10. ỨNG DỤNG CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG NƯỚC (WQI) ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT THÀNH PHỐ QUY NHƠN GIAI ĐOẠN 2015 - 2020

Vi Nguyễn Thị Tường, Trang Trương Thị Thùy

Giới thiệu

Trên cơ sở dữ liệu quan trắc nước mặt thành phố Quy Nhơn, nghiên cứu sử dụng phương pháp WQI tính toán cho các thông số pH, DO, BOD5, COD, N-NH4, N-NO3, P-PO4, tổng Coliform tại 14 vị trí lấy mẫu. Kết quả chỉ ra rằng, từ năm 2015 đến 2020 chỉ số tổng hợp WQI dao động lớn, trong khoảng 25 - 99. Giá trị WQI có sự thay đổi theo lưu vực sông Hà Thanh, giảm dần về phía cửa sông và sau đó tăng dần khi ra đầm Thị Nại; trong đó, có thời điểm tại một số vị trí WQI chỉ ở mức “kém, ứng với mức chất lượng nước màu da cam. Tại các hồ, phần lớn các vị trí lấy mẫu WQI tăng, cho thấy chất lượng nước được cải thiện theo thời gian. Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu cũng cho thấy chất lượng nước mặt thành phố Quy Nhơn có thể được sử dụng cho các mục đích khác nhau. Phía đầu nguồn chất lượng nước phù hợp với mục đích sử dụng cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp, các khu vực còn lại nước phù hợp cho các hoạt động trồng trọt và nuôi trồng thủy hải sản.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2018). Quyết định số 1672/QĐ-TTg của thủ tướng chính phủ về phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Dịnh đến năm 2035.
[2]. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định (2019). Báo cáo chuyên đề thủy văn lưu vực sông Kon - Hà Thanh, Bình Định.
[3]. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định (2018). Báo cáo quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Bình Định. Bình Định.
[4]. Phạm Sĩ Hoàn, Nguyễn Chí Công, Lê Đình Mầu (2013). Đặc điểm khí tượng, thủy văn và động lực vùng biển vịnh Quy Nhơn. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển; Tập 13, Số 1; 2013: 1 - 11.
[5]. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định (2015 - 2020). Báo cáo kết quả hiện trạng môi trường khu kinh tế tỉnh Bình Định. Bình Định.
[6]. Chi cục bảo vệ môi trường tỉnh Bình Định (2015 - 2020). Báo cáo kết quả hiện trạng môi trường tỉnh Bình Định. Bình Định.
[7]. Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Định (2015 - 2020). Báo cáo kết quả quan trắc chất lượng tỉnh Bình Định 2015 - 2020.
[8]. Tổng cục Môi trường (2019). Quyết định số 1460/QĐ-TCMT về việc ban hành sổ tay hướng dẫn tính toán chỉ số chất lượng nước. Hà Nội.
[9]. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2015). QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt. Hà Nội.
[10]. UBND tỉnh Bình Định (2016). Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND về việc ban hành quy định phân vùng phát thải khí và xả thát nước thải trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn từ năm 2016 - 2020. Bình Định.
[11]. Nguyễn Thị Thảo Hương, Phan Thị Thanh Hằng, Nguyễn Diệu Trinh, Lê Văn Công, Trần Thị Ngọc Ánh (2007). Đánh giá tài nguyên nước và chất lượng nước lưu vực sông Kon - Hà Thanh làm cơ sở khoa học sử dụng hợp lý lãnh thổ. Tạp chí Các khoa học về Trái đất, tr.113 - 123.
[12]. Nguyễn Văn Phước, Nguyễn Thị Vân Hà (2010). Giáo trình quản lý chất lượng môi trường. Nxb. Xây dựng, Hà Nội.

Các tác giả

Vi Nguyễn Thị Tường
nguyenthituongvi@qnu.edu.vn (Liên hệ chính)
Trang Trương Thị Thùy
Nguyễn Thị Tường, V., & Trương Thị Thùy, T. (2022). 10. ỨNG DỤNG CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG NƯỚC (WQI) ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT THÀNH PHỐ QUY NHƠN GIAI ĐOẠN 2015 - 2020. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (40), 97–107. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/399
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

03. QUẢN TRỊ TÀI NGUYÊN NƯỚC THÔNG MINH TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU BAN ĐẦU CHO LƯU VỰC SÔNG HỒNG - THÁI BÌNH

Nghĩa Ngyễn Chí, Quân Trần Anh, Tùng Tống Thanh, Sinh Đỗ Trường, Hoan Hoàng Văn, Lĩnh Nguyễn Đỗ
Abstract View : 109
Download :50

08. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN DÒNG CHẢY TRÊN HỆ THỐNG SÔNG LẠI GIANG, TỈNH BÌNH ĐỊNH

Ngọc Nguyễn Thị Bích, Tình Trần Văn, Anh Nguyễn Thị Lan
Abstract View : 114
Download :30