17. Some exchanges for completing the land Law provisions on district-level annual land use plan

Sơn Cao Thanh, Phương Nguyễn Thành

Abstract

The district-level annual land use plan plays an important role in consolidating the efficiency of state management on land, contributing positively to promote land resources for serving purposes of socio-economic development, national defense, security and labor restructuring through land use restructuring. However, there have been some difficulties in formulating the district-level annual land use plan. For example, the quality of formulating the district-level annual land use plan has not met the requirements of socio-economic development. Additionally, the elaboration and decentralization of the management of the district-level annual land use plan have been made according to administrative units, therefore fail to ensure the inter-regional connectivity as well as fail to ensure the balance of economic growth between different regions. The article analyses these mentioned issues and makes suggestions on improving the provisions of the law concerned.

Full text article

Generated from XML file

References

[1]. Hoàng Phê (chủ biên) (2007). Từ điển Tiếng Việt. Nxb Hồng Đức.
[2]. Phan Trung Hiền (chủ biên) (2017). Giáo trình pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt bằng. Nxb Chính trị Quốc gia sự thật.
[3]. Phạm Hữu Nghị (2018). Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo pháp luật đất đai Việt Nam: thực trạng và kiến nghị. Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, số 10/2018.
[4]. Trần Quang Huy (chủ biên) (2017). Bình luận chế định quản lý nhà nước về đất đai trong Luật đất đai năm 2013. Nxb Tư pháp.
[5]. Đặng Hùng Võ (2017). Giải pháp hoàn thiện chính sách đất đai trong giai đoạn hiện nay. Tạp chí Kinh tế Tài chính Việt Nam, số 4.
[6]. Đặng Khắc Ánh, Vũ Thị Bích Đào (2017). Vai trò phản biện chính sách công của các tổ chức tư vấn chính sách. Tạp chí Giáo dục lý luận, số 263.
[7]. Điều 10 Nghị định 43/2014 Hướng dẫn thi hành Luật đất đai năm 2013.
[8]. Điều 1 Nghị định 136/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
[9]. Quyết định 2301/QĐ-UBND ngày 24/10/2016 về việc thành lập Hội đồng thẩm định kế hoạch sử dụng đất các huyện, thành phố tỉnh Lâm Đồng.
[10]. Quyết định 1306/QĐ-UBND ngày 10/10/2016 về việc thành lập Hội đồng thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của các huyện, thành phố tỉnh Ninh Bình.
[11]. Đề xuất tỷ lệ đồng thuận 75% dựa trên kinh nghiệm của các nước đã thực hiện thành công nguyên tắc đồng thuận như Hàn Quốc, Nhật Bản. Ở nước ta thành phố Hồ Chí Minh đã kiến nghị nguyên tắc đồng thuận cộng đồng dựa trên cơ sở 70 - 80% tỷ lệ đồng thuận.
[12]. Bùi Quang Hậu (2016). Công khai, minh bạch trong quản lý đất đai. Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, kỳ 1 tháng 7/2016.
[13]. Nguyễn Quang Tuyến, Nguyễn Vĩnh Diện (2015). Chính sách pháp luật về đất đai, bất động sản của Singapore và một số gợi mở cho Việt Nam. Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, Số 11 (284).

Authors

Sơn Cao Thanh
Phương Nguyễn Thành
nguyenthanhphuong099@gmail.com (Primary Contact)
Cao Thanh, S., & Nguyễn Thành, P. (2021). 17. Some exchanges for completing the land Law provisions on district-level annual land use plan. Science Journal of Natural Resources and Environment, (38), 165–172. Retrieved from https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/373
##submission.license.notAvailable##

Article Details

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.

10. Application of QGIS and land value software to valuate urban land in Dich Vong ward, Cau Giay district, Hanoi city

Ngọc Bùi Thị Cẩm, Duyên Đào Thị, Giang Vũ Thùy, Anh Trương Ngọc
Abstract View : 24
Download :4

15. Study on inadequacies in the process for determination of compensation land price from land recovery practices in Quy Nhon city, Binh Dinh province

Hằng Phạm Thị, Hiền Bùi Thị Diệu, Thanh Đặng Thị Ngọc, Huệ Ung Thị
Abstract View : 48
Download :7