12. Study on the application of VNGeoNet to determine normal height of meteorological-hydrological stations in Northern delta provinces of Vietnam for disaster forecasting and warning

Thạch Lương Thanh, Phi Trần Văn

Abstract

For the operation of meteorological-hydrological stations to provide data for forecasting and warning of natural disasters and climate changes, the stability and accuracy of geodetic landmarks built at meteorological-hydrological stations are required. This study evaluates the economic and technical efficiency in determining the normal height by two methods: (1) Geometrical levelling and (2) using the CORS stations of the national network of satellite navigation stations - VNGeoNet. The results showed that the normal height determined by CORS stations of VNGeoNet has outstanding economic efficiency and accuracy equivalent to class IV. Therefore, CORS stations of VNGeoNet can be used to determine the normal height of meteorological-hydrological stations instead of the traditional geometric levelling method.

Full text article

Generated from XML file

References

[1]. Active GPS and Survey Marks (2008). Paper prepared by ICSM geodesy group excutive summary. https://www.icsm.gov.au/sites/default/files/2017-03/ActiveGPSAndSurveyMarks.pdf.
[2]. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2008). Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về xây dựng lưới độ cao QCVN11: 2008/BTNMT được ban hành theo Quyết định số: 11/2008/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
[3]. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2015a). Dự án đầu tư “Xây dựng mạng lưới trạm định vị toàn cầu bằng vệ tinh trên lãnh thổ Việt Nam” kèm theo Quyết định số 2777 /QĐ-BTNMT ngày 29 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
[4]. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2015b). Thông tư số 68/2015/TT-BTNMT ngày 22 tháng 12 năm 2015 về việc quy định kỹ thuật đo đạc trực tiếp địa hình phục vụ thành lập bản đồ địa hình và cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
[5]. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2019). Báo cáo tổng kết kỹ thuật hạng mục “Đo dẫn kiểm tra độ cao mốc các trạm KTTV” thuộc dự án “Tính chuyển các mốc độ cao trạm KTTV sang hệ độ cao mới”.
[6]. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2020). Thông tư số 03/2020/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2020 về việc quy định kỹ thuật về mạng lưới trạm định vị vệ tinh Quốc gia của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
[7]. Bộ Xây dựng (2019). Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng của Bộ trưởng Bộ xây dựng.
[8]. Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam (2019). Văn bản số 581/ĐĐ BĐVN-CN ngày 31 tháng 5 năm 2019 về việc xây dựng, quản lý, sử dụng trạm định vị vệ tinh gửi Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố của Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam.
[9]. Vũ Xuân Cường (2015). Hiện tượng lún mốc độ cao quốc gia tại khu vực phía Nam và giải pháp khắc phục. Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ. Số 24 - 6/ 2015, trg. 30 - 3.
[10]. GNSS Solution (2011): Network RTK and reference station configuration. Inside GNSS, November/December 2011. http://www.insidegnss.
[11]. Hà Minh Hòa (2014). Lý thuyết và thực tiễn của trọng lực trắc địa. Nxb Khoa học và Kỹ thuật.
[12]. Hà Minh Hòa (2018). Một số vấn đề hiện đại của trắc địa vật lý. Nxb Khoa học và Kỹ thuật.
[13]. Hà Minh Hòa (2019). Xu hướng phát triển phương pháp PPP dựa trên mạng lưới trạm CORS. Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ. Số 42 - 12/2019.
[14]. Janssen, V., (2017). GDA 2020, AUS Geoid 2020 and ATRF: an introduction. Proceedings of the 22nd Association of authority serveyors conference (APAS2017), Shoal Bay, New South Wales, Australia, 20 - 22 March 2017, 18 p.

Authors

Thạch Lương Thanh
ltthach@hunre.edu.vn (Primary Contact)
Phi Trần Văn
Lương Thanh, T. ., & Trần Văn, P. (2022). 12. Study on the application of VNGeoNet to determine normal height of meteorological-hydrological stations in Northern delta provinces of Vietnam for disaster forecasting and warning. Science Journal of Natural Resources and Environment, (40), 118–127. Retrieved from https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/401
##submission.license.notAvailable##

Article Details

Similar Articles

1 2 3 4 5 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.

13. Using VNREDSat-1 satellite images to determine the distribution of Chlorophyll-a in the lagoon and Thuan An estuary, Thua Thien Hue province

Huy Chu Xuân, Chung Phạm Văn, Thảo Đỗ Thị Phương, Ngọc Nguyễn Minh, Phước Lê Anh, Tuấn Lê Anh,...
Abstract View : 37
Download :13

04. An automated solution for checking the inconsistencies between topographic and hydrological data

Thắm Bùi Thị Hồng, Nhật Bùi Long, Hương Nguyễn Thị
Abstract View : 35
Download :5