05. PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HẠN HÁN TRÊN LƯU VỰC SÔNG VU GIA - THU BỒN

Bính Đỗ Thị

Abstract

Drought is a weather-related natural disaster, occurring in almost of climatic regions. It is based on the integration of specific physical, ecological and socio-economic characteristics of the region. Compared with other types of natural disasters, droughts develop slowly but often exist for a long time, affecting the economy of many areas as well as human activities. The growth of population has increased water demand for domestic use, farming and urban development, leading to drought and water shortage. Drought extremely affects the social economy, especially water resources and agricultural production.

Full text article

Generated from XML file

References

[1]. Nguyễn Văn Thắng (2007). Nghiên cứu và xây dựng công nghệ dự báo báo sớm hạn hán ở Việt Nam. Báo cáo tổng kết đề tài. Hà Nội.
[2]. Trần Thanh Xuân, Trần Bích Nga, Lê Thị Hiệu. Tuyển tập báo cáo Hội thảo khoa học lần thứ 10: Đánh giá hạn thủy văn theo chỉ số thiếu hụt dòng chảy ở nước ta. Viện KH KTTV & MT. Hà Nội.
[3]. Trần Thục. Xây dựng bản đồ hạn hán và mức độ thiếu nước sinh hoạt ở Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Báo cáo tổng kết dự án. Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Môi trường. Hà Nội.
[4]. Trương Tuyến (2013). Khí hậu Thủy văn tỉnh Quảng Nam.
[5]. Quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam: QCVN: 01/2008/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng.
[6]. Nhu cầu về nước cho chăn nuôi theo TCVN33-2006/BXD.
[7]. Thông tư số 64/2017/TT-BTNMT ngày 22/12/2017.

Authors

Bính Đỗ Thị
dtbinh@hunre.edu.vn (Primary Contact)
Đỗ Thị, B. (2022). 05. PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HẠN HÁN TRÊN LƯU VỰC SÔNG VU GIA - THU BỒN. Science Journal of Natural Resources and Environment, (41), 45–51. Retrieved from https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/410
##submission.license.notAvailable##

Article Details

Similar Articles

<< < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.

11. Methods for optimizing parameters of ImechTV2 distributed hydrological model

Hằng Nguyễn Thị, Kiên Nguyễn Chính, Hương Dương Thị Thanh
Abstract View : 12
Download :1

07. Climate characteristics and changes in Tho Chu archipelago in the early 21st century

Tuấn Nguyễn Ngọc, Hà Lê Thị Thu, Hương Trần Thị, Anh Ninh Thị Kim
Abstract View : 11
Download :4

09. Research on fog forecast on the sea of Quang Ninh - Hai Phong

Lành Nguyễn Viết, Đoàn Phan Văn
Abstract View : 14
Download :4