14. Assessment of building land use plans when equitizing state-owned enterprises in the Quy Nhon city, Binh Dinh province

Hằng Phạm Thị, Hằng Phạm Thị Thanh

Abstract

The assessment of the current situation of building land use plans when equitizing state-owned enterprises is one of the important parts to contribute to proposing methods to improve the efficiency of land management and use of enterprises. By the method of collecting, processing data, combined with field surveys, the results showed that only 89.47% of enterprises had land use plans when equitizing state-owned enterprises. Some land use plans were approved for production and business purposes, the approved land use form was the allocation without collection of land use fees. Enterprises voluntarily use land plots and invest in assets attached to land without land allocation by the State, land lease contracts are still happen.

Full text article

Generated from XML file

References

[1]. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2018). Công văn 4930/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 12/9/2018 hướng dẫn khẩn trương rà soát, phê duyệt phương án sử dụng đất theo quy định của pháp luật đối với các doanh nghiệp cổ phần hóa.
[2]. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013). Luật đất đai.
[3]. Sở Tài chính tỉnh Bình Định (2018). Báo cáo kiểm toán việc quản lý sử dụng đất trong quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011 - 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Định.
[4]. Thủ tướng chính phủ (2019). Quyết định số 26/2019/QĐ - TTg ngày 15 tháng 8 năm 2019 về việc phê duyệt danh mục doanh nghiệp thưc hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020.
[5]. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định (2012). Quyết định 512/QĐ - CTUBND ngày 20/3/2012 về việc Phê duyệt Phương án sắp xếp doanh nghiệp 100 % vốn nhà nước tỉnh Bình Định giai đoạn 2012 - 2015.
[6]. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định (2017). Quyết định 4460/QĐ - UBND ngày 29 tháng 11 năm 2017 về việc chuyển giao nhiệm vụ, quyền hạn về quản lý phần vốn nhà nước tại các công ty cổ phần có vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh.
[7]. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định (2019). Quyết định 1472 QĐ - UBND về việc phê duyệt một số chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2019 để làm căn cứ đánh giá và xếp loại của các Công ty TNHH một thành viên 100% vốn điều lệ thuộc sở hữu nhà nước.
[8]. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định (2020). Văn bản số 3302/UBND - TH ngày 25/5/2020 kết quả giám sát tài chính năm 2019 tại các công ty có vốn nhà nước.
[9]. https://binhdinh.gov.vn.
[10]. https://stnmt.binhdinh.gov.vn.
[11]. https://stc.binhdinh.gov.vn.

Authors

Hằng Phạm Thị
phamthihang@qnu.edu.vn (Primary Contact)
Hằng Phạm Thị Thanh
Phạm Thị, H., & Phạm Thị Thanh, H. (2021). 14. Assessment of building land use plans when equitizing state-owned enterprises in the Quy Nhon city, Binh Dinh province. Science Journal of Natural Resources and Environment, (35), 126–138. Retrieved from https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/320
##submission.license.notAvailable##

Article Details

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.

10. Application of QGIS and land value software to valuate urban land in Dich Vong ward, Cau Giay district, Hanoi city

Ngọc Bùi Thị Cẩm, Duyên Đào Thị, Giang Vũ Thùy, Anh Trương Ngọc
Abstract View : 22
Download :4

15. Study on inadequacies in the process for determination of compensation land price from land recovery practices in Quy Nhon city, Binh Dinh province

Hằng Phạm Thị, Hiền Bùi Thị Diệu, Thanh Đặng Thị Ngọc, Huệ Ung Thị
Abstract View : 47
Download :7