10. Using the WQI index to assess water quality in Quy Nhon city from 2015 to 2020

Vi Nguyễn Thị Tường, Trang Trương Thị Thùy

Abstract

Based on surface water monitoring data in Quy Nhon city, the study uses the WQI method to calculate pH, DO, BOD5, COD, N-NH4, N-NO3, P-PO4 and total Coliform at 14 sampling locations. The results showed that the WQI composite index was widely fluctuated (25 - 99) from 2015 to 2020. The WQI value varies according to the Ha Thanh river basin, gradually decreasing towards the estuary and then increasing gradually towards the Thi Nai lagoon; in which, at some point, the WQI level was "poor", corresponding to the orange water quality level. In the lakes, the majority of sampling sites had an increased WQI, indicating improved water quality over time. The findings also showed that the surface water quality in Quy Nhon city can be used for a variety of purposes. Upstream water quality is suitable for domestic use but requires appropriate treatment measures. Water quality in the other areas is suitable for cultivation and aquaculture activities.

Full text article

Generated from XML file

References

[1]. Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2018). Quyết định số 1672/QĐ-TTg của thủ tướng chính phủ về phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Dịnh đến năm 2035.
[2]. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định (2019). Báo cáo chuyên đề thủy văn lưu vực sông Kon - Hà Thanh, Bình Định.
[3]. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định (2018). Báo cáo quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Bình Định. Bình Định.
[4]. Phạm Sĩ Hoàn, Nguyễn Chí Công, Lê Đình Mầu (2013). Đặc điểm khí tượng, thủy văn và động lực vùng biển vịnh Quy Nhơn. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển; Tập 13, Số 1; 2013: 1 - 11.
[5]. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định (2015 - 2020). Báo cáo kết quả hiện trạng môi trường khu kinh tế tỉnh Bình Định. Bình Định.
[6]. Chi cục bảo vệ môi trường tỉnh Bình Định (2015 - 2020). Báo cáo kết quả hiện trạng môi trường tỉnh Bình Định. Bình Định.
[7]. Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Định (2015 - 2020). Báo cáo kết quả quan trắc chất lượng tỉnh Bình Định 2015 - 2020.
[8]. Tổng cục Môi trường (2019). Quyết định số 1460/QĐ-TCMT về việc ban hành sổ tay hướng dẫn tính toán chỉ số chất lượng nước. Hà Nội.
[9]. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2015). QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt. Hà Nội.
[10]. UBND tỉnh Bình Định (2016). Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND về việc ban hành quy định phân vùng phát thải khí và xả thát nước thải trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn từ năm 2016 - 2020. Bình Định.
[11]. Nguyễn Thị Thảo Hương, Phan Thị Thanh Hằng, Nguyễn Diệu Trinh, Lê Văn Công, Trần Thị Ngọc Ánh (2007). Đánh giá tài nguyên nước và chất lượng nước lưu vực sông Kon - Hà Thanh làm cơ sở khoa học sử dụng hợp lý lãnh thổ. Tạp chí Các khoa học về Trái đất, tr.113 - 123.
[12]. Nguyễn Văn Phước, Nguyễn Thị Vân Hà (2010). Giáo trình quản lý chất lượng môi trường. Nxb. Xây dựng, Hà Nội.

Authors

Vi Nguyễn Thị Tường
nguyenthituongvi@qnu.edu.vn (Primary Contact)
Trang Trương Thị Thùy
Nguyễn Thị Tường, V., & Trương Thị Thùy, T. (2022). 10. Using the WQI index to assess water quality in Quy Nhon city from 2015 to 2020. Science Journal of Natural Resources and Environment, (40), 97–107. Retrieved from https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/399
##submission.license.notAvailable##

Article Details

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.

08. Assessment of climate change impacts on the Lai Giang river flow in Binh Dinh province

Ngọc Nguyễn Thị Bích, Tình Trần Văn, Anh Nguyễn Thị Lan
Abstract View : 23
Download :3

05. Social vulnerability of rice-based farming households to salinity intrusion in the Vietnamese Mekong Delta

Danh Võ Thành, Khải Huỳnh Việt, Khôi Phan Đình, Trúc Ngô Thị Thanh, Ngân Nguyễn Văn, Hằng Trương...
Abstract View : 94
Download :44