2. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH MUSIC MÔ PHỎNG HỆ THỐNG TIÊU THOÁT NƯỚC MƯA TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU Ở KHU ĐÔ THỊ MỸ ĐÌNH, HÀ NỘI

Linh Nguyễn Thị Thùy, Huân Trần Ngọc, Hảo Đỗ Thúy, Minh Hoàng Thị Nguyệt

Giới thiệu

Ngập lụt đô thị, ô nhiễm nguồn nước, sụt lún do khai thác nước ngầm quá mức là những thách thức mà các đô thị lớn đang phải đối mặt. Tác động của con người trong việc tăng diện tích bề mặt không thấm làm dẫn đến giảm lượng nước thấm, tăng dòng chảy mặt, và làm mất đi một lượng bổ cập nước dưới đất. Muốn xây dựng đô thị hiện đại và bền vững thì cần phải giải quyết tốt các bài toán tài nguyên nước đô thị, do đó cần nghiên cứu phần mềm có khả năng quản lý tốt nguồn nước mưa ở khu vực đô thị để có thể giải quyết bài toán tổng thể. Bài báo này sẽ trình bày giới thiệu về mô hình MUSIC được phát triển bởi trung tâm eWater – Úc và ứng dụng mô hình để mô phỏng hệ thống tiêu thoát nước mưa khu đô thị Mỹ Đình. Kết quả nghiên cứu mở ra một hướng lựa chọn công cụ mới giúp những nhà nghiên cứu, nhà quản lý tìm kiếm cộng cụ phù hợp để giải quyết các bài toán Tài nguyên nước đô thị một cách hiệu quả và bền vững.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Chiew, F.H.S., L.B. Mudgway, H.P. Duncan, and T.A. McMahon, 1997. Urban Stormwater Pollution, Industry Report 97/5, Cooperative Research Centre for Catchment Hydrology, July 1997.
[2]. Tony H.F. Wong, Tim D. Fletcher, Hugh P. Duncan, John R. Coleman & Graham A. Jenkins, 2002. A Model for Urban Stormwater Improvement Conceptualisation, EWATER, DOI: 10.1061/40644(2002) 115 · Source: OAI
[3]. Triệu Đức Huy “Bảo vệ nước dưới đất đô thị ở Việt Nam” Trung tâm Quy Hoạch và Điều tra Tài Nguyên nước Quốc Gia
[4]. K. Behzadian, Z. Kapelan,G. Venkatesh, H. Brattebø, S. Sægrov, E. Rozos ,C. Makropoulos,R. Ugarelli, J. Milina, L. Hem (2014) “Urban Water System Metabolism Assessment Using WaterMet2 Model”
[5]. Phạm Văn Tuấn, (2015) “Áp dụng mô hình MIKE URBAN tính toán tiêu thoát nước khu vực nội thành Hà Nội”. Tạp chí Tài nguyên và Môi trường.
[6]. Macleod, 2008. SCA Penrith office Sydney Catchment Authority Level 4 “Using MUSIC in Sydney’s Drinking Water Catchment.
[7]. Tung, Son Nguyen, 2016. Land use mapping based on multi sensor integration case study Day river in Vietnam (MK27 project), CGIAR Research Program on Water, Land and Ecosystems
[8]. Công ty TNHH thoát nước Hà Nội, (2015). Hồ sơ thiết kế hệ thống tiêu thoát nước khu đô thị Mỹ Đình.
[9]. Ủy Ban Nhân Dân phường Mỹ Đình 2, (2015). Báo cáo đặc điểm thổ nhưỡng phường Mỹ Đình 2.

Các tác giả

Linh Nguyễn Thị Thùy
Huân Trần Ngọc
tnhuan@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Hảo Đỗ Thúy
Minh Hoàng Thị Nguyệt
Nguyễn Thị Thùy, L., Trần Ngọc, H., Đỗ Thúy, H., & Hoàng Thị Nguyệt, M. (2017). 2. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH MUSIC MÔ PHỎNG HỆ THỐNG TIÊU THOÁT NƯỚC MƯA TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU Ở KHU ĐÔ THỊ MỸ ĐÌNH, HÀ NỘI. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (17), 11–19. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/40
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

03. QUẢN TRỊ TÀI NGUYÊN NƯỚC THÔNG MINH TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU BAN ĐẦU CHO LƯU VỰC SÔNG HỒNG - THÁI BÌNH

Nghĩa Ngyễn Chí, Quân Trần Anh, Tùng Tống Thanh, Sinh Đỗ Trường, Hoan Hoàng Văn, Lĩnh Nguyễn Đỗ
Abstract View : 116
Download :50

08. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN DÒNG CHẢY TRÊN HỆ THỐNG SÔNG LẠI GIANG, TỈNH BÌNH ĐỊNH

Ngọc Nguyễn Thị Bích, Tình Trần Văn, Anh Nguyễn Thị Lan
Abstract View : 128
Download :31