01. NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC CỦA HỒ THỦY ĐIỆN SƠN LA TRƯỚC VÀ SAU KHI VẬN HÀNH

Ninh Đàm Đăng, Quang Nguyễn Tiến

Giới thiệu

Nhà máy thủy điện Sơn La là công trình thủy điện lớn nhất ở nước ta được xây dựng từ năm 2005 - 2012. Năm 2010 là thời điểm ngăn đập phục vụ hoạt động phát điện của nhà máy trên sông Đà. Đến nay, sau 9 năm tích nước, môi trường hồ thủy điện Sơn La đã ổn định, hình thành hệ sinh thái đất ngập nước - hệ sinh thái hồ chứa điển hình vùng Tây Bắc, Việt Nam. Dựa vào số liệu quan trắc chất lượng nước của Trung tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trường Sơn La, dữ liệu của quan trắc môi trường của công ty thủy điện Sơn La, bài báo sử dụng phương pháp thu thập và phân tích dữ liệu để so sánh diễn biến chất lượng nước của hồ thủy điện Sơn La trước và sau khi vận hành tại 03 vị trí quan trắc: thượng lưu đập, nước trong lòng hồ và nước ra khỏi đập thủy điện. Kết quả phân tích đã xác nhận quá trình thay đổi các chỉ tiêu vật lý, hóa học, sinh học trong môi trường nước hồ thủy điện cũng như chứng minh sự thay đổi chất lượng nước hồ thủy điện thay đổi theo mùa. Đồng thời đánh giá, thảo luận những tác động bên ngoài như tự nhiên, kinh tế và xã hội đến chất lượng nước hồ thủy điện Sơn La.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Nguyễn Văn Cư (2006). Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án xây dựng công trình thủy điện Sơn La.
[2]. Nguyễn Thanh Hùng, Nguyễn Thị Thu Huyền (2010). Nghiên cứu diễn biến chất lượng nước hồ Đại Lải tỉnh Vĩnh Phúc qua một năm đo đạc và thu thập dữ liệu. Tạp chí Khoa học và kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường.
[3]. Công ty thủy điện Sơn La (2012). Quy chế vận hành điều tiết chống lũ hồ chứa thủy điện trên lưu vực sông Đà hàng năm.
[4]. Công ty thủy điện Sơn La - Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La. Báo cáo tổng hợp quan trắc chất lượng môi trường nước lòng hồ thủy điện Sơn La năm 2010, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017.
[5]. Dương Thanh Nga (2012). Đánh giá hiện trạng và phân tích diễn biến chất lượng nước mặt tỉnh Nghệ An. Luận văn Thạc sỹ.
[6]. Ngô Thị Thùy Dương, Lê Đình Thành, Phan Văn Yên (2013). Xung đột môi trường trong sử dụng tài nguyên nước mặt lưu vực sông Srepok. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường.
[7]. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2015). Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt, QCVN 08-MT:2015/BTNMT.
[8]. Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Bắc. Báo cáo dữ liệu thủy văn hồ: thống kê trị số đặc trưng lượng mưa, trị số nhiệt độ nước, trị số mực nước, trị số lưu lượng nước vào hồ thủy điện Sơn La tại 6 trạm thủy văn khu vực hồ thủy điện Sơn La giai đoạn 2009 - 2016.
[9]. Trần Thiệu Cường (2016). Đánh giá chất lượng môi trường nước sông Uông, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Tạp chí Khoa học - Đại học quốc gia Hà Nội, Các khoa học Trái Đất và Môi trường.
[10]. Vũ Đình Hải (2016). Báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước mặt công trình thủy điện Sơn La.
[11]. Đỗ Xuân Đức, Lưu Đức Hải, Đỗ Hữu Tuấn (2019). Diễn biến chất lượng nước hồ thủy điện Sơn La từ dữ liệu quan trắc môi trường. Tạp chí Khoa học - Đại học quốc gia Hà Nội, Các khoa học Trái Đất và Môi trường.
[12]. Vũ Huy Định, Đặng Thị Thúy Hạt, Nguyễn Vân Hương, Phạm Hải Nam (2019). Đánh giá chất lượng nước suối Nậm La, tỉnh Sơn La. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp.

Các tác giả

Ninh Đàm Đăng
damdangninh.nh@gmail.com (Liên hệ chính)
Quang Nguyễn Tiến
Đàm Đăng, N., & Nguyễn Tiến, Q. (2021). 01. NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC CỦA HỒ THỦY ĐIỆN SƠN LA TRƯỚC VÀ SAU KHI VẬN HÀNH. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (35), 3–16. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/307
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

05. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HẠN HÁN BẰNG CHỈ SỐ THIẾU HỤT DÒNG CHẢY VÙNG HẠ LƯU ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Thiện Trần Đức, Bính Đỗ Thị, Anh Nguyễn Phương
Abstract View : 225
Download :50

06. NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG BẢN ĐỒ NGUY CƠ XÂM NHẬP MẶN VÙNG HẠ LƯU SÔNG MÃ TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Minh Hoàng Thị Nguyệt, Thường Lê Thị, Vũ Nguyễn Trọng
Abstract View : 183
Download :47

09. NGHIÊN CỨU DỰ BÁO SƯƠNG MÙ VÙNG BIỂN QUẢNG NINH - HẢI PHÒNG

Lành Nguyễn Viết, Đoàn Phan Văn
Abstract View : 58
Download :21