15. Construction of geographic database from topographic map at scale 1: 2000 in Lang Co area, Thua Thien Hue province

Nụ Đỗ Thị, Dương Nguyễn Dũng, Hưng Mai Viết, Duy Lê Tiến, Chinh Dương Thị Mai

Abstract

This study aims to build geographic database from topographic map at scale 1: 2000 in Lang Co area, Thua Thien Hue province, serving the planning, socio-economic development, and environmental resource management. This paper proposes the process of building GIS base database from topographic map content at scale 1: 2000. Test product of building geographic information base database from topographic map pieces at scale 1: 2000 in Lang Co area, Thua Thien Hue province

Full text article

Generated from XML file

References

[1]. Trương Anh Kiệt (2000). Giáo trình Trắc địa ảnh (Phần phương pháp đo ảnh giải tích và ảnh số) & (Phần công tác tăng dày khống chế ảnh). Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội.
[2]. Phan Văn Lộc 2000). Giáo trình Trắc địa ảnh Phần đo ảnh lập thề). NXB Giao thông vận tải, Hà Nội.
[3]. Phạm Vọng Thành (2000). Bài giảng cơ sở hệ thống thông tin địa lý. Trường Đại học Mỏ - Địa Chất, Hà Nội.
[4]. Nguyễn Thị Cẩm Vân (2000). Xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thông tin địa lý phục vụ quản lý và sử dụng đất đai cho một tỉnh (lấy thí dụ cho tỉnh Thái Nguyên). Luận án tiến sĩ địa lý, Trư¬ờng Đại học Sư¬ phạm Hà Nội.
[5]. Nguyễn Trường Xuân (2000). Một số kiến thức cơ bản về hệ thống thông tin địa lý. Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội.
[6]. Công ty TNHH tin học EK. Giáo trình đào tạo xây dựng dữ liệu địa lý bằng phần mềm ARCGIS.
[7]. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2007). Quyết định số 06/2007/QĐ-BTNMT về việc ban hành “Quy định áp dụng chuẩn thông tin địa lý cơ sở quốc gia” và quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định áp dụng chuẩn thông tin địa lý cơ sở quốc gia ban hành kèm theo và Quyết định số 08/2007/QĐ- BTNMT ngày 14 tháng 5 năm 2007 cùng với 12 phụ lục kèm theo.
[8]. Viện nghiên cứu địa chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường. Nghiên cứu xây dựng mô hình số độ cao phục vụ quản lý tài nguyên thiên nhiên.
[9]. http://www.nea.gov.vn/html/gis_web/chuan_csdl.html.
[10]. http://www.nea.gov.vn/html/gis_web/Chuan%20GIS/cautruc.htm.

Authors

Nụ Đỗ Thị
donu201184@gmail.com (Primary Contact)
Dương Nguyễn Dũng
Hưng Mai Viết
Duy Lê Tiến
Chinh Dương Thị Mai
Đỗ Thị, N., Nguyễn Dũng, D., Mai Viết, H., Lê Tiến, D., & Dương Thị Mai, C. (2021). 15. Construction of geographic database from topographic map at scale 1: 2000 in Lang Co area, Thua Thien Hue province. Science Journal of Natural Resources and Environment, (35), 139–148. Retrieved from https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/321
##submission.license.notAvailable##

Article Details

Similar Articles

1 2 3 4 5 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.

13. Using VNREDSat-1 satellite images to determine the distribution of Chlorophyll-a in the lagoon and Thuan An estuary, Thua Thien Hue province

Huy Chu Xuân, Chung Phạm Văn, Thảo Đỗ Thị Phương, Ngọc Nguyễn Minh, Phước Lê Anh, Tuấn Lê Anh,...
Abstract View : 1
Download :0

04. An automated solution for checking the inconsistencies between topographic and hydrological data

Thắm Bùi Thị Hồng, Nhật Bùi Long, Hương Nguyễn Thị
Abstract View : 15
Download :2