09. NGHIÊN CỨU DỰ BÁO SƯƠNG MÙ VÙNG BIỂN QUẢNG NINH - HẢI PHÒNG

Lành Nguyễn Viết, Đoàn Phan Văn

Giới thiệu

Bài báo đã sử dụng nguồn số liệu quan trắc tại 4 trạm: Cô Tô, Cửa Ông, Bạch Long Vỹ, Hòn Dấu trên vùng biển Quảng Ninh-Hải Phòng và số liệu mô hình GFS từ năm 2014-2019 để xây dựng phương trình dự báo sương mù thời hạn 24 giờ bằng hàm hồi quy nhiều chiều cho các tháng 1, 2, 3, 4 và 12. Kết quả nghiên cứu đánh giá dự báo trên chuỗi số liệu phụ thuộc và độc lập cho thấy, tại 3 trạm Cô Tô, Cửa Ông và Bạch Long Vỹ, phương trình dự báo trong 3 tháng 1, 2 và 3 được chọn để khuyến nghị tiến hành dự báo sự xuất hiện sương mù tại Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc với tỉ lệ phần trăm dự báo ≥70% và đạt yêu cầu về dự báo khống là FAR≤0,5. Còn tại trạm Hòn Dấu, chỉ có 2 phương trình dự báo tháng 2 và 3 thỏa mãn 2 điều kiện trên được chọn để khuyến nghị tiến hành dự báo.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Đặng Trần Duy (1967). Sương mù biển vịnh Bắc Bộ. Nội san Khí tượng VLĐC, tr. 27 - 49.
[2]. Phan Văn Tân (1992). Đặc điểm chế độ mù, sương mù khu vực biển và ven bờ vịnh Bắc Bộ. Báo cáo khoa học đề tài cấp Nhà nước KT-0.3-04.
[3]. Phan Văn Tân (1994). Đặc điểm chế độ và phương pháp thống kê vật lý dự báo sương mù khu vực biển và ven bờ vịnh Bắc Bộ. Luận án phó tiến sĩ khoa học địa lý - địa chất, Hà Nội.
[4]. Brown R. And Roach W.T (1976). The phisics of radiation fog. A numerical study: Quart. J. R. Met. Soc.
[5]. B. Zhou, G. Dimega, I. Gultepe (2010). Forecast of low visibility and fog from NCEP-current status and efforts. Proceedings of the 5th International Conference on Fog, Minster, Germany.
[6]. John R. Starr (1997). Meteorological Office College. Forecasters’s reference book.

Các tác giả

Lành Nguyễn Viết
nvlanh@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Đoàn Phan Văn
Nguyễn Viết, L., & Phan Văn, Đoàn. (2022). 09. NGHIÊN CỨU DỰ BÁO SƯƠNG MÙ VÙNG BIỂN QUẢNG NINH - HẢI PHÒNG. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (41), 93–100. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/414
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

05. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HẠN HÁN BẰNG CHỈ SỐ THIẾU HỤT DÒNG CHẢY VÙNG HẠ LƯU ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Thiện Trần Đức, Bính Đỗ Thị, Anh Nguyễn Phương
Abstract View : 302
Download :82

06. NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG BẢN ĐỒ NGUY CƠ XÂM NHẬP MẶN VÙNG HẠ LƯU SÔNG MÃ TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Minh Hoàng Thị Nguyệt, Thường Lê Thị, Vũ Nguyễn Trọng
Abstract View : 246
Download :77