13. Building WebGIS of air pollution warning for Hanoi capital

Hà Lê Thị Thu, Vui Lê Thị, Lộc Ngô Đình, Khánh Nguyễn Văn, Long Nguyễn Hoàng, Toàn Nguyễn Tiến

Abstract

In recent years, air pollution in Hanoi capital has regularly reached alarming levels due to dense traffic and the abundance of construction sites at many areas. This study aims to create an information platform in order to facilitate people in obtaining the quick and accurate information regarding air pollution and thereby dealing with the problem. By combining GIS and Web to form WebGIS, users will easily access information combined with dynamic maps to get a visual view through the browser. WebGIS was built with functions, including: looking up pollution information in an area in real time, detecting user location information, obtaining user location’s air pollution information based on air monitoring points as well as air pollution warnings, carrying out air pollution statistics based on pollutant indicators in Hanoi’s area and then suggesting decision-making.

Full text article

Generated from XML file

References

[1]. Bộ Quy chuẩn và Tiêu chuẩn Việt Nam (QCVN/TCVN) về khí thải và tiếng ồn.
[2]. Viện Phân tích Hệ thống Ứng dụng Quốc tế (IIASA), A-2361 Laxenburg, Cộng hòa Áo và Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ (CRETECH), Viện Hàn lâm Khoa học và Công Nghệ Việt Nam (VAST). Dự báo chất lượng không khí tại Hà Nội và khu vực phía Bắc Việt Nam.
[3]. Đặng Văn Đức (2001). Hệ thống thông tin địa lý. Nxb Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.
[4]. Hoàng Xuân Cơ (2002). Đánh giá tác động môi trường.
[5]. Lê Xuân Thành (2015). Nghiên cứu và xây dựng hệ thống web gis phục vụ chia sẻ thông tin cảnh báo ô nhiễm không khí. Luận văn thạc sỹ, trường Đại học Công nghệ, Đại học quốc gia Hà Nội.
[6]. Nguyễn Bắc Giang (2009). Chỉ số chất lượng không khí. Bài giảng Khoa Môi trường, Đại học Khoa học Huế.
[7]. Nguyễn Mạnh Cường, Bùi Thị Kiên Trinh (2018). Ứng dụng GIS xây dựng website chất lượng không khí khu vực Hà Nội. Tuyển tập Hội nghị Khoa học thường niên.
[8]. Nguyễn Ngọc Thạch (2011). Địa thông tin (Những nguyên lý cơ bản về Viễn thám, Hệ thống thông tin địa lý và Hệ thống định vị toàn cầu). Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.
[9]. Nguyễn Quang Tuấn (2010). Ứng dụng công nghệ WebGIS để xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ khai thác tiềm năng du lịch bền vững ở tỉnh Quảng Trị. Kỷ yếu hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc. Nxb Nông nghiệp, Thành phố Hồ Chí Minh.
[10]. Trần Sơn Tùng (2012). Đánh giá chất lượng không khí thông qua số liệu trạm quan trắc tự động ở Hà Nội, Đà Nẵng và đề xuất giải pháp giảm thiểu.
[11]. Vũ Thị Duyên Thủy (2001). Pháp luật bảo vệ môi trường không khí ở Việt Nam - Thực trạng và hướng hoàn thiện. Luận văn Thạc sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội.
[12]. Tổng cục Môi trường (2019). Quyết định số 1459/QĐ-TCMT ngày 12/11/2019 về việc ban hành hướng dẫn kỹ thuật tính toán và công bố chỉ số chất lượng không khí Việt Nam (VN_AQI).
[13]. United States Environmental Protection Agency. Air quality index air quality and A guide to Your health.
[14]. http://www.airquality.co.uk/.
[15]. http://eng.airkorea.or.kr/.
[16]. http://www.epa.ie/whatwedo/monitoring/air/index/.
[17]. http://www.health.state.mn.us/asthma/documents/vietnameseaqicard0907.pdf.
[18]. http://www.pcd.go.th/indexEng.cfm.
[19]. https://moitruongthudo.vn.
[20]. https://leafletjs.com/.
[21]. https://reactjs.org.

Authors

Hà Lê Thị Thu
lttha.tdbd@hunre.edu.vn (Primary Contact)
Vui Lê Thị
Lộc Ngô Đình
Khánh Nguyễn Văn
Long Nguyễn Hoàng
Toàn Nguyễn Tiến
Lê Thị Thu, H., Lê Thị, V., Ngô Đình, L., Nguyễn Văn, K., Nguyễn Hoàng, L., & Nguyễn Tiến, T. (2021). 13. Building WebGIS of air pollution warning for Hanoi capital. Science Journal of Natural Resources and Environment, (37), 126–136. Retrieved from https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/352
##submission.license.notAvailable##

Article Details

Similar Articles

1 2 3 4 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.

Most read articles by the same author(s)

13. Using VNREDSat-1 satellite images to determine the distribution of Chlorophyll-a in the lagoon and Thuan An estuary, Thua Thien Hue province

Huy Chu Xuân, Chung Phạm Văn, Thảo Đỗ Thị Phương, Ngọc Nguyễn Minh, Phước Lê Anh, Tuấn Lê Anh,...
Abstract View : 1
Download :0

02. IMPROVING THE ACCURACY IN PROCESSING GNSS DATA BASED ON PRECISE EPHEMERIS

Tham Bui Thi Hong, Thu Trinh Thi Hoai
Abstract View : 0
Download :0