09. Salinity intrusion and livelihoods of communities living along Thi Nai lagoon, Binh Dinh province

Trang Lê Thị Thùy

Abstract

This study aims to impacts of saline intrusion on livelihoods of communities living along Thi Nai lagoon. Salinity data was collected from previous studies and primary data were collected through survey of 140 farmers, 9 local authorities living along Thi Nai lagoon in early 2019. The results showed that Thi Nai lagoon is very sensitive and easily exposed to the manifestations of climate change and sea level rise. Livelihood resources, such as natural, human, physical and financial resources are significantly affected by saline intrusion. Recommendations for future research on climate economics and adaptation to ensure community livelihoods have been proposed.

Full text article

Generated from XML file

References

[1]. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2016). Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam. NXB Tài nguyên môi trường và Bản đồ Việt Nam
[2]. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định (2014). Điều tra, đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý tổng hợp đầm Thị Nại theo hướng phát triển bền vững. Báo cáo kết quả của Tiểu dự án.
[3]. Chi cục Thủy sản Bình Định (2015). Báo cáo tình hình nuôi trồng thủy sản.
[4]. Chi cục Thống kê tỉnh Bình Định (2019). Niên giám thống kê 2019.
[5]. UBND xã Phước Sơn (2019). Báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2019 - 2020. Báo cáo của Hội phụ nữ xã.
[6]. UBND xã Phước Thuận (2019). Báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2019 - 2020. Báo cáo của Hội phụ nữ xã.
[7]. UBND xã Phước Thắng (2019). Báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2019 - 2020. Báo cáo của Hội phụ nữ xã.
[8]. UBND phường Nhơn Bình (2019). Báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2019 - 2020. Báo cáo của Hội phụ nữ xã.
[9]. Viện chuyển đổi Môi trường và Xã hội và Văn phòng Điều phối về Biến đổi khí hậu tỉnh Bình Định (2013). Bài học từ cơn bão Mirinae: Biến đổi khí hậu và Đô thị hóa tại thành phố Quy Nhơn, Việt Nam.
[10]. Võ Ngọc Anh, Nguyễn Thị Thanh Hà (2013). Nghiên cứu, đề xuất định hướng quy hoạch môi trường ven đầm Thị Nại. Đề tài cấp Tỉnh.
[11]. Lê Xuân Sinh, Lê Văn Nam, Cao Thị Thu Trang (2017). Đánh giá tải lượng ô nhiễm đưa vào đầm Thị Nại. Tạp chí Môi trường số chuyên đề II.
[12]. Ellis (2000). The Determinants of Rural Livelihood Diversification in Developing Countries.
[13]. Chamber and Conway (1992). Sustainable Rural Livelihoods: Practical Concepts for the 21st Century.

Authors

Trang Lê Thị Thùy
lethithuytrang@qnu.edu.vn (Primary Contact)
Lê Thị Thùy, T. (2021). 09. Salinity intrusion and livelihoods of communities living along Thi Nai lagoon, Binh Dinh province. Science Journal of Natural Resources and Environment, (36), 82–96. Retrieved from https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/332
##submission.license.notAvailable##

Article Details

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.

01. Mangrove degradation in Tien Yen district, Quang Ninh province

Hà Hoàng Thị, Thành Nguyễn Khắc, Tính Phạm Hồng, Huyền Bùi Thanh, Hùng Trần Đăng
Abstract View : 15
Download :11