01. KIỂM SOÁT SAI SỐ THÔ TRONG XỬ LÝ SỐ LIỆU LƯỚI KHỐNG CHẾ MẶT BẰNG CÓ DẠNG TAM GIÁC

Cường Lê Anh

Giới thiệu

Hiện nay, với sự phát triển của công nghệ GNSS (Global Navigation Satellite System) đã giải quyết được rất nhiều những vấn đề khó khăn của công nghệ đo đạc truyền thống. Tuy nhiên, thực tế không phải khi nào cũng có thể ứng dụng được công nghệ GNSS trong thành lập lưới khống chế trắc địa, ví dụ như ở những khu vực có độ che phủ lớn (rừng rậm hoặc cạnh các công trình kiến trúc lớn), mà phải sử dụng lưới tam giác hoặc đường chuyền. Mặt khác, trong quá trình xử lý số liệu lưới khống chế trắc địa phải tiến hành kiểm tra sự tồn tại của sai số thô và loại bỏ chúng. Bài báo này trình bày cơ sở lý thuyết và tính toán thực nghiệm tìm kiếm, loại bỏ sai số thô trong lưới tam giác dựa trên ứng dụng của phương pháp bình sai truy hồi.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Маркузе Ю. И (1989). Алгоритмы для уравнивания геодезических сетей на ЭВМ. М.: Недра.
[2]. Маркузе Ю. И., Голубев В. В (2010). Теория математической обработки геодезических измерений: Учеб. пособие для вузов / Под общ. ред. Ю. И. Маркузе. М.: Академический Проект Альма Матер.
[3]. Маркузе Ю. И (1990). Основы уравнительных вычислений: Учеб. пособие для вузов – М.: Недра. 240 с.
[4]. Маркузе Ю. И (2000). Обобщенный рекуррентный алгоритм уравнивания свободных и несвободных геодезических сетей с локализацией грубых ошибок // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъёмка. № 1. С. 3 - 16.
[5]. Маркузе Ю.И., Лэ Ань Куонг, Чан Тиен Ранг (2016). Исследование исходной матрицы обратных весов неизвестных при рекуррентном способе уравнивания измерений // Геодезия и картография. № 11. С. 7 - 10. DOI: 10.22389/0016-7126-2016-917-11-7-10.
[6]. Lê Anh Cường (2013). Nghiên cứu ứng dụng phương pháp bình sai truy hồi trong xử lý số liệu lưới trắc địa. Tạp chí Khoa học Tài nguyên và Môi trường, Số 01.

Các tác giả

Cường Lê Anh
lacuong@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Lê Anh, C. (2021). 01. KIỂM SOÁT SAI SỐ THÔ TRONG XỬ LÝ SỐ LIỆU LƯỚI KHỐNG CHẾ MẶT BẰNG CÓ DẠNG TAM GIÁC. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (37), 3–11. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/340
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.