16. MỘT SỐ THAY ĐỔI VỀ NỘI DUNG QUY ĐỊNH CẤP ĐỘ RỦI RO THIÊN TAI

Kiều Trần Duy

Abstract

Ngày 22 tháng 4 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg về Quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2021 và thay thế cho Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai và Quyết định số 03/2020/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai.

Full text article

Generated from XML file

Authors

Kiều Trần Duy
tdkieu@hunre.edu.vn (Primary Contact)
Trần Duy, K. (2021). 16. MỘT SỐ THAY ĐỔI VỀ NỘI DUNG QUY ĐỊNH CẤP ĐỘ RỦI RO THIÊN TAI. Science Journal of Natural Resources and Environment, (37), 158–159. Retrieved from https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/355
##submission.license.notAvailable##

Article Details

Similar Articles

1 2 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.