18. NHỮNG THAY ĐỔI CHỦ YẾU TRONG QUY CHẾ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ NGÀY 15/10/2021

Kiều Trần Duy

Abstract

Ngày 30 tháng 8 năm 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT về Ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 10 năm 2021, áp dụng đối với các khóa tuyển sinh từ 15 tháng 10 năm 2021. Thông tư này thay thế thông tư số 15/2014/TT- BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 (gọi tắt là Thông tư số 15) của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ. Theo đó Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT(gọi tắt là Thông tư 23) có những điểm mới

Full text article

Generated from XML file

Authors

Kiều Trần Duy
Trần Duy, K. (2021). 18. NHỮNG THAY ĐỔI CHỦ YẾU TRONG QUY CHẾ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ NGÀY 15/10/2021. Science Journal of Natural Resources and Environment, (38), 173–176. Retrieved from https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/374
##submission.license.notAvailable##

Article Details

Similar Articles

1 2 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.