15. Construction design process, calculation of weight training roofing Taluy roof in Area B, Bim Son industrial zone, Thanh Hoa

Nụ Đỗ Thị, Tuấn Hoàng Văn

Abstract

In construction work, calculating the volume of earthworks is an important job, directly affecting the accuracy of the actual construction volume, related to the cost of earthworks. Therefore, accurately calculating the volume of excavation and backfilling is especially interested in actual construction. The content of the article has built the design process, calculate the volume of excavation and embankment of the reinforced Taluy roof using CIVIL 3D software. The author uses the method of data collection, field survey, processing and calculation of data, building a process for research. The results of the article have shown the topographic survey, the contour plan of the reinforced Taluy roof, the longitudinal profile of the Taluy roof, the typical cross-sectional drawing of the Taluy roof, the drawing of the volume of the Taluy roof and the calculation. volume of excavation and embankment of reinforced Taluy roof in zone B, Bim Son Industrial Park, Thanh Hoa. Calculation results of the volume of excavation and embankment of Taluy roof are calculated according to each cross section. On each cross-section, two basic axes are shown, the vertical axis and the horizontal axis. The vertical axis represents the height at which the rudder line intersects, the horizontal axis shows the horizontal distance at which the rudder surface runs through or the distance to the jerking and jerking surfaces.

Full text article

Generated from XML file

References

[1]. http://www.mt.gov.vn/html/công trình giao thông.
[2]. Hứng dẫn sử dụng phần mềm Autocad và CIVIL 3D.
[3]. Quyết định 451/QĐ-BXD năm 2016 công bố Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành.
[4]. Tiêu chuẩn Việt Nam - TCVN 4199:1995 và TCVN 4202:2012 (2012), Phương pháp xác định các tính chất cơ bản của đất, Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng, Hà Nội.
[5]. Quy chuẩn 07:2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.
[6]. TCXD 7957-2008: Tiêu chuẩn thiết kế thoát nước - Mạng lưới bên ngoài và công trình.

Authors

Nụ Đỗ Thị
donu201184@gmail.com (Primary Contact)
Tuấn Hoàng Văn
Đỗ Thị, N., & Hoàng Văn, T. (2021). 15. Construction design process, calculation of weight training roofing Taluy roof in Area B, Bim Son industrial zone, Thanh Hoa. Science Journal of Natural Resources and Environment, (36), 148–158. Retrieved from https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/338
##submission.license.notAvailable##

Article Details

Similar Articles

1 2 3 4 5 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.

13. Using VNREDSat-1 satellite images to determine the distribution of Chlorophyll-a in the lagoon and Thuan An estuary, Thua Thien Hue province

Huy Chu Xuân, Chung Phạm Văn, Thảo Đỗ Thị Phương, Ngọc Nguyễn Minh, Phước Lê Anh, Tuấn Lê Anh,...
Abstract View : 1
Download :0

04. An automated solution for checking the inconsistencies between topographic and hydrological data

Thắm Bùi Thị Hồng, Nhật Bùi Long, Hương Nguyễn Thị
Abstract View : 15
Download :2