11. NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ ĐỊA KHÔNG GIAN TRONG XÂY DỰNG DỮ LIỆU ĐỊA LÝ 3D CHO THÀNH PHỐ THÔNG MINH

Trung Nguyễn Văn, Làn Phạm Thị, Sơn Tống Sĩ, Hà Lê Thị Thu, Nam Nguyễn Văn

Giới thiệu

Nhu cầu xây dựng thành phố thông minh trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta là chủ trương của Đảng và Nhà nước. Trong các thành tố xây dựng nên thành phố thông minh, một hệ thống dữ liệu không gian địa lý 3D là nền tảng cho các ứng dụng như thiết kế, xây dựng, đề xuất phương án ứng phó trong các trường hợp khẩn cấp. Bài báo này đề xuất quy trình xây dựng dữ liệu không gian địa lý 3D sử dụng công nghệ địa không gian bao gồm các công nghệ quét LiDAR mặt đất, công nghệ chụp ảnh mặt đất công nghệ chụp ảnh bằng máy bay không người lái (UAV). Phần thực nghiệm đã được trình bày bao gồm các công việc thu thập, xử lý và xây dựng dữ liệu không gian địa lý 3D ở mức độ chi tiết 2 và 3 (LoD2 và LoD3) theo tiêu chuẩn CityGML cho khu vực rộng 1 km2 ở thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Kết quả đánh giá độ chính xác sản phẩm nhận được đảm bảo các yêu cầu đối với dữ liệu không gian địa lý 3D tương ứng với LoD2 và LoD3. Kết quả của nghiên cứu này góp phần khẳng định tiềm năng của ứng dụng công nghệ địa không gian trong việc xây dựng dữ liệu không gian địa lý 3D trong phục vụ phát triển các thành phố thông minh ở nước ta trong tương lai gần.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Anilkumar, P. P (2014). Geographic information system for smart cities. India, Copal Publishing Group.
[2]. Yoo, C. I., Oh, Y. S., and Choi, Y. J. (2018). Costal mapping of Jinu-do with UAV for Busan smart city, Korea. Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci., XLII-4, 725 - 729, https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLII-4-725-2018.
[3]. Valencia, J., A. Muñoz-Nieto and P. Rodríguez-Gonzálvez (2015). Virtual modeling for cities of the future. State of the art and virtual modeling for cities of the future. State of the Art An. ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote sensing and spatial information sciences XL-5/W4: 179 - 185.
[4]. Haile, A.; Rientjes, T. (2005). Effects of LiDAR DEM resolution in flood modelling: a model sensitivity study for thecity of Tegucigalpa, Honduras. In Proceedings of the IsprsWg Iii/3, Iii/4, Vienna, Austria, 29 - 30 August 2005; pp. 168 - 173.
[5]. Papakonstantinou, A.; Topouzelis, K.; Pavlogeorgatos, G. (2016). Coastline zones identification and 3D coastal mapping using UAV spatial data. ISPRS Int. J. Geo-Inf.5, 75. OGC (2012). OpenGIS® city geography markup language (CityGML) encoding standard, version 2.0. http://www.opengeospatial.org/standards/citygml.
[6]. Cáp Xuân Tú, Võ Thị Kim Giao, Đỗ Trọng Hiếu (2017). Nghiên cứu, xây dựng quy trình thành lập cơ sở dữ liệu không gian địa lý và bản đồ 3D tỷ lệ lớn. Tổng Công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam. 14 trang.
[7]. Dương Văn Hải, Bùi Huy Hoàng, Cáp Xuân Tú, Trần Đức Thuận (2017). Nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ thu thập dữ liệu không gian địa lý phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu đa mục tiêu. Tổng Công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam. 15 trang.

Các tác giả

Trung Nguyễn Văn
nguyenvantrung@humg.edu.vn (Liên hệ chính)
Làn Phạm Thị
Sơn Tống Sĩ
Hà Lê Thị Thu
Nam Nguyễn Văn
Nguyễn Văn, T., Phạm Thị, L., Tống Sĩ, S., Lê Thị Thu, H., & Nguyễn Văn, N. (2022). 11. NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ ĐỊA KHÔNG GIAN TRONG XÂY DỰNG DỮ LIỆU ĐỊA LÝ 3D CHO THÀNH PHỐ THÔNG MINH . Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (40), 108–117. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/400
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >> 

07. XÂY DỰNG HỆ THỐNG GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ TỈNH NINH THUẬN TỪ TƯ LIỆU ẢNH VỆ TINH VÀ DỮ LIỆU KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN NGUỒN MỞ

Ngọc Đinh Bảo, Yến Dương Thị Hồng, Thoa Lê Thị Kim, Hoàng Lê Đức, Lưu Đào Thị, Hoàng Phí Thị Thu,...
Abstract View : 4
Download :2

11. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GNSS-RTK PHỤC VỤ THÀNH LẬP MẶT CẮT NGANG SÔNG

Dũng Nguyễn Bá, Phương Nguyễn Thế, Tình Trần Văn
Abstract View : 1
Download :2