10. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC SÔNG ĐÁY VÀ KHẢ NĂNG ĐỒNG HÓA NI TƠ CỦA MỘT SỐ LOÀI THỦY SINH VẬT

Tuấn Lê Xuân, Cường Trần Quốc

Giới thiệu

Bài báo đánh giá chất lượng môi trường nước sông Đáy từ đập Phùng đến cửa Đáy và thử nghiệm khả năng đồng hóa ni tơ của một số loài thủy sinh vật. Kết quả nghiên cứu cho thấy các loài thủy sinh vật nghiên cứu đều có khả năng làm sạch nước trong điều kiện thí nghiệm. Ốc làm giảm hàm lượng NH4+ từ 12,66% đến 26,63%; Tảo Chlorella làm giảm hàm lượng NH4+ từ 14,3% đến 29,42%. Bèo tây làm giảm hàm lượng NH4+ từ 14,27% đến 29,52%; Rau muống làm giảm hàm lượng NH4+ từ 14,27% đến 28,98%. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy khi kết hợp ốc và tảo làm giảm hàm lượng NH4+ từ 32,94% đến 43,5%; Kết hợp ốc, tảo, bèo tây và rau muống làm giảm hàm lượng NH4+ từ 35,97% đến 47,24% và hiệu quả đồng hóa NH4+ cao nhất sau 96 h trong điều kiện thí nghiệm.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Thái Tràn Bái (2005). Động vật học không xương sống, Nxb Giáo dục, tr. 170-184.
[2]. Bộ tài nguyên và môi trường (2007). Báo cáo môi trường Quốc gia 2006: Hiện trạng môi trường nước 3 lưu vực sông: Cầu, Nhuệ - Đáy, hệ thống sông Đồng Nai.
[3]. Phạm Văn Đức (2005). Nghiên cứu sử dụng bèo tây và bèo cái để xử lý nước thải chế biến từ thủy sản, Trường ĐHSP Hà Nội.
[4]. Đặng Đình Kim và cộng sự (2007). Báo cáo tổng kết đề tài: Nghiên cứu môi trường nước sông Đảy, Viện Công nghệ môi trường - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
[5]. Phan Văn Mạch (2008). Bảo cáo tổng kết về thủy sinh vật lưu vực sông Nhuệ - Đáy năm 2008, Viện sinh thái và Tài nguyên sinh vật.
[6]. Mohd. Harun Abdullah, Jovita Sidi and Ahmad Zaharin Aris (2007). Heavy Metals (Cd, Cu, Cr, Pb and Zn) in Meretrix meretríx Rodỉng, Water and Sediments from Estuaries in Sabah, North Boneo. International Journal of Envronmental & Science Education, ừ. 69-74.
[7]. Nguyễn Đình San (2000). Vi tảo trong một so thủy vực bị ô nhiễm ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tình và vai trò của chúng trong quả trình làm sạch nước thải, Luận án Tiến sĩ Sinh học.
[8]. Hoàng Thị Sản (2003). Phân loại học thực vật, Nxb Giáo dục, tr. 32-42,77-187.
[9]. Đặng Ngọc Thanh, Hồ Thanh Hải (2007). Cơ sở thủy sinh học, Nxb khoa học kỹ thuật và công nghệ, tr. 516-522.
[10]. Vu Phuong Thao, Le Xuan Tuan (2014). Content of some heavy metals in water and in Ipomoe Aquatic colecting from Nhue river. Proceedings of the 3rd International Conference on advances in mining and tunneling, 21-22 Oct., (2014). Vung Tau, Vietnam. Advances in mining and tunneling. Publishing house for Science and Technology, Hanoi, Vietnam 2014: 582-587
[11]. Lê Thị Hồng Thanh (2009). Nghiên cứu ảnh hưởng của nước thải lên sinh trưởng và khả năng tích lũy một số chất độc hại ở rau muống (Ipomoea aquatica Forsk), rau ngô trâu (Enydra fluctuans Lour) và rau dừa nước (Jussiaea repens Lỉnn) tại thôn Trà Lâm, xã Trí Quả, huyện Thuận Thành, tỉnh Băc Ninh, Luận văn Thạc sĩ khoa học Sinh học.
[12]. Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi truờng (2010). Báo cáo tổng kết: Điều tra, đánh giá bố sung các nguồn gây ô nhiễm và đề xuất các giải pháp quản lý, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường nước sông Nhuệ - Đáy, 285 tr.
[13]. Le Xuan Tuan, Mai Sy Tuan, Le Thi Phuong and Nguyen Thi Thu Hoa (2008). Study on the ability of Platymonas sp. And Nanochloropsis oculata micro¬algae to reduce shrimp pond water pollution in Giao Thuy District, Nam Dinh Province. Journal of Science of HNUE, (2008). ISSN 0868-3719. Vol.53, No 7, pp. 83-89
[14]. Trần Văn Tựa, Đặng Đình Kim và cộng sự (2004). Khả năng ứng dụng thực vật thuỷ sinh trong xử lỷ ô nhiễm các thuỷ vực, Hội thảo Khoa học: ứng dựng biện pháp sinh học nâng cao chất lượng hồ Hà Nội, 22/9/2004.

Các tác giả

Tuấn Lê Xuân
lxtuan@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Cường Trần Quốc
Lê Xuân, T., & Trần Quốc, C. (2017). 10. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC SÔNG ĐÁY VÀ KHẢ NĂNG ĐỒNG HÓA NI TƠ CỦA MỘT SỐ LOÀI THỦY SINH VẬT. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (16), 79–90. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/35
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

06. ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG NHÔM (Al) TRONG NƯỚC SẠCH SỬ DỤNG CHO MỤC ĐÍCH SINH HOẠT CỦA CÁC ĐƠN VỊ CẤP NƯỚC QUY MÔ NHỎ GIAI ĐOẠN 2020 - 2022

Trâm Trần Quỳnh, Hải Nguyễn Tuấn, Hiền Đỗ Phương, Hà Lê Thái, Hương Nguyễn Thị Mai, Huyền Đỗ Vũ...
Abstract View : 15
Download :4