07. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM, XU THẾ BIẾN ĐỔI CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ KHÍ HẬU TẠI QUẦN ĐẢO THỔ CHU TRONG NHỮNG NĂM ĐẦU THẾ KỶ XXI

Tuấn Nguyễn Ngọc, Hà Lê Thị Thu, Hương Trần Thị, Anh Ninh Thị Kim

Giới thiệu

Kết quả nghiên cứu khí hậu 21 năm đầu thế kỷ XXI tại quần đảo Thổ Chu cho thấy, gió biển vào mùa khô có hướng gió thịnh hành là hướng Đông và Đông Bắc, vào mùa mưa có hướng gió thịnh hành là hướng Tây và Tây Nam với tốc độ gió chủ yếu trong cả hai mùa là cấp 2 và xu hướng mỗi năm giảm 0,1 m/s. Nhiệt độ không khí trung bình nhiều năm là 27,6oC và đang có xu hướng không khí “nóng” dần lên, trung bình nhiệt độ tăng 0,032 oC/năm. Độ ẩm không khí dao động từ 37,5 % - 99,0 %, từ tháng 6 - 10 độ ẩm không khí trung bình khoảng 84 %, từ tháng 12 - 4 năm sau độ ẩm không khí khoảng 80%, xu hướng độ ẩm giảm 0,01 %/năm. Khí áp trung bình là 1009,9 hpa và có chu kỳ trung bình từ 4 -7 năm, khí áp cao và mùa đông và thấp vào mùa hè, xu hướng chung khí áp tăng nhẹ, mỗi năm trung bình tăng 0,02 hpa/năm. Tổng lượng mưa hàng năm dao động từ 1.396 mm - 2.891 mm với số ngày mưa dao động từ 200 - 260 ngày. Số ngày mưa, ngày mưa to tập trung chủ yếu từ tháng 5 - 11 với lượng mưa lớn chủ yếu từ tháng 6 - 10. Xu thế ngày mưa và lượng mưa tại quần đảo Thổ Chu đang giảm dần, trung bình mỗi năm lượng mưa giảm 21 mm/năm.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Nguyễn Kỳ Phùng, Lê Thị Phụng, Huỳnh Lưu Trùng Phùng, Trần Xuân Hoàng, Lê Ngọc Tuấn (2017). Xu thế biến đổi một số yếu tố khí tượng thuỷ văn tại tỉnh Đồng Nai. Tạp chí Khoa học Biến đổi Khí hậu, số 2 (tháng 6), 16 - 24.
[2]. Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Trọng Hiệu, Trần Thục, Phạm Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Lan, Vũ Văn Thăng (2010). Biến đổi khí hậu và tác động ở Việt Nam. NXB. Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội, 259tr.
[3]. Bùi Thị Tuyết, Phạm Thị Minh (2018). Nghiên cứu đặc điểm và xu thế biến đổi mưa nhiệt tỉnh Kiên Giang. Tạp chí Khí tượng Thuỷ văn, số 1, 36 - 47.
[4]. Quốc Tuấn (2018). Kiên Giang đề xuất thành lập huyện đảo Thổ Châu và thành phố Hà Tiên. Báo điện tử - Đảng cộng sản Việt Nam, ngày 7 tháng 3 năm 2018.
[5]. IPCC, Climate Change (2007). Synthesis Report - Summary for Policymakers, Assessment of Work- ing Groups I, II and III to the Third Assessment Report of the IPCC. Cambridge University Press.
[6]. Khordagui, H. (2007). Climate change in ESCWA region: Reasons for concern, Proceedings of an Expert Group Meeting on Trade and Environment Priorities in the Arab Region. Cairo, Egypt, 11-13 November.
[7]. World Bank (2010). Climate Risks and Adaptation in Asian Coastal Mega cities. A Synthesis Report.

Các tác giả

Tuấn Nguyễn Ngọc
Hà Lê Thị Thu
lttha.tdbd@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Hương Trần Thị
Anh Ninh Thị Kim
Nguyễn Ngọc, T., Lê Thị Thu, H., Trần Thị, H., & Ninh Thị Kim, A. (2022). 07. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM, XU THẾ BIẾN ĐỔI CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ KHÍ HẬU TẠI QUẦN ĐẢO THỔ CHU TRONG NHỮNG NĂM ĐẦU THẾ KỶ XXI. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (41), 64–75. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/412
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >> 

05. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HẠN HÁN BẰNG CHỈ SỐ THIẾU HỤT DÒNG CHẢY VÙNG HẠ LƯU ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Thiện Trần Đức, Bính Đỗ Thị, Anh Nguyễn Phương
Abstract View : 302
Download :82

06. NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG BẢN ĐỒ NGUY CƠ XÂM NHẬP MẶN VÙNG HẠ LƯU SÔNG MÃ TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Minh Hoàng Thị Nguyệt, Thường Lê Thị, Vũ Nguyễn Trọng
Abstract View : 246
Download :77

09. NGHIÊN CỨU DỰ BÁO SƯƠNG MÙ VÙNG BIỂN QUẢNG NINH - HẢI PHÒNG

Lành Nguyễn Viết, Đoàn Phan Văn
Abstract View : 73
Download :26