14. Status review on the operation of land registration authority in Hoanh Bo district, Quang Ninh province from 2017 to 2020 and propose implementation solutions

Khánh Đào Văn, Nga Nguyễn Thị

Abstract

Hoanh Bo is a mountainous district located in the north of Quang Ninh province. It is about more than 10 km from Ha Long city center. The total natural area of the district was 84,353.34 ha in 2019, accounting for nearly 14% of the total natural area of Quang Ninh province. The district is convenient for economic - cultural - social development and exchange. Currently, Hoanh Bo is a ward of Ha Long city, Quang Ninh province, Vietnam. The ward was established in early 2020 on the basis of the entire area and population of Hoanh Bo district. In recent years, rapid urbanization and industrialization make great pressures on the land fund of Hoanh Bo ward, leading to difficulties for the operation of Land Registration Authority (LRA) there. Although the operation of an LRA complies with recent regulations, each LRA encounters particular difficulties due to its specific regional characteristics. Therefore, studying on LRA’s activities is necessary to support and enhance activities of LRA at Hoanh Bo ward. This paper presents activities of LRA at Hoanh Bo district from 2017 to 2020. In addition, the evaluation results of officers and citizens about the operation of LRA were presented, thereby proposed solutions to improve the operation of LRA at Ha Long city for years to come.

Full text article

Generated from XML file

References

[1]. Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2017). Nghị định số 01/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.
[2]. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013). Luật đất đai 2013. Nxb Lao động.
[3]. Tôn Gia Huyên, Nguyễn Đình Bồng (2007). Quản lý đất đai và thị trường bất động sản. Nxb Bản đồ.
[4]. Tổng cục Quản lý đất đai (2009). Báo cáo đánh giá tình hình hoạt động của hệ thống Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất các cấp trong cả nước.
[5]. Ủy ban thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2019). Nghị quyết số 837/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Quảng Ninh.
[6]. Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Hoành Bồ. Báo cáo tổng kết các năm từ 2017, 2018, 2019.

Authors

Khánh Đào Văn
dvkhanh@hunre.edu.vn (Primary Contact)
Nga Nguyễn Thị
Đào Văn, K., & Nguyễn Thị, N. (2021). 14. Status review on the operation of land registration authority in Hoanh Bo district, Quang Ninh province from 2017 to 2020 and propose implementation solutions. Science Journal of Natural Resources and Environment, (37), 137–147. Retrieved from https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/353
##submission.license.notAvailable##

Article Details

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.

10. Application of QGIS and land value software to valuate urban land in Dich Vong ward, Cau Giay district, Hanoi city

Ngọc Bùi Thị Cẩm, Duyên Đào Thị, Giang Vũ Thùy, Anh Trương Ngọc
Abstract View : 22
Download :4

15. Study on inadequacies in the process for determination of compensation land price from land recovery practices in Quy Nhon city, Binh Dinh province

Hằng Phạm Thị, Hiền Bùi Thị Diệu, Thanh Đặng Thị Ngọc, Huệ Ung Thị
Abstract View : 47
Download :7