16. Application of open source GIS technology in management database of natural resources and environment

Trường Đinh Xuân, Kiều Trần Duy

Abstract

In the field of Natural Resources and Environment in particular, and the socio-economic fields in general, the database is an indispensable information system; it has a structure, has the consistency of being stored, accessed and shared... with many different forms, serving many needs of exploitation and use. With the continuous development of current science and technology, especially technology 4.0, the optimization of the database ensures flexibility according to user needs, data security, integrity, and enhanced accessibility, expanding the ability to share information and being intuitive… is the first choice for many database managers. This paper presents initial results of application of open source GIS technology in storing, accessing and sharing database of Natural Resources and Environment sector, specific research for cadastral database in Thuy Tan commune, Huong Thuy town, Thua Thien - Hue province.

Full text article

Generated from XML file

References

1. Chính phủ (2010). Về việc thành lập thị xã Hương Thuỷ và thành lập các phường thuộc thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế. Nghị định số 08/NQ-CP, ngày 09 tháng 02 năm 2010.
2. Chính phủ (2017). Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Nghị định số: 36/2017/NĐ-CP, ngày 04 tháng 4 năm 2017.
3. Đỗ Thành Long, Trần Thái Bình (2016). Xây dựng hệ thống hiển thị thông tin khí tượng thủy văn bằng công nghệ mã nguồn mở. Tạp chí Khí tượng Thủy văn - Số tháng 8/2016.
4. Trần Nam Phong, Đỗ Thành Long, Trần Thái Bình (2014). Phát triển các ứng dụng GIS và WebGIS sử dụng phần mềm mã nguồn mở. Kỷ yếu Hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc.
5. Ngô Anh Tú (2015). Khả năng ứng dụng phần mềm GIS mã nguồn mở trong công tác quản lý tài nguyên đất và môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Định. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Quy Nhơn. Số ISSN-ISBN: 1859-0357.
6. https://developers.arcgis.com/javascript/3/jshelp/new_v37.html.

Authors

Trường Đinh Xuân
Kiều Trần Duy
tdkieu@hunre.edu.vn (Primary Contact)
Đinh Xuân, T., & Trần Duy, K. (2021). 16. Application of open source GIS technology in management database of natural resources and environment. Science Journal of Natural Resources and Environment, (38), 156–164. Retrieved from https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/372
##submission.license.notAvailable##

Article Details

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.

07. Climate characteristics and changes in Tho Chu archipelago in the early 21st century

Tuấn Nguyễn Ngọc, Hà Lê Thị Thu, Hương Trần Thị, Anh Ninh Thị Kim
Abstract View : 11
Download :4

09. Research on fog forecast on the sea of Quang Ninh - Hai Phong

Lành Nguyễn Viết, Đoàn Phan Văn
Abstract View : 14
Download :4