08. Using Index-base Built-up Index (IBI) from multi-temporal remote sensing data to monitor the urbanization of Nha Trang city in Vietnam

Chinh Dương Thị Mai, Thảo Đỗ Thị Phương, Hải Nguyễn Mạnh

Abstract

The process of urbanization in big cities (i.e. Nha Trang) is happening very quickly. Spatial expansion of urban land should be controlled and oriented in accordance with the city's planning and development trends. This study uses Built-up Index extracted from Landsat period 2004 - 2018 to monitor urbanization rate of the mainland in Nha Trang. The results showed that there was a significant increase of construction land in Nha Trang city from 2004 to 2018. Urbanization was not only displayed by population growth, but also showed via spatial expansion, the tendency to expand from East to West, along traffic routes and rivers. The strongest period for urbanization of Nha Trang city was 2011 - 2018, more 7 times higher than that of period 2004 - 2011.

Full text article

Generated from XML file

References

[1]. H. Xu (2008). A new index for delineating built‐up land features in satellite imagery. International Journal of Remote Sensing, 29:14, 4269-4276, DOI: 10.1080/01431160802039957
[2]. Hanqiu Xu (2007). Modification of Normalized Difference Water Index (NDWI) to Enhance Open Water Features in Remotely Sensed Imagery. International Journal of Remote Sensing 27(14):3025-3033, DOI:10.1080/01431160600589179.
[3]. Huỳnh Văn Chương, Châu Võ Trung Thông, Huỳnh Công Hưng (2017). Nghiên cứu và dự báo biến động sử dụng đất tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa ứng dụng trong chuỗi Markov và GIS. Tạp chí Khoa học và Công nghệ nông nghiệp, ISSN: 2588-1256 Tập 1(1), 37 -4 6.
[4]. Juan C. Valdiviezo-N, Alejandro Téllez-Quiñones, Adan Salazar-Garibay, and Alejandra A. López-Caloca (2018). Built-up index methods and their applications for urban extraction from Sentinel 2A satellite data: discussion. J. Opt. Soc. Am. A 35, 35 - 44.
[5]. Lâm Văn Hạo, Lê Thị Pha Mi (2020). Ứng dụng viễn thám và GIS theo dõi quá trình đô thị hóa tại thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 1989 - 2019. Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2020, 720, 48-59; doi:10.36335/VNJHM.2020(720).48 - 59.
[6]. Liu (2017). Mapping Urban Bare Land Automatically from Landsat Imagery with a Simple Index. Remote Sens, 9, 249; doi:10.3390/rs9030249.
[7]. Pham Thi Mai Thy, Venkatesh Raghavan, N.J. Pawar, Shinji Matsumoto (2011). Ứng dụng công nghệ viễn thám trong giám sát phát triển không gian đô thị và phân tích mối liên quan đến ngập lụt tại thành phố Cần Thơ. Hội thảo khoa học “Khoa học công nghệ và các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu khu vực Nam bộ”.
[8]. Trịnh Lê Hùng, Nguyễn Thị Thu Nga, Vũ Danh Tuyên, Bùi Thu Phương (2016). Đánh giá và dự báo biến động đất đô thị khu vực nội thành thành phố Hà Nội bằng tư liệu viễn thám và GIS. Tạp chí Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, ISSN:1859-3100, Tập 14, Số 3 (2017): 176 - 187.
[9]. Website tinhuykhanhhoa.vn (truy cập thông tin ngày 12/3/2019).
[10]. Website UBND thành phố Nha Trang: http://pvhttnt.vn (truy cập thông tin ngày 12/3/2019).

Authors

Chinh Dương Thị Mai
dtmchinh.ph@hunre.edu.vn (Primary Contact)
Thảo Đỗ Thị Phương
Hải Nguyễn Mạnh
Dương Thị Mai, C., Đỗ Thị Phương, T., & Nguyễn Mạnh, H. (2021). 08. Using Index-base Built-up Index (IBI) from multi-temporal remote sensing data to monitor the urbanization of Nha Trang city in Vietnam. Science Journal of Natural Resources and Environment, (38), 74–82. Retrieved from https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/364
##submission.license.notAvailable##

Article Details

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >> 

01. Monitoring mining activities by using satellite imagery data and UAV images: a case study in Yen Bai province

Huệ Lê Minh, Hiên Vũ Thị Thanh, Thảo Đỗ Thị Phương
Abstract View : 39
Download :20

11. Study on the application of geospatial technology to build 3D geographic data for smart cities

Trung Nguyễn Văn, Làn Phạm Thị, Sơn Tống Sĩ, Hà Lê Thị Thu, Nam Nguyễn Văn
Abstract View : 87
Download :32