03. THIẾT KẾ XÂY DỰNG HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG QUAN TRẮC CHUYỂN DỊCH NGANG CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN BẰNG MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ TỰ ĐỘNG

Hà Nguyễn, Cường Lê Anh

Giới thiệu

Dưới sự tác động liên tục của các yếu tố ngoại cảnh như lũ lụt, động đất, sự xuống cấp về chất lượng của công trình thì việc quan trắc theo chu kỳ không đáp ứng được yêu cầu cảnh báo dịch chuyển công trình tức thời. Bài báo có nội dung trình bày về công tác thiết kế xây dựng hệ thống tự động quan trắc chuyển dịch ngang đối với đập thủy điện tại nhà máy thủy điện Hòa Bình. Giải pháp thiết kế hệ thống tự động quan trắc bằng máy toàn đạc điện tử tự động từ nhiều trạm máy khác nhau và kết quả ước tính cho thấy hoàn toàn có thể áp dụng vào thực tế sản xuất, góp phần mở rộng khả năng ứng dụng tự động hóa để quan trắc chuyển dịch ngang công trình theo thời gian thực.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Changlin Luo (2019). Teaching of automatic measurement with Georobot. School of Geodesy and Geomatics Wuhan University, May 15th, 2019.
[2]. Halim Setan and Khairulnizam M. Idris, Malaysia (2018). Automation in data capture and analysis for industrial/deformation surveying using robotic total station. Integrating Generations FIG Working Week 2008 Stockholm, Sweden 14 - 19 June 2018.
[3]. Lee Danisch, Adam Chrzanowski, Jason Bond, Maciej Bazanowski (2018). Fusion of geodetic and MEMS sensors for integrated monitoring and analysis of deformations. 13rd FIGSymposium on Deformation Measurements and analysis, 4th IAG Symposium on Geodesy for Geotechnical and Structural Engineering, LNEC, Lisbon, Portugal, 12 - 15 May 2018.
[4]. Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình (2019). Phương án đầu tư hệ thống tự động quan trắc chuyển vị ngang công trình thủy điện Hòa Bình.
[5]. Trần Ngọc Đông, Đào Xuân Vương, Nguyễn Hà (2021). Thử nghiệm thiết kế xây dựng hệ thống tự động quan trắc chuyển dịch ngang nhà máy thủy điện Hương Điền. Tạp chí Khoa học Công nghệ xây dựng số 2/2021 trang 62.
[6]. Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9399:2012 Nhà và công trình xây dựng - Xác định chuyển dịch ngang bằng phương pháp trắc địa.
[7]. Ознамец В. В. (2018). Дегбеньон Овивоссу Пьеретт Аурель. Геодезическое обеспечение мониторинга береговой линии (на примере берега Атлантического океана Республики Бенин // Изв. вузов «Геодезия и аэрофотосъемка». Т. 62. № 3. С. 249 - 256. Doi: 10.30533/0536-101X-2018-62-3-249-256.

Các tác giả

Hà Nguyễn
Cường Lê Anh
lacuong@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Nguyễn, H., & Lê Anh, C. (2022). 03. THIẾT KẾ XÂY DỰNG HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG QUAN TRẮC CHUYỂN DỊCH NGANG CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN BẰNG MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ TỰ ĐỘNG. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (42), 21–33. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/427
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

<< < 1 2 3 4 5 6 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.