05. ƯỚC LƯỢNG PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT XI MĂNG TẠI CÔNG TY XI MĂNG BỈM SƠN, THANH HÓA VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU

Minh Thái Thị Thanh

Giới thiệu

Sản xuất xi măng là ngành công nghiệp tiêu thụ nhiều năng lượng, tạo ra lượng phát thải khí nhà kính lớn, nhất là CO2. Hệ số chi phí cho năng lượng trong ngành xi măng chiếm khoảng 30% tổng chi phí sản xuất. Xi măng là ngành có phát thải khí nhà kính lớn nhất trong các ngành công nghiệp (chiếm khoảng 5% tổng phát thải khí nhà kính do các hoạt động của con người tạo ra). Do đó, việc đánh giá phát thải CO2 trong ngành công nghiệp xi măng là một việc làm thiết thực, thể hiện cam kết của Việt Nam khi tham gia Công ước khung Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu. Bài báo thực hiện kiểm kê phát CO2 trong quá trình sản xuất xi măng tại Công ty Bỉm Sơn, Thanh Hóa theo phương pháp tính của IPCC (2016). Tổng lượng phát thải trung bình sản xuất Clinker là 873 kg/tấn Clinker giai đoạn 2014 - 2020, 787,3 kg/tấn Clinker trong giai đoạn 2021 - 2030 do thay thế 25% nguồn nguyên liệu than. Phát thải khí CO2 trung bình giai đoạn 2021 - 2030 trong sản xuất PCB40 là 473 kg/tấn. Để giảm thiểu phát thải khí CO2 tại Công ty Bỉm Sơn, Thanh Hóa cần đa dạng hóa nguồn nguyên liệu thay thế và đổi mới công nghệ sản xuất.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2017). Báo cáo cập nhật hai năm một lần của Việt Nam cho Công ước khung Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu.
[2]. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2020). Báo cáo kỹ thuật đóng góp do quốc gia tự quyết định của Việt Nam (cập nhật năm 2020).
[3]. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2019). Nghiên cứu, đề xuất thí điểm chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với dịch vụ hấp thu và lưu giữ các-bon của rừng (C-PLES).
[4]. Công ty xi măng Bỉm Sơn (2020). Báo cáo Quy trình sản xuất Clinker xi măng poóc lăng tại Công ty xi măng Bỉm Sơn, Thanh Hóa.
[5]. Dự án Hợp tác kỹ thuật của JICA (2017). Hướng dẫn kiểm kê khí nhà kính. Hỗ trợ lên kế hoạch và thực hiện các hành động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp với điều kiện Quốc gia.
[6]. IEA, WBCSD (2009). Lộ trình Công nghệ xi măng năm 2009, giảm thiểu khí thải chứa carbon đến năm 2050. Atar Roto Presse SA, Thụy Sỹ.
[7]. https://www.ipcc.ch/.

Các tác giả

Minh Thái Thị Thanh
tttminh@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Thái Thị Thanh, M. (2021). 05. ƯỚC LƯỢNG PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT XI MĂNG TẠI CÔNG TY XI MĂNG BỈM SƠN, THANH HÓA VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU . Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (38), 39–48. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/361
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

<< < 1 2 3 4 5 6 7 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

05. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HẠN HÁN BẰNG CHỈ SỐ THIẾU HỤT DÒNG CHẢY VÙNG HẠ LƯU ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Thiện Trần Đức, Bính Đỗ Thị, Anh Nguyễn Phương
Abstract View : 303
Download :82

06. NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG BẢN ĐỒ NGUY CƠ XÂM NHẬP MẶN VÙNG HẠ LƯU SÔNG MÃ TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Minh Hoàng Thị Nguyệt, Thường Lê Thị, Vũ Nguyễn Trọng
Abstract View : 247
Download :78

09. NGHIÊN CỨU DỰ BÁO SƯƠNG MÙ VÙNG BIỂN QUẢNG NINH - HẢI PHÒNG

Lành Nguyễn Viết, Đoàn Phan Văn
Abstract View : 73
Download :26