử lý N và P đạt 60 - 70 % do cơ chế yếm khí và hiếu khí trong các tầng đất. Nồng độ BOD5 và COD giảm đáng kể, đảm bảo đạt chất lượng theo QCVN 14-MT:2015/BTNMT cột B1. Kỹ thuật sử dụng hoàn toàn vật liệu tự nhiên, thân thiện với môi trường, chi phí vận hành thấp. Kỹ thuật này rất phù hợp với điều kiện của các hộ gia đình, cơ quan, trường học, nhà hàng và khách sạn,... để xử lý nước thải bảo vệ môi trường, kỹ thuật được áp dụng cho các đối tượng phân tán sẽ giảm tải công suất xử lý của các công trình XLNT tập trung.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Chadde, S. (2002). A great lakes wetland flora, 2nd Ed. Pocketflora Press, Laurium, MI.
[2]. Farahbakhshazad, N. and G. M. Morrison (1997). Ammonium removal processes for urine in an upflow macrophyte system. Environmental Science & Technology, vol. 31, no. 11, p. 3314 - 3317.
[3]. Khương Thị Hải Yến và cộng sự (2022). Đánh giá hiệu quả xử lý nước thải sinh hoạt tại nguồn phân tán bằng kỹ thuật phối trộn vật liệu có nguồn gốc từ đất. Tạp chí Khoa học Thủy lợi và Môi trường, p. 22 - 25.
[4]. LiaLiang Zhang et al (2011). Adsorption characteristics studies phosphorus onto laterite. J. Chemosphere, vol. 51, p. 98 - 105.
[5]. Moreno, C., N. Farahbakhshazad and G. M. Morrison (2002). Ammonia removal from oil refinery effluent in vertical upflow macrophyte column systems. Water, Air and Soil Pollution, vol. 135, p. 237 - 247.
[6]. Nga. N. T. H, Mori Yuki, Shin - Ichiro Wada (2013). Laterite in Vietnam and their ability for waster water treatment. J. Agriculture, Kyushu University.
[7]. Sato K., Masunaga T., Inada K., Tanaka T., Arai Y., Unno S. and Wakatsuki T. (2005). The development of high speed treatment of polluted river water by the multi - soil - layering method, examination of various materials and structure. Jpn J. Soil Sci. Plant Nutr., vol. 200.
[8]. Sato, K., Iwashima, N., Matsumoto, T., Wakatsuki, T. and Masunaga, T. (2010). Wastewater treatment processes and mechanisms of organic matter, phosphorus and nitrogen removal in a multi - soil - layering system. Proceedings of the 19th World Congress of Soil Science.
[9]. McGraw-Hill (2007). Water and wastewater calculations manual. Chemistry & Biodiversity, vol. 1, p. 1829 - 1841. Retrieved from http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cbdv.200490137/abstract.
[10]. T. Masunaga et al. (2007). Characteristics of wastewater treatment using a multi soil layering system in relation to wastewater contamination level and hydrolic loading rates. Soil Science and Plant Nutrition, p. 123 - 125.
[11]. T. Attanandana et al. (2007). Treatment of domestic wastewater with a Multi - Soil - Layering (MSL) system in a temperate and a tropical climate.
[12]. Trần Đức Hạ (2002). Xử lý nước thải quy mô vừa và nhỏ. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật.
[13]. Trịnh Xuân Lai (2016). Xử lý nước thải sinh hoạt và công nghiệp theo công nghệ A/O. Nhà xuất bản Xây dựng.
[14]. Tchobanoglous, G, Burton, FL & Stensel, HD. (2003). Wastewater engineering: Treatment and reuse. Fourth edition. McGraw-Hill series in civil and environmental engineering, McGraw-Hill, New York, NY.
[15]. Xin CHEN et al. (2007). Effect of structural difference on wastewater treatment efficiency in Multi - Soil - Layering systems: Relationship between soil mixture. Soil Science and Plant Nutrition, vol. 53, p. 206 - 214.

Các tác giả

Trang Nguyễn Thị Thu
thutrang_ctn@tlu.edu.vn (Liên hệ chính)
Nga Nguyễn Thị Hằng
Nguyễn Thị Thu, T., & Nguyễn Thị Hằng, N. (2022). 06. MÔ HÌNH SINH THÁI VÀ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT TẠI NGUỒN PHÂN TÁN. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (42), 56–63. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/430
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

06. ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG NHÔM (Al) TRONG NƯỚC SẠCH SỬ DỤNG CHO MỤC ĐÍCH SINH HOẠT CỦA CÁC ĐƠN VỊ CẤP NƯỚC QUY MÔ NHỎ GIAI ĐOẠN 2020 - 2022

Trâm Trần Quỳnh, Hải Nguyễn Tuấn, Hiền Đỗ Phương, Hà Lê Thái, Hương Nguyễn Thị Mai, Huyền Đỗ Vũ...
Abstract View : 8
Download :1