04. Assessing the accumulation of heavy metals in sediments of Ma River in Thanh Hoa province

Thư Bùi Thị, Anh Cao Hoàng

Abstract

This study aims to assess the accumulation of some heavy metals in sediments of Ma River in Thanh Hoa province. Sediment samples were collected at 15 sites along the river from January to May 2021 for analysing the concentration of Cu, Pb, Zn, Cd and Cr. The results showed that the concentrations of heavy metals were 0.06 - 0.71 mgCd/kg dry sediment, 16.3 - 102.0 mgPb/ kg dry sediment, 15.2 - 77.6 mgCr/ kg dry sediment, 15.5 - 123.2 mgCu/ kg dry sediment, 27.8 - 233.4 mgZn/ kg dry sediment. The levels ​​of Cu, Cd, Cr and Zn in Ma River’s sediment were lower than levels regulated in the QCVN 43:2017/BTNMT. The concentrations of heavy metals at most sampling sites were found to range in the TEC - PEC range, as compared to US - EPA standards. Assessing the accumulation of some heavy metals in sediments by Igeo index showed that most studied sites were no or low heavy mental pollution. This indicated that the levels of heavy metal pollution in sediments along Ma River in Thanh Hoa province were low.

Full text article

Generated from XML file

References

[1]. Qingyu Guan, Ao Cai, Feifei Wang, Lei Wang, Tao Wu, Baotian Pan, Na Song, Fuchun Li, Min Lu (2016). Heavy metals in the riverbed surface sediment of the Yellow River, China. Environmental Science and Pollution Research. 23 (24), pp. 24768 - 24780.
[2]. Changbing Liu, Jian Xu, Chunguang Liu, Ping Zhang, Mingxin Dai (2009). Heavy metals in the surface sediments in Lanzhou Reach of Yellow River, China. Bulletin of environmental contamination and toxicology, 82 (1), pp. 26 - 30.
[3]. Dương Thị Tú Anh, Cao Văn Hoàng (2015). Nghiên cứu sự phân bố một số kim loại nặng trong trầm tích thuộc lưu vực sông Cầu. Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học, 20 (4), tr. 36.
[4]. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa (2016). Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2011 - 2015.
[5]. Nguyễn Mạnh Hà và nnk (2016). Đánh giá sự phân bố và xu hướng ô nhiễm của các kim loại nặng trong trầm tích ở một số địa điểm thuộc vùng biển từ Nghệ An đến Quảng Trị, Việt Nam. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 32, Số 4, 184 - 191.
[6]. Phan Nhật Trường, Võ Văn Minh, Ngô Quang Hợp (2017). Mức độ ô nhiễm và rủi ro của thủy ngân và chì trong trầm tích mặt tại cửa An Hòa, sông Trường Giang, tỉnh Quảng Nam. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, 112 (3).
[7]. TCVN 6663-13:2015 (ISO 5667-13:2011): Chất lượng nước - Lấy mẫu. Phần 13: Hướng dẫn lấy mẫu bùn.
[8]. TCVN 6663-15: 2004: Chất lượng nước- Lấy mẫu: Hướng dẫn bảo quản và xử lý bùn và trầm tích.
[9]. TCVN 4048:2011: Chất lượng đất - Phương pháp xác định độ ẩm và hệ số khô kiệt.
[10]. US - EPA method 3051A: Microwave assisted acid digestion of sediments, Sludges, Soils, and Oils.
[11]. G. Muller (1969). Index of Geo-accumulation in sediment of the Rhine Rive. GEO Journal, vol. 2, no. 3, pp. 108 - 118.
[12]. Turekian K. K., và Wedepohl K. H. (1961). Distribution of the Elements in Some Major Units of the Earth's Crust: Geological Society of America Bulletin, v.72, p.175 - 192.
[13]. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2017). QCVN 43:2017/BTNMT - Quy chuẩn kĩ thuật quốc gia về chất lượng trầm tích.
[14]. Canadian council of Ministers of the Environment (2002). Canadian sediment quality guidelines for the protection of aquatic life, summary tables, updated. In: canadian environmental quality guidelines 1999.
[15]. US - EPA (1997). Toxicological Benchmarks for Screening Contaminants of Potential concern for Effects on Sediment-Associated Biota. Report of the Sediment Criteria Subcommittee, Science Advusory Board. ES/ER/TM-95/R4, U.S environmental Protection Agency, Washington, DC.
[16]. Nguyễn Thị Hiếu (2013). Nghiên cứu sự tích lũy một số kim loại nặng (Cu, Pb, Zn) trong trầm tích sông Nhuệ. Luận văn thạc sỹ, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.
[17]. Mai Đăng Khoa (2019). Nghiên cứu, xác định mối quan hệ giữa hàm lượng một số kim loại nặng trong hến sông, trùng trục và trầm tích sông Cầu. Luận văn thạc sỹ, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.
[18]. Lê Thị Trinh (2017). Đánh giá sự tích lũy và rủi ro sinh thái một số kim loại nặng trong trầm tích cửa sông Hàn, thành phố Đà Nẵng. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 33 (3), tr. 112.
[19]. Phùng Thái Dương, Huỳnh Thị Kiều Trâm (2015). Nghiên cứu và đánh giá hàm lượng một số kim loại nặng trong trầm tích đáy vùng cửa sông Mê Kông. Tạp chí Khoa học (9 (75)). tr. 119.

Authors

Thư Bùi Thị
btthu.mt@hunre.edu.vn (Primary Contact)
Anh Cao Hoàng
Bùi Thị, T., & Cao Hoàng, A. (2021). 04. Assessing the accumulation of heavy metals in sediments of Ma River in Thanh Hoa province. Science Journal of Natural Resources and Environment, (36), 37–45. Retrieved from https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/327
##submission.license.notAvailable##

Article Details

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.

01. Mangrove degradation in Tien Yen district, Quang Ninh province

Hà Hoàng Thị, Thành Nguyễn Khắc, Tính Phạm Hồng, Huyền Bùi Thanh, Hùng Trần Đăng
Abstract View : 15
Download :11