15. XÂY DỰNG QUY TRÌNH THIẾT KẾ, TÍNH TOÁN KHỐI LƯỢNG ĐÀO ĐẮP MÁI TALUY GIA CỐ TẠI KHU B, KHU CÔNG NGHIỆP BỈM SƠN, THANH HÓA

Nụ Đỗ Thị, Tuấn Hoàng Văn

Giới thiệu

Trong thi công xây dựng công trình, tính toán khối lượng đào đắp là công việc quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến độ chính xác về khối lượng thi công thực tế, liên quan đến chi phí thực hiện đào đắp. Do vậy, tính toán chính xác khối lượng đào, đắp đặc biệt quan tâm trong thi công xây dựng thực tế. Nội dung bài báo đã xây dựng được quy trình thiết kế, tính toán khối lượng đào đắp mái Taluy gia cố bằng phần mềm CIVIL 3D. Tác giả sử dụng phương pháp thu thập số liệu, khảo sát ngoại nghiệp, xử lý tính toán số liệu, xây dựng quy trình để nghiên cứu. Kết quả của bài báo đã thể hiện được bản khảo sát địa hình, bình đồ đường đồng mức mái Taluy gia cố, bản vẽ trắc dọc mái Taluy, bản vẽ trắc ngang điển hình mái Taluy, bản vẽ khối lượng mái Taluy và tính được khối lượng đào đắp mái Taluy gia cố tại khu B, Khu công nghiệp Bỉm Sơn, Thanh Hóa. Kết quả tính khối lượng đào đắp mái Taluy được tính theo từng một mặt cắt ngang. Trên từng một mặt cắt ngang thể hiện hai trục cơ bản là trục đứng và trục ngang. Trục đứng thể hiện cho cao độ mà tại đó đường taluy cắt qua, trục ngang thể hiện khoảng ngang mà tại đó mặt taluy chạy qua hay khoảng cách đến các mặt giật cơ, giật cấp.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. http://www.mt.gov.vn/html/công trình giao thông.
[2]. Hứng dẫn sử dụng phần mềm Autocad và CIVIL 3D.
[3]. Quyết định 451/QĐ-BXD năm 2016 công bố Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành.
[4]. Tiêu chuẩn Việt Nam - TCVN 4199:1995 và TCVN 4202:2012 (2012), Phương pháp xác định các tính chất cơ bản của đất, Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng, Hà Nội.
[5]. Quy chuẩn 07:2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.
[6]. TCXD 7957-2008: Tiêu chuẩn thiết kế thoát nước - Mạng lưới bên ngoài và công trình.

Các tác giả

Nụ Đỗ Thị
donu201184@gmail.com (Liên hệ chính)
Tuấn Hoàng Văn
Đỗ Thị, N., & Hoàng Văn, T. (2021). 15. XÂY DỰNG QUY TRÌNH THIẾT KẾ, TÍNH TOÁN KHỐI LƯỢNG ĐÀO ĐẮP MÁI TALUY GIA CỐ TẠI KHU B, KHU CÔNG NGHIỆP BỈM SƠN, THANH HÓA. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (36), 148–158. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/338
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả