16. HOẠT ĐỘNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI - THỰC TIỄN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Sáng Nguyễn Minh, Tú Mai Tiến

Giới thiệu

Hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục (ĐBCLGD) không chỉ là nhiệm vụ của cơ sở giáo dục (CSGD) đại học mà là nhiệm vụ của cả hệ thống giáo dục Việt Nam, là yếu tố quan trọng để duy trì, cải thiện và nâng cao chất lượng đào tạo bền vững, hội nhập khu vực và thế giới trong nền kinh tế tri thức hiện nay. Bài báo này phân tích thực trạng hoạt động ĐBCLGD tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm ý nghĩa giúp cho việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ ĐBCL của các CSGD có hiệu quả và đi vào chiều sâu, hình thành văn hóa chất lượng trong từng hoạt động của CSGD, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trong xu thế phát triển và hội nhập hiện nay.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Ban Chấp hành Trung ương (2013). Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
[2]. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2016). Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ GD&ĐT quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của giáo dục đại học.
[3]. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2017). Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 của Bộ GD&ĐT quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học.
[4]. Nguyễn Đức Chính, Trần Xuân Bách, Trần Thị Thanh Phương (2017). Quản lý chất lượng trong giáo dục. NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.
[5]. Chính phủ (2019). Nghị định số 99/2019/NĐ-CP, ngày 30/12/2019 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

Các tác giả

Sáng Nguyễn Minh
ntmsang@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Tú Mai Tiến
Nguyễn Minh, S., & Mai Tiến, T. (2021). 16. HOẠT ĐỘNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI - THỰC TIỄN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (35), 149–154. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/322
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.