16. ĐÁNH GIÁ VIỆC ỨNG DỤNG KẾT QUẢ CÁC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VÀO CÔNG TÁC GIẢNG DẠY TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Hằng Nguyễn Thị Vĩnh

Giới thiệu

Nghiên cứu khoa học có tầm quan trọng đặc biệt trong giáo dục đại học vì không những góp phần nâng cao chất lượng đào tạo mà còn tạo ra những tri thức mới, sản phẩm mới phục vụ cho sự phát triển của nhân loại. Bất cứ một cơ sở giáo dục đại học nào cũng coi nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Đây là hoạt động có mối quan hệ hữu cơ với hoạt động đào tạo trong Nhà trường, hai nhiệm vụ cơ bản chiến lược của Nhà trường. Bài báo sử dụng sử dụng phương pháp thu thập thông tin và điều tra, phỏng vấn, từ đó phân tích các kết quả đã thu thập được và đánh giá được mức độ đáp ứng, tính thực tiễn, chuyển giao kết quả của đề tài cho các đơn vị, tổ chức. Kết quả của bài báo đánh giá được khả năng ứng dụng trong công tác đào tạo, giảng dạy tại trường nhằm đa dạng hóa các hình thức chuyển giao kết quả các đề tài trong Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2012). Luật Giáo dục đại học, số 08/2012/QH13 ngày 18/6/2012 Quốc hội 13, nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.
[2]. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2019). Luật Giáo dục, số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019 của Quốc hội 14, nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.
[3]. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2014). Thông tư 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chế độ làm việc đối với giảng viên của các trường đại học.
[4]. Khoa học và công nghệ Hà Nam - động lực thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển nhanh và bền vững. https://hanam.gov.vn/Pages/Khoa-hoc-va-cong-nghe-Ha-Nam.
[5]. Nhân rộng các đề tài dự án khoa học và công nghệ. https://skhcn.bacgiang.gov.vn.
[6]. Đẩy mạnh hoạt động khoa học công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo. https://moet.gov.vn/giaoducquocdan/khoa-hoc-va-cong-nghe
[7]. Đảng Cộng sản Việt Nam (2006). Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X. Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
[8]. Đảng Cộng sản Việt Nam (2016). Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lấn thứ XII. Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
[9]. USNSF (2011). Annual report. https://nsf.gov/pubs/2012/nsf12001/nsf12001.pdf

Các tác giả

Hằng Nguyễn Thị Vĩnh
ntvhang@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Nguyễn Thị Vĩnh, H. (2020). 16. ĐÁNH GIÁ VIỆC ỨNG DỤNG KẾT QUẢ CÁC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VÀO CÔNG TÁC GIẢNG DẠY TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (34), 148–157. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/303
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả