09. NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP HIỆU CHỈNH QUAN HỆ THỂ TÍCH - MỰC NƯỚC CỦA HỒ CHỨA

Kiên Nguyễn Chính, Hương Dương Thị Thanh, Hằng Nguyễn Thị

Giới thiệu

Quan hệ giữa thể tích (V) và mực nước (Z) là một đại lượng quan trọng trong việc tính cân bằng hồ chứa để thực hiện công tác điều hành hồ chứa. Để có được đại lượng này đòi hỏi một khối lượng đo đạc lớn, tốn kém nhiều chi phí và phải liên tục cập nhật tình trạng thực tế vì hồ chứa luôn thay đổi bởi các hiện tượng khách quan và chủ quan như: sạt lở, bồi lắng, khai thác cát,… Ngoài ra, sai số khi đo đạc và xử lý số liệu ảnh hưởng lớn đến độ chính xác của dữ liệu. Vì vậy, việc hiệu chỉnh quan hệ V - Z của hồ chứa là rất cần thiết để phục vụ cho quá trình tác nghiệp điều hành hồ chứa một cách chính xác hơn. Trong bài báo này, nhóm tác giả thử nghiệm 06 phương pháp tối ưu: phương pháp ô vuông, phương pháp Rosen Brock, phương pháp Nelder - Mead, phương pháp Hook - Jeeves, phương pháp di truyền (GA) phương pháp tiến hóa xáo trộn phức hợp (SCE) để đánh giá các ưu nhược điểm của chúng và áp dụng hiệu chỉnh quan hệ V - Z cho 4 hồ Bản Chát, Huội Quảng, Hòa Bình và Thác Bà.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Ngô Huy Cẩn, Trần Thu Hà (2002). Mô hình tính toán điều tiết hồ Hoà Bình. Tuyển tập công trình khoa học Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ 7, tháng 12, tr. 30 - 35.
[2]. Ngô Huy Cẩn, Vũ Văn Đạt (2005). Về một bài toán điều tiết hồ chứa. Tuyển tập công trình Hội nghị Khoa học Cơ hoc Thủy khí toàn quốc năm 2005, tr. 01 - 08.
[3]. Đề tài cấp Nhà nước KC-08-13 (2004). Nghiên cứu cơ sở khoa học cho các giải pháp tổng thể dự báo phòng tránh lũ lụt ở đồng bằng sông Hồng. Báo cáo tổng kết đề tài.
[4]. Lê Xuân Toàn (2015). Một số phương pháp tối ưu không dùng đạo hàm. Luận văn thạc sĩ toán học.
[5]. Nguyễn Chính Kiên, Nguyễn Thị Hằng (2020). Thử nghiệm một số phương pháp số giải bài toán ước tính thông số tối ưu cho mô hình thủy văn. Hội nghị 45 năm thành lập Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Các tác giả

Kiên Nguyễn Chính
nckien@imech.vast.vn (Liên hệ chính)
Hương Dương Thị Thanh
Hằng Nguyễn Thị
Nguyễn Chính, K., Dương Thị Thanh, H., & Nguyễn Thị, H. (2021). 09. NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP HIỆU CHỈNH QUAN HỆ THỂ TÍCH - MỰC NƯỚC CỦA HỒ CHỨA. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (37), 85–94. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/348
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

05. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HẠN HÁN BẰNG CHỈ SỐ THIẾU HỤT DÒNG CHẢY VÙNG HẠ LƯU ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Thiện Trần Đức, Bính Đỗ Thị, Anh Nguyễn Phương
Abstract View : 284
Download :77

06. NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG BẢN ĐỒ NGUY CƠ XÂM NHẬP MẶN VÙNG HẠ LƯU SÔNG MÃ TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Minh Hoàng Thị Nguyệt, Thường Lê Thị, Vũ Nguyễn Trọng
Abstract View : 224
Download :67