02. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA MÔI TRƯỜNG VÀ SỰ TẠO THÀNH DÒNG THẢI AXIT TẠI MỎ PYRIT MINH QUANG, HUYỆN BA VÌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chung Phạm Văn, Tuân Đỗ Mạnh

Giới thiệu

Ô nhiễm môi trường tại các mỏ khoáng do các hoạt động khoáng sản đang là vấn đề hết sức nghiêm trọng, đặc biệt là các mỏ sulfid kim loại. Sự tạo thành dòng thải axit mỏ và phân tán các kim loại nặng gây ô nhiễm môi trường kéo dài, ví dụ điển hình là mỏ Pyrit Minh Quang thuộc xã Minh Quang, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Bài báo sử dụng các phương pháp nghiên cứu như khảo sát, phân tích thành phần hóa học bằng phương pháp hấp phụ nguyên tử (AAS) và tính toán axit - bazơ. Kết quả cho thấy môi trường nước và môi trường đất bị ô nhiễm nghiêm trọng. Nguyên nhân ô nhiễm môi trường là do các hoạt động khoáng sản.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Nguyễn Văn Phổ (2013). Phong hóa nhiệt đới ẩm Việt Nam. Nxb Khoa học Tự nhiên và Công nghệ.
[2]. Nguyen Van Pho, et al (2006). Migration capcity of lead in environment and problem of lead pollution in Cho Dien lead-zinc deposit. Geology, Serie B, No. 27, pp.79 - 86.
[3]. Price, W.A., Errington, J., and Koyanagi, V (1997). Guidelines for the prediction of acid rock drainage and metal leaching for mines in British Columbia: part I. General procedures and information requirements: MEND, Natural Resources Canada, Ottawa, Proceedings of the 4th International Conference on Acid Rock Drainage 1, p. 1 - 14.
[4]. Scott, PA, Eastwood, G, Johnston, G, Carville, D (1997). Early exploration and pre-feasibility drilling data for the prediction of axit mine drainage for waste rock. In McLean, R, Bell, C (eds), Proceedings of the 3rd Australian Workshop on Axit Mine Drainage (pp. 195 - 201), Townsville, Australian Centre for Minesite Rehabilitation Research, Darwin Northern Territory.
[5]. Stewart, W, Miller, S, Thomas, JE, Smart, R (2003). Evaluation of the effects of organic matter on the net axit generation (NAG) test. In Proceedings of the Sixth International Conference on Axit Rock Drainage (pp. 211 - 222), 12 - 18 July 2003, Cairns, Australia.
[6]. Taylor G, Spain A, Timms G, Kuznetsov, V, & Bennett J (2003). The medium-term performance of waste rock covers - Rum Jungle as a case study. In Proceedings of the Sixth International Conference on Axit Rock Drainage (pp. 383 - 397), 12 - 18 July 2003, Cairns, QLD, Australia.
[7]. Trần Văn Trị (2000). Tài nguyên khoáng sản Việt Nam. Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Hà Nội.
[8]. Wilson, GW, Williams, DJ, Rykaar, EM (2003). The integrity of cover systems: an update. In Proceedings of 6th International Conference on Axit Rock Drainage (pp. 445 - 451), 14 - 17 July 2003, Cairns, Australia.
[9]. Wright, J, Conca, JL (2006). Remediation of groundwater contaminated with Zn, Pb and Cd using a permeable reactive barrier with Apatite II. In Barnhisel, RI (ed.), 7th International Conference on Axit Rock Drainage (ICARD) (pp. 2514 - 2527), 26 - 30 March 2006, St Louis, Missouri, American Society of Mining and Reclamation, Lexington, Kentucky.

Các tác giả

Chung Phạm Văn
pvchung@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Tuân Đỗ Mạnh
Phạm Văn, C., & Đỗ Mạnh, T. (2021). 02. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA MÔI TRƯỜNG VÀ SỰ TẠO THÀNH DÒNG THẢI AXIT TẠI MỎ PYRIT MINH QUANG, HUYỆN BA VÌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (38), 11–16. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/358
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

06. TIẾP CẬN ĐỊA KHÔNG GIAN TRONG ĐÁNH GIÁ PHÂN MẢNH MÔI TRƯỜNG SỐNG GẮN VỚI THAY ĐỔI SỬ DỤNG ĐẤT: NGHIÊN CỨU ĐIỂM TẠI CÔNG VIÊN ĐỊA CHẤT TOÀN CẦU UNESCO ĐẮK NÔNG, VIỆT NAM

Nhung Đỗ Thị, Vân Nguyễn Thị Thảo, My Nguyễn Thị Diễm, Phương Đặng Đỗ Lâm, Đào Bùi Thị Thúy, Mạnh...
Abstract View : 113
Download :28

15. SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP TỶ SỐ TẦN SUẤT VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP HỌC MÁY ĐỂ THÀNH LẬP BẢN ĐỒ NHẠY CẢM TRƯỢT LỞ. KHU VỰC THỬ NGHIỆM: XÃ PHÌN NGAN, TỈNH LÀO CAI

Hiển Đỗ Minh, Hoàng Nguyễn Văn, Dũng Mai Lê, Hương Ngô Thị, Dũng Lương Hữu, Phong Nguyễn Bình
Abstract View : 265
Download :50