09. Study on methods for the adjustment of the volume - waterlevel relationship of reservoirs

Kiên Nguyễn Chính, Hương Dương Thị Thanh, Hằng Nguyễn Thị

Abstract

The relationship between the volume (V) and the water level (Z) is a significant factor in calculating the reservoir balance for reservoir operation management. Obtaining this factor often requires numerous measurements which is costly and such data must constantly update due to natural and artificial impacts (i.e. landslides, sedimentation, sand mining,…). In addition, errors in measurement and data processing have the great effect on the accuracy of data. Therefore, the adjustment of V - Z relationship of a reservoir is extremely necessary for accurately forecasting hydrological process and reservoir operation management. In this study, 06 optimal methods, including: Square method, Rosen Brock method, Nelder - Mead method, Hook - Jeeves method, GA method, and Shuffled Complex Evolution - SCE method were tested to evaluate their advantages and disadvantages and then applied the V - Z relationship adjustment for Ban Chat, Huoi Quang, Hoa Binh and Thac Ba reservoirs.

Full text article

Generated from XML file

References

[1]. Ngô Huy Cẩn, Trần Thu Hà (2002). Mô hình tính toán điều tiết hồ Hoà Bình. Tuyển tập công trình khoa học Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ 7, tháng 12, tr. 30 - 35.
[2]. Ngô Huy Cẩn, Vũ Văn Đạt (2005). Về một bài toán điều tiết hồ chứa. Tuyển tập công trình Hội nghị Khoa học Cơ hoc Thủy khí toàn quốc năm 2005, tr. 01 - 08.
[3]. Đề tài cấp Nhà nước KC-08-13 (2004). Nghiên cứu cơ sở khoa học cho các giải pháp tổng thể dự báo phòng tránh lũ lụt ở đồng bằng sông Hồng. Báo cáo tổng kết đề tài.
[4]. Lê Xuân Toàn (2015). Một số phương pháp tối ưu không dùng đạo hàm. Luận văn thạc sĩ toán học.
[5]. Nguyễn Chính Kiên, Nguyễn Thị Hằng (2020). Thử nghiệm một số phương pháp số giải bài toán ước tính thông số tối ưu cho mô hình thủy văn. Hội nghị 45 năm thành lập Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Authors

Kiên Nguyễn Chính
nckien@imech.vast.vn (Primary Contact)
Hương Dương Thị Thanh
Hằng Nguyễn Thị
Nguyễn Chính, K., Dương Thị Thanh, H., & Nguyễn Thị, H. (2021). 09. Study on methods for the adjustment of the volume - waterlevel relationship of reservoirs. Science Journal of Natural Resources and Environment, (37), 85–94. Retrieved from https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/348
##submission.license.notAvailable##

Article Details

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.

11. Methods for optimizing parameters of ImechTV2 distributed hydrological model

Hằng Nguyễn Thị, Kiên Nguyễn Chính, Hương Dương Thị Thanh
Abstract View : 10
Download :1

07. Climate characteristics and changes in Tho Chu archipelago in the early 21st century

Tuấn Nguyễn Ngọc, Hà Lê Thị Thu, Hương Trần Thị, Anh Ninh Thị Kim
Abstract View : 11
Download :4

09. Research on fog forecast on the sea of Quang Ninh - Hai Phong

Lành Nguyễn Viết, Đoàn Phan Văn
Abstract View : 14
Download :4