10. Assessment on the water environmental quality of Day river and the Nitrogen Assimilation of Aquatic Organism

Tuấn Lê Xuân, Cường Trần Quốc

Abstract

This paper present the results of study on the environmental quality of Day river from Phung dam to Day estuary and simulates the nitrogen assimilation of aquatic organism. This result demonstrates the water purification capacity from the surveyed aquatic organisms. The NH4+ concentration has reducedfrom 12,66% to 26,63% by snail species.; from 14,27% to 29,52% by Chlorella; from 14,27% to 28,98% by Ipomoea aquatica, respectively. And that number has decreased from 14,3% to 29, 52% by Ipomoea aquatica. The result also illustrates the NH4+ concentration has reduced from 32,94% to 43,5% due to the combination between snail and alga species, the number has changed from 35,97% to 47,24% by the combination between snail, Chlorella and Ipomoea aquatica. NH4+ assimilation reaches the highest perfommance after 96 hours in laboratory condition.

Full text article

Generated from XML file

References

[1]. Thái Tràn Bái (2005). Động vật học không xương sống, Nxb Giáo dục, tr. 170-184.
[2]. Bộ tài nguyên và môi trường (2007). Báo cáo môi trường Quốc gia 2006: Hiện trạng môi trường nước 3 lưu vực sông: Cầu, Nhuệ - Đáy, hệ thống sông Đồng Nai.
[3]. Phạm Văn Đức (2005). Nghiên cứu sử dụng bèo tây và bèo cái để xử lý nước thải chế biến từ thủy sản, Trường ĐHSP Hà Nội.
[4]. Đặng Đình Kim và cộng sự (2007). Báo cáo tổng kết đề tài: Nghiên cứu môi trường nước sông Đảy, Viện Công nghệ môi trường - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
[5]. Phan Văn Mạch (2008). Bảo cáo tổng kết về thủy sinh vật lưu vực sông Nhuệ - Đáy năm 2008, Viện sinh thái và Tài nguyên sinh vật.
[6]. Mohd. Harun Abdullah, Jovita Sidi and Ahmad Zaharin Aris (2007). Heavy Metals (Cd, Cu, Cr, Pb and Zn) in Meretrix meretríx Rodỉng, Water and Sediments from Estuaries in Sabah, North Boneo. International Journal of Envronmental & Science Education, ừ. 69-74.
[7]. Nguyễn Đình San (2000). Vi tảo trong một so thủy vực bị ô nhiễm ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tình và vai trò của chúng trong quả trình làm sạch nước thải, Luận án Tiến sĩ Sinh học.
[8]. Hoàng Thị Sản (2003). Phân loại học thực vật, Nxb Giáo dục, tr. 32-42,77-187.
[9]. Đặng Ngọc Thanh, Hồ Thanh Hải (2007). Cơ sở thủy sinh học, Nxb khoa học kỹ thuật và công nghệ, tr. 516-522.
[10]. Vu Phuong Thao, Le Xuan Tuan (2014). Content of some heavy metals in water and in Ipomoe Aquatic colecting from Nhue river. Proceedings of the 3rd International Conference on advances in mining and tunneling, 21-22 Oct., (2014). Vung Tau, Vietnam. Advances in mining and tunneling. Publishing house for Science and Technology, Hanoi, Vietnam 2014: 582-587
[11]. Lê Thị Hồng Thanh (2009). Nghiên cứu ảnh hưởng của nước thải lên sinh trưởng và khả năng tích lũy một số chất độc hại ở rau muống (Ipomoea aquatica Forsk), rau ngô trâu (Enydra fluctuans Lour) và rau dừa nước (Jussiaea repens Lỉnn) tại thôn Trà Lâm, xã Trí Quả, huyện Thuận Thành, tỉnh Băc Ninh, Luận văn Thạc sĩ khoa học Sinh học.
[12]. Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi truờng (2010). Báo cáo tổng kết: Điều tra, đánh giá bố sung các nguồn gây ô nhiễm và đề xuất các giải pháp quản lý, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường nước sông Nhuệ - Đáy, 285 tr.
[13]. Le Xuan Tuan, Mai Sy Tuan, Le Thi Phuong and Nguyen Thi Thu Hoa (2008). Study on the ability of Platymonas sp. And Nanochloropsis oculata micro¬algae to reduce shrimp pond water pollution in Giao Thuy District, Nam Dinh Province. Journal of Science of HNUE, (2008). ISSN 0868-3719. Vol.53, No 7, pp. 83-89
[14]. Trần Văn Tựa, Đặng Đình Kim và cộng sự (2004). Khả năng ứng dụng thực vật thuỷ sinh trong xử lỷ ô nhiễm các thuỷ vực, Hội thảo Khoa học: ứng dựng biện pháp sinh học nâng cao chất lượng hồ Hà Nội, 22/9/2004.

Authors

Tuấn Lê Xuân
lxtuan@hunre.edu.vn (Primary Contact)
Cường Trần Quốc
Lê Xuân, T., & Trần Quốc, C. (2017). 10. Assessment on the water environmental quality of Day river and the Nitrogen Assimilation of Aquatic Organism. Science Journal of Natural Resources and Environment, (16), 79–90. Retrieved from https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/35
##submission.license.notAvailable##

Article Details

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.

01. Mangrove degradation in Tien Yen district, Quang Ninh province

Hà Hoàng Thị, Thành Nguyễn Khắc, Tính Phạm Hồng, Huyền Bùi Thanh, Hùng Trần Đăng
Abstract View : 16
Download :11