4. GIẢI PHÁP TĂNG SẢN LƯỢNG KHÍ SINH HỌC TRONG XỬ LÝ BÙN BẰNG CÔNG NGHỆ PHÂN HỦY KỊ KHÍ TẠI TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI YÊN SỞ

Linh Phùng Thị, Chi Trần Thùy

Giới thiệu

1m3 bùn thải trong trạm xử lý nước thải có thể tạo ra 15 m3 biogas và 90 kW năng lượng, đây là một nguồn năng lượng hữu ích và có thể thu hồi để cung cấp cho bản thân trạm xử lý nước thải(TXLNT). Phân hủy bùn kỵ khí là một giải pháp để xử lý bùn thải trong các TXLNT, đồng thời cũng là phương pháp tận dụng được năng lượng. Khí biogas sinh ra trong quá trình xử lý bùn bằng phương pháp này sẽ được thu hồi và cung cấp năng lượng trở lại cho trạm xử lý sẽ tiết kiệm được một phần chi phí vận hành. Để nâng cao hiệu quả tạo khí biogas của quá trình phân hủy kỵ khí bùn thải từ các trạm xử lý nước thải của hệ thống thoát nước (HTTN) chung, cụ thể tại TXLNT Yên Sở, giải pháp được đưa ra bao gồm: giải pháp về mô hình cân bằng vật chất trong trạm xử lý hướng tới thu hồi năng lượng và các giải pháp tăng hiệu quả cho công trình thu hồi khí sinh học. Đối với giải pháp về hiệu quả công trình, ngoài các biện pháp cải thiện kỹ thuật, điều kiện vận hành của công trình hiện tại, còn bổ sung trực tiếp chất thải hữu cơ (EMO) bên ngoài nhằm tăng hàm lượng khí sinh học thu hồi

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. PGS. TS Nguyễn Việt Anh và cộng sự (2014), Đánh giá khả năng xử lý kết hợp để nâng cao hiệu quả khai thác các công trình hạ tầng kỹ thuật và thu hồi tài nguyên từ chất thải đô thị, Tạp chí Cấp thoát nước Việt Nam Số 1+2(93+94), 2014. Trang 62 - 67.;
[2]. PGS. TS Trần Đức Hạ (2009), Xử lý nước thải đô thị, NXB Khoa học và Kỹ thuật;
[3]. Cao Vũ Hưng (2014), Nghiên cứu sự chuyển hóa một số yếu tố gây ô nhiễm trong quá trình ổn định bùn thải kết hợp rác hữu cơ bằng phương pháp lên men nóng, Luận án tiến sỹ hoá học, Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội;
[4]. MetCaft và Eddy (2003), Wastewater Engineering: Treatment and Reuse, McGraw Hill Higher Education;
[5]. Biogasmax, Integrated project no. 019795 (2010), Increased Biogas Production at The Henriksdal WWTP;
[6]. Christoph Brepols (2011), Operation of big scale membranes in municipal wastewater treatment plant;
[7]. SANDEC (2014), Anaerobic digestion of Bowaste in developing country, Eawag – Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology Department of Water and Sanitation in Developing Countries (Sandec).

Các tác giả

Linh Phùng Thị
phunglinh@gmail.com (Liên hệ chính)
Chi Trần Thùy
Phùng Thị, L., & Trần Thùy, C. (2017). 4. GIẢI PHÁP TĂNG SẢN LƯỢNG KHÍ SINH HỌC TRONG XỬ LÝ BÙN BẰNG CÔNG NGHỆ PHÂN HỦY KỊ KHÍ TẠI TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI YÊN SỞ. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (17), 27–32. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/42
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

03. QUẢN TRỊ TÀI NGUYÊN NƯỚC THÔNG MINH TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU BAN ĐẦU CHO LƯU VỰC SÔNG HỒNG - THÁI BÌNH

Nghĩa Ngyễn Chí, Quân Trần Anh, Tùng Tống Thanh, Sinh Đỗ Trường, Hoan Hoàng Văn, Lĩnh Nguyễn Đỗ
Abstract View : 116
Download :50

08. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN DÒNG CHẢY TRÊN HỆ THỐNG SÔNG LẠI GIANG, TỈNH BÌNH ĐỊNH

Ngọc Nguyễn Thị Bích, Tình Trần Văn, Anh Nguyễn Thị Lan
Abstract View : 128
Download :31