11. NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MỘT SỐ LOẠI ẢNH VIỄN THÁM ĐỘ PHÂN GIẢI CAO, SIÊU CAO CÓ CHI PHÍ THẤP TRONG CẬP NHẬT CƠ SỞ DỮ LIỆU NỀN THÔNG TIN ĐỊA LÝ TỶ LỆ 1/10.000 VÀ 1/25.000

Thảo Đỗ Thị Phương, Hiền Trần Thị, Ngọ Nghiêm Văn, Lợi Nguyễn Văn

Giới thiệu

Việc hiện chỉnh bản đồ địa hình và cập nhật cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý bằng ảnh vệ tinh thường sử dụng một số loại ảnh như VNREDSAT-1, SPOT6/7, Worldview2/3. Tuy nhiên, một số trường hợp không đáp ứng được yêu cầu về độ phủ trùm hoặc là có giá thành tương đối cao. Trong khi đó hiện nay có một số loại ảnh độ phân giải cao và siêu cao như PlanetScope, RapidEye, SkySat có độ phân giải tương đương nhưng có ưu điểm hơn về thời gian chụp và có giá thành thấp hơn. Tuy vậy, ảnh vệ tinh mới này cũng có nhược điểm là kích thước ảnh khá nhỏ (2,5 - 8 km) nên có những khó khăn trong quá trình xử lý. Mục đích của bài báo này là đánh giá khả năng ứng dụng một số nguồn ảnh mới (PlanetScope, RapidEye, SkySat) như nguồn dữ liệu bổ sung bên cạnh các nguồn dữ liệu viễn thám hiện có trong cập nhật cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý tỉ lệ 1/10.000 và 1/25.000. Để đạt được mục tiêu trên, bài báo đã nghiên cứu, phân tích, đánh giá việc xử lý hình học và ghép ảnh thông qua phương pháp đi từ lý thuyết đến thực nghiệm để có được được kết luận về khả năng ứng dụng một số loại ảnh viễn thám độ phân giải cao, siêu cao trong thực tiễn. Kết quả nghiên cứu cho thấy, ảnh viễn thám độ phân giải cao PlanetScope đáp ứng được yêu cầu cập nhật cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý tỉ lệ 1/25.000 và ảnh độ phân giải siêu cao SkySat đáp ứng được yêu cầu cập nhật cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý tỉ lệ 1/10.000.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2012). Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chuẩn thông tin địa lý cơ sở QCVN 42:2012/BTNMT, ban hành kèm theo Thông tư số 02/2012/TT-BTNMT ngày 19 tháng 3 năm 2012.
[2]. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2012). Thông tư số 05/2012/TT-BTNMT ngày 08 tháng 05 năm 2012, Quy định kỹ thuật hiện chỉnh bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1/25.000 và 1/50.000 bằng ảnh vệ tinh.
[3]. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2015). Thông tư số 10/2015/TT-BTNMT ngày 25 tháng 3 năm 2015, Quy định kỹ thuật về sản xuất ảnh viễn thám quang học độ phân giải cao và siêu cao để cung cấp đến người sử dụng.
[4]. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2015). Thông tư số 69/2015/TT-BTNMT ngày 22 tháng 12 năm 2015, Quy định kỹ thuật cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1/10.000 bằng ảnh vệ tinh.
[5]. European Space Agency (2020). SkySat. tại trang web https://earth.esa.int/eogateway/missions/skysat?sortby=NEWEST_FIRST.
[6]. Dr. Mateo Gašparović Dino Dobrinić, Assoc. Prof. Dr. Robert Župan (2018). Horizontal accuracy assessment of Planetscope, Rapideye and Worldview-2 satellite imagery.
[7]. Planet (2013). Satellite Imagery Product Specifications. tại trang web https://www.BlackBridge.com.
[8]. Planet (2020). Planet imagery product specifications. tại trang web https://www.planet.com/.
[9]. Planet (2020). Rapideye imagery product specifications. tại trang web https://www.planet.com/.
[10]. M. Selim (2018). Assessment of New High-Resolution SkySat Satellite Imagery for Producing Large Scale Map. Volume 9, Issue 5.
[11]. Planet Company, tại trang web https://www.planet.com/company/.
[12]. Blanka Vajsova Slavko Lemajic, Pär Johan Åstrand (2018). New sensors benchmark report on PlanetScope.

Các tác giả

Thảo Đỗ Thị Phương
rsctuan@yahoo.com (Liên hệ chính)
Hiền Trần Thị
Ngọ Nghiêm Văn
Lợi Nguyễn Văn
Đỗ Thị Phương, T., Trần Thị, H., Nghiêm Văn, N., & Nguyễn Văn, L. (2021). 11. NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MỘT SỐ LOẠI ẢNH VIỄN THÁM ĐỘ PHÂN GIẢI CAO, SIÊU CAO CÓ CHI PHÍ THẤP TRONG CẬP NHẬT CƠ SỞ DỮ LIỆU NỀN THÔNG TIN ĐỊA LÝ TỶ LỆ 1/10.000 VÀ 1/25.000. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (35), 103–109. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/317
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

02. GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐỘ CHÍNH XÁC TRONG QUAN TRẮC CÔNG TRÌNH BẰNG CÔNG NGHỆ GNSS RTK

Trung Dương Thành, Tuấn Hoàng Anh, Dương Đỗ Văn
Abstract View : 47
Download :7