7. ẢNH HƯỞNG CỦA BỀ MẶT ĐẾN CHU TRÌNH NGÀY NHIỆT ĐỘ MÔ PHỎNG CỦA MÔ HÌNH WRF

Linh Trần Đình, Hường Chu Thị Thu

Giới thiệu

Với mục tiêu xem xét ảnh hưởng của số liệu bề mặt đến chu trình ngày của nhiệt độ mô phỏng, nghiên cứu đã thiết lập chạy mô hình WRF cho khu vực Tp. Hồ Chí Minh và lân cận trong 09 đợt với cùng lựa chọn về các tham số vật lý và sơ đồ tham số hóa nhưng khác nhau về số liệu sử dụng đất. Kết quả cho thấy, sự thay đổi điều kiện bề mặt làm thay đổi kết quả mô phỏng của mô hình. Mức độ khác nhau của điều kiện bề mặt được phản ánh ở hai nguồn số liệu đất quyết định mức độ khác nhau của kết quả mô phỏng. Nghiên cứu cũng cho thấy, độ chính xác của kết quả mô phỏng phụ thuộc vào mức nhiệt độ thực tế trên khu vực nghiên cứu và thời gian trong ngày. Ngoài ra, sự biến đổi của cán cân bức xạ và thông nhiệt nhiệt từ bề mặt khi điều kiện sử dụng đất thay đổi là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi của kết quả mô hình.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

1. Phan Văn Tân, Dư Đức Tiến (2005). Ảnh hưởng của tính bất đồng nhất bề mặt đệm đến các trường nhiệt độ và lượng mưa mô phỏng bằng mô hình RegCM trên khu vực Đông Dương và Việt Nam. Tạp chí khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, T.XXI, số 4, tr. 57-68.
2. Phan Văn Tân (2005). Đánh giá vai trò của địa hình và điều kiện mặt đệm trong mô hình số mô phỏng và dự báo khí hậu khu vực Việt Nam - Đông Dương”, Báo cáo tổng kết dề tài NCKH Đặc biệt cấp ĐHQG Hà Nội, mã số QG.04.13.
3. Lương Văn Việt (2008). Một số kết quả bước đầu về ứng dụng mô hình MM5 trong nghiên cứu hiệu ứng đảo nhiệt đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh”, Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, 11 (04-2008), tr. 79-92.
4. Lương Văn Việt (2010). Mô phỏng sự thay đổi nhiệt độ thành phố Hồ Chí Minh theo qui hoạch đô thị đến năm 2020”, Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, 13 (M1-2010), tr. 5-13.
5. Fang-Yi Cheng, Yu-Ching Hsu, and Pay-Liam Lin (2012). Investigation of the effects of different land use and land cover patterms on mesoscale meteorological simulations in the Taiwan area”, Journal of applied Meteorology and Climatology, 52, pp. 570-587.
6. Katherine Klink, Cort J. Willmott (1994). Influence of soil moisture and surface roughness heterogeneity on modeled climate”, Climate Research, (1994) Vol. 4: 105-118.
7. Steve Kardinal Jusuf, Nyuk Hien Wong, Emlyn Hagen, Roni Anggoro, and Yan Hong (2007). The influence of land use on the urban heat island in Singapore”, Habitat International, 32(2), pp. 232-242.
8. W. Moufouma-Okia, and D. P. Rowell (2009). Impact of soil moisture initialisation and lateral boundary conditions on regional climate model simulations of the West African Monsoon. Climate Dynamic, DOI 10.1007/s00382-009-0638-0.

Các tác giả

Linh Trần Đình
tdlinh@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Hường Chu Thị Thu
Trần Đình, L., & Chu Thị Thu , H. (2017). 7. ẢNH HƯỞNG CỦA BỀ MẶT ĐẾN CHU TRÌNH NGÀY NHIỆT ĐỘ MÔ PHỎNG CỦA MÔ HÌNH WRF. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (16), 57–66. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/32
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

1. MÔ PHỎNG TRƯỜNG DÒNG CHẢY TRONG GIÓ MÙA KHU VỰC CỬA ĐẠI

Thanh Nguyễn Ngọc, Lân Vũ Văn, Lân Nguyễn Hồng
Abstract View : 79
Download :24

3. NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỊA HÌNH TỚI ĐỢT MƯA LỚN TỪ 09-13/08/2013 Ở NAM BỘ VÀ NAM TÂY NGUYÊN BẰNG MÔ HÌNH WRF

Phong Nguyễn Bình, Thăng Vũ Văn, Thức Trần Duy, Anh Vũ Thế, Hiệp Nguyễn Văn
Abstract View : 81
Download :31