12. KHẢO SÁT KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG VNGEONET XÁC ĐỊNH ĐỘ CAO CHUẨN CÁC TRẠM KHÍ TƯỢNG - THỦY VĂN Ở MỘT SỐ TỈNH ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ VIỆT NAM HỖ TRỢ CÔNG TÁC DỰ BÁO, CẢNH BÁO THIÊN TAI

Thạch Lương Thanh, Phi Trần Văn

Giới thiệu

Trong quá trình vận hành các trạm khí tượng thủy văn nhằm đưa ra các số liệu phục vụ công tác dự báo, cảnh báo của thiên tai và biến đổi khí hậu rất cần sự ổn định và chính xác của các mốc trắc địa được xây dựng tại các trạm khí tượng thủy văn. Trong bài báo khoa học này, nhóm tác giả đã tiến hành khảo sát, đánh giá hiệu quả về kinh tế và kỹ thuật khi xác định độ cao chuẩn bằng hai phương pháp: (1) Thủy chuẩn hình học và (2) Sử dụng các trạm CORS của mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia - VNGeoNet. Kết quả khảo sát cho thấy, độ cao chuẩn được xác định bằng các trạm CORS của VNGeoNet có hiệu quả vượt trội về mặt kinh kế và độ chính xác đảm bảo tương đương hạng IV. Do vậy, các trạm CORS của VNGeoNet có thể sử dụng để xác định độ cao chuẩn thay thế cho phương pháp thủy chuẩn hình học truyền thống.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Active GPS and Survey Marks (2008). Paper prepared by ICSM geodesy group excutive summary. https://www.icsm.gov.au/sites/default/files/2017-03/ActiveGPSAndSurveyMarks.pdf.
[2]. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2008). Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về xây dựng lưới độ cao QCVN11: 2008/BTNMT được ban hành theo Quyết định số: 11/2008/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
[3]. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2015a). Dự án đầu tư “Xây dựng mạng lưới trạm định vị toàn cầu bằng vệ tinh trên lãnh thổ Việt Nam” kèm theo Quyết định số 2777 /QĐ-BTNMT ngày 29 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
[4]. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2015b). Thông tư số 68/2015/TT-BTNMT ngày 22 tháng 12 năm 2015 về việc quy định kỹ thuật đo đạc trực tiếp địa hình phục vụ thành lập bản đồ địa hình và cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
[5]. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2019). Báo cáo tổng kết kỹ thuật hạng mục “Đo dẫn kiểm tra độ cao mốc các trạm KTTV” thuộc dự án “Tính chuyển các mốc độ cao trạm KTTV sang hệ độ cao mới”.
[6]. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2020). Thông tư số 03/2020/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2020 về việc quy định kỹ thuật về mạng lưới trạm định vị vệ tinh Quốc gia của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
[7]. Bộ Xây dựng (2019). Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng của Bộ trưởng Bộ xây dựng.
[8]. Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam (2019). Văn bản số 581/ĐĐ BĐVN-CN ngày 31 tháng 5 năm 2019 về việc xây dựng, quản lý, sử dụng trạm định vị vệ tinh gửi Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố của Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam.
[9]. Vũ Xuân Cường (2015). Hiện tượng lún mốc độ cao quốc gia tại khu vực phía Nam và giải pháp khắc phục. Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ. Số 24 - 6/ 2015, trg. 30 - 3.
[10]. GNSS Solution (2011): Network RTK and reference station configuration. Inside GNSS, November/December 2011. http://www.insidegnss.
[11]. Hà Minh Hòa (2014). Lý thuyết và thực tiễn của trọng lực trắc địa. Nxb Khoa học và Kỹ thuật.
[12]. Hà Minh Hòa (2018). Một số vấn đề hiện đại của trắc địa vật lý. Nxb Khoa học và Kỹ thuật.
[13]. Hà Minh Hòa (2019). Xu hướng phát triển phương pháp PPP dựa trên mạng lưới trạm CORS. Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ. Số 42 - 12/2019.
[14]. Janssen, V., (2017). GDA 2020, AUS Geoid 2020 and ATRF: an introduction. Proceedings of the 22nd Association of authority serveyors conference (APAS2017), Shoal Bay, New South Wales, Australia, 20 - 22 March 2017, 18 p.

Các tác giả

Thạch Lương Thanh
ltthach@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Phi Trần Văn
Lương Thanh, T. ., & Trần Văn, P. (2022). 12. KHẢO SÁT KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG VNGEONET XÁC ĐỊNH ĐỘ CAO CHUẨN CÁC TRẠM KHÍ TƯỢNG - THỦY VĂN Ở MỘT SỐ TỈNH ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ VIỆT NAM HỖ TRỢ CÔNG TÁC DỰ BÁO, CẢNH BÁO THIÊN TAI. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (40), 118–127. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/401
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

<< < 1 2 3 4 5 6 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.