14. Application of Vilis 2.0 for building digital cadastral database in Cong Thanh commune, Yen Thanh district, Nghe An province

Nụ Đỗ Thị, Thảo Nguyễn Thị

Abstract

In recent years, the management and exploitation of cadastral database in Cong Thanh commune, Yen Thanh district, Nghe An province has been carried out regularly and continuously. However, the record system of cadastral documents is old. Updating and adjusting changes in cadastral documents are inconsistent with the current regulations. Therefore, in order to improve the cadastral database system, Nghe An province has built a digital cadastral database system since 2019. Vilis 2.0 was used to build and exploit digital cadastral database in Cong Thanh commune, Yen Thanh district, Nghe An province. The results of building the digital cadastral database in Cong Thanh commune, Yen Thanh district, Nghe An province include: spatial data; attribute data by administrative unit; scan profile (PDF format); digital cadastral maps and cadastral records include: land-itemizing books, cadastral books, paper-granting books,... Digital cadastral database on Vilis 2.0 in Cong Thanh commune showed the real situation of land management, facilitating the management and monitoring of land use changes there.

Full text article

Generated from XML file

References

[1]. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2014). Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 quy định bản đồ địa chính.
[2]. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2015). Thông tư số 75/2015/TT-BTNMT ngày 28/12/2015 quy định kỹ thuật về CSDL đất đai.
[3]. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2017). Thông tư số 05/2017/TT-BTNMT ngày 25/4/2017 quy định về quy trình xây dựng CSDL đất đai.
[4]. Đỗ Đức Đôi (2012). CSDL đất đai đa mục tiêu - thực trạng và giải pháp. Trung tâm lưu trữ và thông tin đất đai.
[5]. Phạm Hồng Thắng (2011). Quy trình xây dựng CSDL địa chính. Trung tâm CSDL và hệ thống thông tin.
[6]. Trung tâm Viễn thám Quốc gia - Bộ Tài nguyên và Môi trường (2007). Giải pháp phần mềm Vilis cho công tác quản lý đất đai.
[7]. Trung tâm Ứng dụng và Phát triển công nghệ địa chính - Tổng cục Quản lý đất đai (2012). Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Vilis2.0.
[8]. Đào Mạnh Hồng (2020). Bài giảng Vilis 2.0. Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.
[9]. UBND tỉnh Nghệ An (2017). Quyết định số 1518/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2017 về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án “Tăng cường quản lý đất đai và CSDL đất đai” thực hiện tại tỉnh Nghệ An.
[10]. Ban quản lý dự án VILG, Nghệ An (2019). Công văn số 1383/STNMT-DAVILG ngày 14 tháng 3 năm 2019 của về việc thu thập số liệu phục vụ lập thiết kế kỹ thuật - dự toán xây dựng CSDL đất đai.
[11]. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An (2019). Quyết định số 431/QĐ-STNMT ngày 18 tháng 7 năm 2019 về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát lập thiết kế kỹ thuật dự toán xây dựng CSDL đất đai huyện Yên Thành.
[12]. Ban Quản lý dự án VILG cấp Trung ương (2019). Công văn số 140/BQLDAVILG-CSDL ngày 27 tháng 8 năm 2019 về việc góp ý thiết kế kỹ thuật - dự toán xây dựng CSDL đất đai huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

Authors

Nụ Đỗ Thị
donu201184@gmail.com (Primary Contact)
Thảo Nguyễn Thị
Đỗ Thị, N., & Nguyễn Thị, T. (2022). 14. Application of Vilis 2.0 for building digital cadastral database in Cong Thanh commune, Yen Thanh district, Nghe An province. Science Journal of Natural Resources and Environment, (40), 138–151. Retrieved from https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/403
##submission.license.notAvailable##

Article Details

Similar Articles

<< < 1 2 3 4 5 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.

13. Using VNREDSat-1 satellite images to determine the distribution of Chlorophyll-a in the lagoon and Thuan An estuary, Thua Thien Hue province

Huy Chu Xuân, Chung Phạm Văn, Thảo Đỗ Thị Phương, Ngọc Nguyễn Minh, Phước Lê Anh, Tuấn Lê Anh,...
Abstract View : 1
Download :0

04. An automated solution for checking the inconsistencies between topographic and hydrological data

Thắm Bùi Thị Hồng, Nhật Bùi Long, Hương Nguyễn Thị
Abstract View : 15
Download :2