16. Assessment of the application of the science and technology project results to teaching at Hanoi University of Natural Resources and Environment

Hằng Nguyễn Thị Vĩnh

Abstract

Scientific research has a special importance in higher education because it not only contributes to improving the quality of training but also creates new knowledge and new products for the development of humanity. Any universities consider scientific research and technology transfer a priority tasks. This activity has an organic relationship with the training activities in the University, two basic strategic tasks of the university. The paper uses methods of information collection and investigation, interview. From there, analyzing the collected results and assessing the responsiveness, practicality, and transferring the results of the topic to units and organizations. The results of the paper evaluate the applicability in training and teaching in order to diversify forms of transferring results of research projects in Hanoi University of Natural Resources and Environment.

Full text article

Generated from XML file

References

[1]. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2012). Luật Giáo dục đại học, số 08/2012/QH13 ngày 18/6/2012 Quốc hội 13, nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.
[2]. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2019). Luật Giáo dục, số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019 của Quốc hội 14, nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.
[3]. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2014). Thông tư 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chế độ làm việc đối với giảng viên của các trường đại học.
[4]. Khoa học và công nghệ Hà Nam - động lực thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển nhanh và bền vững. https://hanam.gov.vn/Pages/Khoa-hoc-va-cong-nghe-Ha-Nam.
[5]. Nhân rộng các đề tài dự án khoa học và công nghệ. https://skhcn.bacgiang.gov.vn.
[6]. Đẩy mạnh hoạt động khoa học công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo. https://moet.gov.vn/giaoducquocdan/khoa-hoc-va-cong-nghe
[7]. Đảng Cộng sản Việt Nam (2006). Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X. Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
[8]. Đảng Cộng sản Việt Nam (2016). Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lấn thứ XII. Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
[9]. USNSF (2011). Annual report. https://nsf.gov/pubs/2012/nsf12001/nsf12001.pdf

Authors

Hằng Nguyễn Thị Vĩnh
ntvhang@hunre.edu.vn (Primary Contact)
Nguyễn Thị Vĩnh, H. (2020). 16. Assessment of the application of the science and technology project results to teaching at Hanoi University of Natural Resources and Environment. Science Journal of Natural Resources and Environment, (34), 148–157. Retrieved from https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/303
##submission.license.notAvailable##

Article Details