15. XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU NỀN ĐỊA LÝ TỪ BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH TỶ LỆ 1:2000 KHU VỰC LĂNG CÔ - TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Nụ Đỗ Thị, Dương Nguyễn Dũng, Hưng Mai Viết, Duy Lê Tiến, Chinh Dương Thị Mai

Giới thiệu

Bài báo đã xây dựng cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý từ nội dung bản đồ địa hình tỷ lệ 1:2000, sản phẩm dữ liệu địa lý có độ chi tiết và độ chính xác đảm bảo để làm nền cho các mục đích xây dựng các hệ thông tin địa lý cho các chuyên đề khác nhau, phục vụ cho việc quy hoạch, phát triển kinh tế xã hội, quản lý tài nguyên môi trường. Bài báo đưa ra quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý GIS từ nội dung bản đồ địa hình tỷ lệ 1:2000. Sản phẩm thử nghiệm xây dựng CSDL nền thông tin địa lý từ các mảnh bản đồ địa hình tỷ lệ 1:2000 thuộc khu vực Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Trương Anh Kiệt (2000). Giáo trình Trắc địa ảnh (Phần phương pháp đo ảnh giải tích và ảnh số) & (Phần công tác tăng dày khống chế ảnh). Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội.
[2]. Phan Văn Lộc 2000). Giáo trình Trắc địa ảnh Phần đo ảnh lập thề). NXB Giao thông vận tải, Hà Nội.
[3]. Phạm Vọng Thành (2000). Bài giảng cơ sở hệ thống thông tin địa lý. Trường Đại học Mỏ - Địa Chất, Hà Nội.
[4]. Nguyễn Thị Cẩm Vân (2000). Xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thông tin địa lý phục vụ quản lý và sử dụng đất đai cho một tỉnh (lấy thí dụ cho tỉnh Thái Nguyên). Luận án tiến sĩ địa lý, Trư¬ờng Đại học Sư¬ phạm Hà Nội.
[5]. Nguyễn Trường Xuân (2000). Một số kiến thức cơ bản về hệ thống thông tin địa lý. Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội.
[6]. Công ty TNHH tin học EK. Giáo trình đào tạo xây dựng dữ liệu địa lý bằng phần mềm ARCGIS.
[7]. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2007). Quyết định số 06/2007/QĐ-BTNMT về việc ban hành “Quy định áp dụng chuẩn thông tin địa lý cơ sở quốc gia” và quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định áp dụng chuẩn thông tin địa lý cơ sở quốc gia ban hành kèm theo và Quyết định số 08/2007/QĐ- BTNMT ngày 14 tháng 5 năm 2007 cùng với 12 phụ lục kèm theo.
[8]. Viện nghiên cứu địa chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường. Nghiên cứu xây dựng mô hình số độ cao phục vụ quản lý tài nguyên thiên nhiên.
[9]. http://www.nea.gov.vn/html/gis_web/chuan_csdl.html.
[10]. http://www.nea.gov.vn/html/gis_web/Chuan%20GIS/cautruc.htm.

Các tác giả

Nụ Đỗ Thị
donu201184@gmail.com (Liên hệ chính)
Dương Nguyễn Dũng
Hưng Mai Viết
Duy Lê Tiến
Chinh Dương Thị Mai
Đỗ Thị, N., Nguyễn Dũng, D., Mai Viết, H., Lê Tiến, D., & Dương Thị Mai, C. (2021). 15. XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU NỀN ĐỊA LÝ TỪ BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH TỶ LỆ 1:2000 KHU VỰC LĂNG CÔ - TỈNH THỪA THIÊN HUẾ. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (35), 139–148. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/321
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả