05. PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HẠN HÁN TRÊN LƯU VỰC SÔNG VU GIA - THU BỒN

Bính Đỗ Thị

Giới thiệu

Hạn hán là hiện tượng thiên tai liên quan đến thời tiết, xảy ra ở hầu hết các vùng khí hậu khác nhau trên cơ sở tích hợp các tính chất vật lý, sinh thái và kinh tế xã hội mang tính đặc thù của lãnh thổ. So với các loại hình thiên tai khác, hạn hán phát sinh chậm, diễn ra từ từ song kéo dài, ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực của nền kinh tế và các hoạt động của con người, đối tượng bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất là dân cư. Sự phát triển dân số đã làm tăng nhu cầu về nước sinh hoạt, canh tác, phát triển đô thị dẫn đến hạn hán thiếu nước. Hạn hán còn gây ra những thiệt hại to lớn đối với kinh tế - xã hội, đặc biệt là nguồn nước và sản xuất nông nghiệp.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Nguyễn Văn Thắng (2007). Nghiên cứu và xây dựng công nghệ dự báo báo sớm hạn hán ở Việt Nam. Báo cáo tổng kết đề tài. Hà Nội.
[2]. Trần Thanh Xuân, Trần Bích Nga, Lê Thị Hiệu. Tuyển tập báo cáo Hội thảo khoa học lần thứ 10: Đánh giá hạn thủy văn theo chỉ số thiếu hụt dòng chảy ở nước ta. Viện KH KTTV & MT. Hà Nội.
[3]. Trần Thục. Xây dựng bản đồ hạn hán và mức độ thiếu nước sinh hoạt ở Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Báo cáo tổng kết dự án. Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Môi trường. Hà Nội.
[4]. Trương Tuyến (2013). Khí hậu Thủy văn tỉnh Quảng Nam.
[5]. Quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam: QCVN: 01/2008/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng.
[6]. Nhu cầu về nước cho chăn nuôi theo TCVN33-2006/BXD.
[7]. Thông tư số 64/2017/TT-BTNMT ngày 22/12/2017.

Các tác giả

Bính Đỗ Thị
dtbinh@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Đỗ Thị, B. (2022). 05. PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HẠN HÁN TRÊN LƯU VỰC SÔNG VU GIA - THU BỒN. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (41), 45–51. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/410
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

<< < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

02. NGHIÊN CỨU MÔ PHỎNG NƯỚC DÂNG DO GIÓ MÙA KHU VỰC BIỂN TÂY NAM BỘ

Tuấn Nguyễn Lê, Khang Nguyễn Thị, Thủy Phạm Thị
Abstract View : 7
Download :5

10. TỔNG QUAN QUY TRÌNH GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG NHẬN CHÌM CHẤT NẠO VÉT Ở BIỂN VÀ ĐỀ XUẤT CHO VIỆT NAM

Dũng Lê Đức, Trưởng Hoàng, Hiền Vũ Thị, Dương Phạm Minh, Quỳnh Bùi Ngọc
Abstract View : 7
Download :2