03. ỨNG DỤNG ARCGIS TÍNH TÁC ĐỘNG CỦA TUYẾN ĐƯỜNG GIAO THÔNG TỚI HỆ SINH THÁI

Toàn Lê Thanh, Thức Chu Việt

Giới thiệu

Một quốc gia muốn phát triển nhanh, bền vững thì việc xây mới và kết nối các tuyến đường giao thông là không thể thiếu. Tuy vậy, đi cùng với sự phát triển hệ thống giao thông cần đặt trong bối cảnh phát triển bền vững có tính đến các tác động tới môi trường, kinh tế, xã hội. Nhất là các tuyến đường đi qua khu vực hệ sinh thái sẽ phá hoại môi trường sống của hệ sinh thái ấy. Việc đánh giá tác động của tuyến đường đối với hệ sinh thái trong vùng có tuyến đường ngày càng được các nhà khoa học, quản lý quan tâm. Bài báo trình bày phương pháp định lượng để đánh giá mức độ ảnh hưởng đó. Kết quả giúp cho các nhà quản lý, thiết kế có thể lượng hóa được mức độ ảnh hưởng, từ đó chọn được phương án tuyến phù hợp, ảnh hưởng ít nhất đến hệ sinh thái khu vực mà tuyến đường đi qua.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Phạm Ngọc Hồ, Hoàng Xuân Cơ (2009). Đánh giá tác động môi trường. NXB ĐHQG HN.
[2]. Đặng Văn Minh, Đỗ Thi Lan, Nguyễn Chí Hiểu (2013). Giáo trình đánh giá tác động môi trường. NXB Nông nghiệp.
[3]. Quintana S.M, Ramos B.M, Martinez M.A.C (2010). A model for assessing habitat fragmentation caused by new infrastructures in extensive territories - Evaluation of the impact of the Spanish strategic infrastructure and transport plan. Journal of environmental Management, pp. 1087 - 1096.
[4]. Geneletti D (2004). Using spatial indicators and value functions to assess ecosystem fragmentation caused by linear infrastructures. International Journal of Applied Earth Observation, pp. 531 - 539.
[5]. ArcGIS.http://www.gissky.net/old/netres/ArcGIS
[6]. CG59 - Conseil Général Département du Nord (2006). Démarche Route Durable, 310 p.

Các tác giả

Toàn Lê Thanh
Thức Chu Việt
thuccv@epu.edu.vn (Liên hệ chính)
Lê Thanh, T., & Chu Việt, T. (2021). 03. ỨNG DỤNG ARCGIS TÍNH TÁC ĐỘNG CỦA TUYẾN ĐƯỜNG GIAO THÔNG TỚI HỆ SINH THÁI. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (35), 30–37. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/309
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

05. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HẠN HÁN BẰNG CHỈ SỐ THIẾU HỤT DÒNG CHẢY VÙNG HẠ LƯU ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Thiện Trần Đức, Bính Đỗ Thị, Anh Nguyễn Phương
Abstract View : 265
Download :70

06. NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG BẢN ĐỒ NGUY CƠ XÂM NHẬP MẶN VÙNG HẠ LƯU SÔNG MÃ TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Minh Hoàng Thị Nguyệt, Thường Lê Thị, Vũ Nguyễn Trọng
Abstract View : 214
Download :62