10. Application of open source software to develop an information system of land use planning in Dong Hung district, Thai Binh province

Thủy Phạm Thị Thanh

Abstract

The announcement of land use planning and the involvement of community in monitoring the quality and progress of land use planning implementation are important to ensure the effectiveness and transparency of land use planning. Scientific and technological development may also support for the management of land use planning. This study aims to develop an information system (WebGIS) of land use planning in Dong Hung district, Thai Binh province based on open source platforms (PostgreSQL/PostGIS, MapServer, pMapper and Apache). The system will support the publication and monitoring of land use planning implementation as well as facilitate the interaction among businesses, citizens and local authorities in land use planning implementation there.

Full text article

Generated from XML file

References

[1]. Trần Quốc Bình (2010). Khả năng ứng dụng các phần mềm GIS mã nguồn mở trong xây dựng hệ thống thông tin đất đai. Tuyển tập các báo cáo khoa học Hội nghị khoa học Địa lý Đông Nam Á lần thứ X, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.
[2]. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2015). Báo cáo công tác quản lý nhà nước về đất đai năm 2014 và tháng 6 đầu năm 2015, tình hình triển khai thi hành luật đất đai và những vấn đề cần giải quyết tháo gỡ.
[3]. Lưu Đức Minh (2012). Phân tích lựa chọn đất xây dựng trong quy hoạch chung đô thị có ứng dụng hệ thông tin địa lý (GIS). Luận án Tiến sĩ, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.
[4]. Nguyễn Hiếu Trung, Lê Đức Toàn (2013). Xây dựng hệ thống thông tin địa lý (GIS) phục vụ cho công tác quản lý và quy hoạch đô thị Thành phố Cần Thơ. Đại học Cần Thơ.
[5]. UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (2013). Công văn số 5550/UBND-XD về việc ứng dụng GIS trong công tác quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng. Thừa Thiên Huế.
[6]. Tarig A. Ali (2008). Development of a Collaborative Web - Based GIS Environment for Coastal Land Use Planning. University of Central Florida.
[7]. Anang Wahyu SEJATI etal., (2020). Open Source Web GIS Framework in Monitoring Urban Lland Use Planning: Participatory Solutions for Developing Countries. Journal of Urban and Regional Analysis.
[8]. Kari M., Samuli A (2003). Web-based GIS to support citizen interaction in land use planning. Soil and Water Ltd.
[9]. Mark de Blois (2016). Web Map Servers. UNESCO Institude for Water Education.
[10]. Pablo D., Jorge P., Juan T. (2010). WebGIS Based System for the Management of Objections to a Comprehensive Municipal Land Use Plan.
[11]. Báo Lao động (2018). TPHCM: Xử lý dự án treo chậm, gây lãng phí đất. Truy cập tại https://laodong.vn/kinh-te/tphcm-xu-ly-du-an-treo-cham-gay-lang-phi-dat-594332.ldo.
[12]. Nguyễn Ninh Hải (2010). Công tác quy hoạch sử dụng đất tại Gia Lai - Nhìn từ khía cạnh thực tiễn. Truy cập tại: http://www.academia.edu/12352955/C%C3%B4ng_t%C3%A1c_quy_ho%E1%BA%A1ch_s%E1%BB%AD_d%E1%BB%A5ng_%C4%91%E1%BA%A5t_t%E1%BA%A1i_Gia_Lai_-_Nh%C3%ACn_t%E1%BB%AB_kh%C3%ADa_c%E1%BA%A1nh_th%E1%BB%B1c_ti%E1%BB%85n.
[13]. Kênh thông tin kinh tế - tài chính Việt Nam (2018). Xử lý dự án treo: Rất ít dự án thực sự trả lại quyền lợi cho người dân. Truy cập tại http://cafef.vn/xu-ly-du-an-treo-rat-it-du-an-thuc-su-tra-lai-quyen-loi-cho-nguoi-dan-2018061810451936.chn.
[14]. Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (2018). Cổng thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Truy cập tại http://qhkhsdd.hanoi.gov.vn.
[15]. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai (2018). Atlas Đồng Nai. Truy cập tại http://atlas.dongnai.gov.vn/.

Authors

Thủy Phạm Thị Thanh
pttthuy.tdbd@hunre.edu.vn (Primary Contact)
Phạm Thị Thanh, T. (2021). 10. Application of open source software to develop an information system of land use planning in Dong Hung district, Thai Binh province. Science Journal of Natural Resources and Environment, (37), 95–106. Retrieved from https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/349
##submission.license.notAvailable##

Article Details

Similar Articles

1 2 3 4 5 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.

04. An automated solution for checking the inconsistencies between topographic and hydrological data

Thắm Bùi Thị Hồng, Nhật Bùi Long, Hương Nguyễn Thị
Abstract View : 9
Download :2

03. Open source geographic information system applications for maritime search and rescue operations

Thành Nguyễn Sách, Dương Đỗ Văn, Hải Lê Vũ Hồng, Hoài Đào Khánh, Nga Nguyễn Thị Thu, Lộc Lê Đức,...
Abstract View : 21
Download :12