05. Evaluating and proposing solutions for the reduction of GHG Emissions from Bim Son Cement Joint Stock Company, Thanh Hoa province

Minh Thái Thị Thanh

Abstract

Cement production is an energy-intensive industry, generating a large amount of GHG emissions, especially CO2. The cost for energy in the cement industry accounts for about 30% of the total production cost. Cement industry is the largest GHG emitter of all industries (accounting for about 5% of total GHG emissions generated by human activities). Therefore, the assessment of CO2 emissions in the cement industry is a practical work, demonstrating Vietnam's commitment when joining the United Nations Framework Convention on Climate Change. The study therefore aims to carry out an inventory of CO2 emissions in the cement production process at Bim Son Cement JSC, Thanh Hoa province based on the method of IPCC (2006). The average total emissions of Clinker production was 873 kg/ton Clinker in the period 2014 - 2020 and expected to reduce in 787.3 kg/ton Clinker in the period 2021 - 2030 due to the replacement of 25% of coal resource for the cement production process. The average total emissions of Clinker PCB40 was 473 kg/ton in the period 2014 - 2020. In order to reducing CO2 emissions at Bim Son Cement JSC, it is suggested that the company should diversifiy material sources as well as innovate production technology.

Full text article

Generated from XML file

References

[1]. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2017). Báo cáo cập nhật hai năm một lần của Việt Nam cho Công ước khung Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu.
[2]. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2020). Báo cáo kỹ thuật đóng góp do quốc gia tự quyết định của Việt Nam (cập nhật năm 2020).
[3]. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2019). Nghiên cứu, đề xuất thí điểm chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với dịch vụ hấp thu và lưu giữ các-bon của rừng (C-PLES).
[4]. Công ty xi măng Bỉm Sơn (2020). Báo cáo Quy trình sản xuất Clinker xi măng poóc lăng tại Công ty xi măng Bỉm Sơn, Thanh Hóa.
[5]. Dự án Hợp tác kỹ thuật của JICA (2017). Hướng dẫn kiểm kê khí nhà kính. Hỗ trợ lên kế hoạch và thực hiện các hành động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp với điều kiện Quốc gia.
[6]. IEA, WBCSD (2009). Lộ trình Công nghệ xi măng năm 2009, giảm thiểu khí thải chứa carbon đến năm 2050. Atar Roto Presse SA, Thụy Sỹ.
[7]. https://www.ipcc.ch/.

Authors

Minh Thái Thị Thanh
tttminh@hunre.edu.vn (Primary Contact)
Thái Thị Thanh, M. (2021). 05. Evaluating and proposing solutions for the reduction of GHG Emissions from Bim Son Cement Joint Stock Company, Thanh Hoa province . Science Journal of Natural Resources and Environment, (38), 39–48. Retrieved from https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/361
##submission.license.notAvailable##

Article Details

Similar Articles

<< < 1 2 3 4 5 6 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.

Most read articles by the same author(s)

05. Assessment of drought level by using the indicator of flow deficiency in the Mekong delta

Thiện Trần Đức, Bính Đỗ Thị, Anh Nguyễn Phương
Abstract View : 11
Download :0

06. Research build map for risk of salt intrusion in the Ma River delta in the context of climate change

Minh Hoàng Thị Nguyệt, Thường Lê Thị, Vũ Nguyễn Trọng
Abstract View : 1
Download :0

07. Climate characteristics and changes in Tho Chu archipelago in the early 21st century

Tuấn Nguyễn Ngọc, Hà Lê Thị Thu, Hương Trần Thị, Anh Ninh Thị Kim
Abstract View : 11
Download :5

09. Research on fog forecast on the sea of Quang Ninh - Hai Phong

Lành Nguyễn Viết, Đoàn Phan Văn
Abstract View : 17
Download :5