16. Research on theoretical basis of knowledge and skill training requirements for professional positions in natural resources and environment sector

Toàn Nguyễn Đức, Yến Nguyễn Thị Hải, Hằng Bùi Thị, Hà Dương Thu

Abstract

Training and refresher training are basic solutions to improve professional qualifications, working capacity, quality and working efficiency of the contingent of cadres, civil servants and public employees. In which, refresher training by job position is very important. This study aims to provide a theoretical basis for refresher training knowledge and skills, based on requirements of professional positions in natural resources and environment sector. This will help managers to have more information and apply to the organization and management of refresher training activities based on job position requirements.

Full text article

Generated from XML file

References

[1]. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2019). Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật cán bộ, công chức và luật viên chức. Luật số: 52/2019/QH14, ngày 25/11/2019.
[2]. Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2017). Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
[3]. Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2021). Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
[4]. Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2020). Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 về vị trí việc làm và biên chế công chức.
[4]. Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2020). Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.
[5]. Bộ Nội vụ (2020). Công văn số 133/BNV-ĐT ngày 08/01/2020 về việc hướng dẫn thực hiện đào tạo, bồi dưỡng năm 2020.
[6]. Bộ Nội vụ (2020). Công văn số 6882/BNV-ĐT ngày 25/12/2020 về việc hướng dẫn thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021.
[7]. Ngô Thành Can (2020). Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực thực thi công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức. NXB. Tư pháp.
[8]. Nguyễn Đức Toàn và các cộng sự (2021). Đánh giá thực trạng hệ thống chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc gia: Giải pháp kết nối và chia sẻ hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ công tác đào tạo, quản lý lĩnh vực tài nguyên môi trường.
[9]. https://www.moha.gov.vn/hochiminh/tin-tuc-su-kien/xay-dung-khung-nang-luc-cho-vi-tri-viec-lam-dap-ung-yeu-cau-cai-cach-hanh-chinh-39965.html.

Authors

Toàn Nguyễn Đức
Yến Nguyễn Thị Hải
nthyen@hunre.edu.vn (Primary Contact)
Hằng Bùi Thị
Hà Dương Thu
Nguyễn Đức, T., Nguyễn Thị Hải, Y., Bùi Thị, H., & Dương Thu, H. (2022). 16. Research on theoretical basis of knowledge and skill training requirements for professional positions in natural resources and environment sector. Science Journal of Natural Resources and Environment, (41), 161–168. Retrieved from https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/421
##submission.license.notAvailable##

Article Details

Similar Articles

1 2 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.