10. Application of QGIS and land value software to valuate urban land in Dich Vong ward, Cau Giay district, Hanoi city

Ngọc Bùi Thị Cẩm, Duyên Đào Thị, Giang Vũ Thùy, Anh Trương Ngọc

Abstract

Land price and land valuation have always been a matter of concern at all times because they clearly reflect the development of a country. According to the 2013 Land law promulgated by the Vietnamese Government, the local land price list is issued every 5 years. However, using traditional methods without application of information technology for building the land price list leads to limitations in land use and managemnent in Vietnam. Based on the application of QGIS and Land Value software, the price of the residential land in Dich Vong ward, Cau Giay district, Hanoi capital was valuated in order to improve the efficiency of specific local land valuation, contributing to the transparency of real estate market there.

Full text article

Generated from XML file

References

[1]. Bộ Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (2014). Thông tư 36/TT-BTNMT quy định chi tiết phương pháp định giá đất, xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất, định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất, ngày 30/6/2014.
[2]. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013). Luật Đất đai 2013. NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
[3]. Bùi Thị Cẩm Ngọc (2021). Nghiên cứu, đề xuất cơ chế vận hành và khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu giá đất thuộc hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai. Đề tài khoa học cấp Bộ - Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.
[4]. Trịnh Hữu Liên (2009). Nghiên cứu cơ sở khoa học và phương pháp xây dựng vùng giá trị đất đai. Đề tài khoa học cấp Bộ - Viện Khoa học đo đạc và Bản đồ.
[5]. Nguyễn Phi Sơn (2014). Nghiên cứu cơ sở khoa học của việc xây dựng và hoàn thiện các yêu cầu về độ chính xác trong thành lập bản đồ địa chính theo lý thuyết vùng giá trị. Luận án tiến sĩ, Hà Nội.
[6]. Phạm Anh Tuấn (2014). Nghiên cứu phương pháp định giá đất hàng loạt dựa trên ứng dụng kỹ thuật CAMA và cơ sở dữ liệu địa chính tại Việt Nam. Đề tài khoa học cấp Bộ TN&MT - Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.
[7]. Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (2021). Giáo trình Định giá đất. Hà Nội.
[8]. UBND phường Dịch Vọng (2018). Báo cáo tự nhiên kinh tế xã hội năm 2018. Hà Nội.
[9]. Chu Văn Thỉnh (2000). Cơ sở khoa học cho việc hoạch định các chính sách và sử dụng hợp lý quỹ đất. Đề tài độc lập cấp Nhà nước. Hà Nội.

Authors

Ngọc Bùi Thị Cẩm
btcngoc@hunre.edu.vn (Primary Contact)
Duyên Đào Thị
Giang Vũ Thùy
Anh Trương Ngọc
Bùi Thị Cẩm, N., Đào Thị, D., Vũ Thùy, G., & Trương Ngọc, A. (2022). 10. Application of QGIS and land value software to valuate urban land in Dich Vong ward, Cau Giay district, Hanoi city. Science Journal of Natural Resources and Environment, (41), 101–111. Retrieved from https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/415
##submission.license.notAvailable##

Article Details

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.

15. Study on inadequacies in the process for determination of compensation land price from land recovery practices in Quy Nhon city, Binh Dinh province

Hằng Phạm Thị, Hiền Bùi Thị Diệu, Thanh Đặng Thị Ngọc, Huệ Ung Thị
Abstract View : 69
Download :10