12. Survey on shrimp raising situation and the surface water sources quality at intensive shrimp raising farming areas in Bac Lieu province

Thảo Đặng Hồ Phương

Abstract

This study survey on shrimp raising situation and evaluate for the surface water sources quality at intensive shrimp raising farming areas in Bac Lieu province. Using onsite questionaire survey, there is 50 shrimp raising was choose for shrimp raising current status. At the same time, the study carried out sampling of surface water at 18 locations near concentrated farming areas to assess the quality of water. The results were compared with the National technical regulation On blackish water shrimp culture farm (QCVN 02-19:2014/BNNPTNT) and National technical regulation on surface water quality (QCVN 08-MT:2015/BTNMT). The results show that 100% of farmers (50/50) treated water before putting into the shrimp pond. But only 18% of farmers (9/50) operate the wastewater treatment unit. The results suggested that the water sources at the monitoring sites have parameters such as TSS, BOD5, NH3 and Coliform which was not good as required in Vietnamese standards of QCVN 02-19:2014/BNNPTNT, Circular 45: 2010 /BNNPTNT and of QCVN 08-MT:2015/BTNMT, but except parameters of pH and DO. In case of get in this polluted water source into shrimp farming would damage the shrimp life. So that it need pay more attention to treat in suitable way this polluted surface water source.

Full text article

Generated from XML file

References

[1]. Christopher L. D., N., W., Mark W. R., Siet, M. và Mahfuzuddin A (2003). Outlook for Fish to 2020: Meeting Global Demand. International Food Policy Research Institute, WorldFish Center, Penang, Malaysia.
[2]. FAO (2012). State of the world review Fisheries and Aquaculture. Rome.
[3]. Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (2018). Tổng quan ngành thủy sản Việt Nam. Truy cập ngày 25/02/2020, địa chỉ http://vasep.com.vn/1192/OneContent/tong-quan-nganh.htm.
[4]. Trịnh Thị Long và Dương Công Chinh (2017). Nuôi tôm ở Đồng bằng sông Cửu Long: tồn tại và thách thức. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Số 8: 36 - 38.
[5]. Trung tâm Khuyến nông Bạc Liêu (2016). Bạc Liêu: Nuôi tôm thích ứng với biến đổi khí hậu. Truy cập ngày 25/02/2020, địa chỉ http://cdc.org.vn/cong-thong-tin/bien-doi-khi-hau/bac-lieu-nuoi-tom-thich-ung-voi-bien-doi-khi-hau-3098.html.
[6]. Ủy Ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu (2018). Quyết định 1415/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2018-2020.
[7]. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2010). Thông tư 45/2010/TT-BNNPTNT ngày 22 tháng 07 năm 2010 về việc quy định điều kiện cơ sở, vùng nuôi tôm sú, tôm chân trắng thâm canh đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Hà Nội.
[8]. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2014). QCVN 02-19:2014/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về cơ sở nuôi tôm nước lợ - điều kiện đảm bảo vệ sinh thú y, bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm. Hà Nội.
[9]. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2015). QCVN 08-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt. Hà Nội.

Authors

Thảo Đặng Hồ Phương
dhpt.86@gmail.com (Primary Contact)
Đặng Hồ Phương, T. (2022). 12. Survey on shrimp raising situation and the surface water sources quality at intensive shrimp raising farming areas in Bac Lieu province. Science Journal of Natural Resources and Environment, (41), 122–132. Retrieved from https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/417
##submission.license.notAvailable##

Article Details

Similar Articles

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.

10. Current situation of plastic waste in household activities and proposed management solutions in Thanh Xuan district, Hanoi city

Hương Nguyễn Quỳnh, Hạnh Nguyễn Thị Hồng, Thành Nguyễn Khắc, Yến Nguyễn Như
Abstract View : 2
Download :0