10. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MOBILE GIS CẬP NHẬT THÔNG TIN GIÁ ĐẤT THỊ TRƯỜNG PHỤC VỤ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU GIÁ ĐẤT TẠI THỊ TRẤN PHÙNG, HUYỆN ĐAN PHƯỢNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngọc Bùi Thị Cẩm

Giới thiệu

Luật đất đai 2013 đã quy định rất rõ quản lý tài chính về đất đai là một trong những nội dung quản lý nhà nước về đất đai. Điều đó cho thấy, giá đất đóng một vai trò hết sức quan trọng đối với các hoạt động kinh tế, xã hội. Đây là căn cứ giúp Nhà nước có thể điều tiết việc quản lý đất đai thông qua giá cả nhằm bảo đảm quyền lợi của người sử dụng đất, quyền lợi của Nhà nước, nhà đầu tư và đảm bảo ổn định xã hội. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu giá đất là việc vô cùng quan trọng, nhưng thực tế khi tiến hành thu thập thông tin về dữ liệu giá đất để phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu giá đất lại tốn nhiều thời gian và công sức đặc biệt đối với giá đất thị trường. Có rất ít phần mềm hỗ trợ cho công tác thu thập thông tin về giá đất cũng như định giá đất theo quy định của pháp luật và các phần mềm này vẫn chủ yếu dựa trên các nền tảng dùng cho máy tính để bàn. Vì vậy với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ Mobile GIS và GPS đề tài tiến hành ứng dụng phần mềm trên điện thoại để thu thập thông tin giá đất thị trường phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu giá đất được hiệu quả và nhanh chóng hơn.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Bộ Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (2013). Thông tư 75/TT-BTNMT quy định kỹ thuật về cơ sở dữ liệu đất đai, Hà Nội.
[2]. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2014). Thông tư số 26/2014/TT-BTNMT ngày 28/5/2014 về Ban hành quy trình và định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường, Hà Nội.
[3]. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2014). Thông tư 36/2014/TT-BTNMT, Quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất, Hà Nội.
[4]. Trần Quốc Bình (2010). Nghiên cứu xây dựng phần mềm hệ thống thông tin đất đai cấp cơ sở ở khu vực đô thị (thử nghiệm tại phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Báo cáo đề tài NCKH cấp ĐHQGHN.
[5]. Nguyễn Thanh Trà, Nguyễn Đình Bồng (2004). Giáo trình Thị trường Bất động sản. Học viện Nông nghiệp Viêt Nam, Hà Nội.
[6]. Tổng cục Quản lý Đất đai (2011). Công văn số 1159/TCQLĐĐ-CĐKTK, Hướng dẫn xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính. Hà Nội.
[7]. Trang web về Reac-native-elements: https://reactnativeelements.com/
[8]. Trang web Thư viện học liệu mở Việt Nam: http://voer.edu.vn/

Các tác giả

Ngọc Bùi Thị Cẩm
btcngoc@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Bùi Thị Cẩm, N. (2021). 10. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MOBILE GIS CẬP NHẬT THÔNG TIN GIÁ ĐẤT THỊ TRƯỜNG PHỤC VỤ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU GIÁ ĐẤT TẠI THỊ TRẤN PHÙNG, HUYỆN ĐAN PHƯỢNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (35), 94–102. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/316
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

03. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN BÌNH, TỈNH YÊN BÁI

Nam Trương Thanh, Thơ Lê Văn, Duy Nguyễn Lê, Huyền Vương Vân, Anh Trần Thị Mai
Abstract View : 43
Download :16