01. NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CHỈ SỐ HẠN NÔNG NGHIỆP PHỤC VỤ DỰ BÁO CẢNH BÁO HẠN HÁN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN

Trường Nguyễn Hồng, Hưng Trần Văn, Sơn Trần Văn

Giới thiệu

Bình Thuận diễn biến hạn hán, thiếu nước ngày càng gia tăng, nguồn nước đang ngày càng khan hiếm. Để đảm bảo đủ nguồn nước phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội thì công tác quản lý, phòng chống hạn là vấn đề cần được quan tâm. Trong bài báo này ứng dụng chỉ số hạn nông nghiệp (Prescot), đánh giá mức độ khô hạn, thiếu nước và xây dựng bản đồ hạn tại tỉnh Bình Thuận đã cho một cái nhìn tổng quan về hạn và khả năng xảy ra hạn và đây cũng là cơ sở để tham khảo trong thiết lập hệ thống đánh giá, giám sát và cảnh báo hạn hán, cho phép định hướng khai thác nguồn nước hợp lý.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Nguyễn Văn Thắng (2007). Nghiên cứu và xây dựng công nghệ dự báo và cảnh báo sớm hạn hán ở Việt Nam. Đề tài NCKH, Viện KTTV, Bộ Tài nguyên và Môi trường.
[2]. Trần Thục (2008). Xây dựng bản đồ hạn hán và mức độ thiếu nước sinh hoạt ở Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Đề án cấp Bộ - Viện Khoa học KTTV và Môi trường.
[3]. Nguyễn Tấn Hương (2014). Đặc điểm KTTV Bình Thuận năm.
[4]. Nguyễn Quang Kim và cs (2005). Nghiên cứu dự báo hạn hán vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên và xây dựng các giải pháp phòng chống. Báo cáo tổng kết đề tài NCKH và CN cấp Nhà nước, mã số: KC.08-22.
[5]. World Meteorological Organization (2006). Drought monitoring and early warning: Concepts, progress and future challenges. Weather and climate information for sustainable agricultural development. WMO-No.1006.

Các tác giả

Trường Nguyễn Hồng
truongmeteo@gmail.com (Liên hệ chính)
Hưng Trần Văn
Sơn Trần Văn
Nguyễn Hồng, T., Trần Văn, H., & Trần Văn, S. (2022). 01. NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CHỈ SỐ HẠN NÔNG NGHIỆP PHỤC VỤ DỰ BÁO CẢNH BÁO HẠN HÁN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (40), 3–9. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/390
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

05. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HẠN HÁN BẰNG CHỈ SỐ THIẾU HỤT DÒNG CHẢY VÙNG HẠ LƯU ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Thiện Trần Đức, Bính Đỗ Thị, Anh Nguyễn Phương
Abstract View : 268
Download :70

06. NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG BẢN ĐỒ NGUY CƠ XÂM NHẬP MẶN VÙNG HẠ LƯU SÔNG MÃ TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Minh Hoàng Thị Nguyệt, Thường Lê Thị, Vũ Nguyễn Trọng
Abstract View : 216
Download :63

09. NGHIÊN CỨU DỰ BÁO SƯƠNG MÙ VÙNG BIỂN QUẢNG NINH - HẢI PHÒNG

Lành Nguyễn Viết, Đoàn Phan Văn
Abstract View : 60
Download :21