15. Research on the effects of enso on frequency and intensity of cold air waves

Hường Chu Thị Thu, Bình Hoàng Thị

Abstract

The influence of ENSO on cold air frequency and intensity was determined based on SSTA data in NINO 3, reanalyzed data and cold air waves affecting Vietnam in the period 1981 - 2019. The results show that the number of cold air waves tends to increase during the middle winter, and decrease in the early and late winter period. In the period 1993 - 2019, cold air waves of strong, medium, and weak intensity all tended to decrease and decrease the most for strong cold air waves. In addition, the number of cold air episodes is often higher than the average of many years during the non-ENSO period and lower than the average of many years in most of ENSO winter months. During the La Nina period, intense cold air waves were more frequent. However, the number of cold air episodes with weak and medium intensity prevailed during the El Nino and non-ENSO periods. Furthermore, ENSO has a very close relationship with the intensity of winter monsoons. In particular, during the second half of winter, the winter monsoon will weaken or intensify during El Nino/ La Nina period.

Full text article

Generated from XML file

References

[1]. Chu Thị Thu Hường (2015). Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến cường độ và phạm vi hoạt động của áp cao Siberia. Số 651, tr.15 - 21.
[2]. Chu Thị Thu Hường (2015), Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu đến một số cực trị khí hậu và hiện tượng khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Luận án Tiến sĩ Địa lý, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi Khí hậu, Bộ Giáo dục và Đào tạo.
[3]. Chu Thị Thu Hường và cs (2018). Nghiên cứu sự dịch chuyển mùa của các hệ thống gió mùa và ảnh hưởng của nó đến sự biến đổi thờ tiết trên khu vực Việt Nam. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, Bộ Tài nguyên và Môi trường.
[4]. Phạm Thị Thanh Hương, Nguyễn Trọng Hiệu, Vũ Văn Thăng, Nguyễn Thị Lan (2012). Nghiên cứu khả năng dự báo các hiện tượng thời tiết cực đoan trong gió mùa mùa đông ở miền Bắc Việt Nam. Đề tài nghiên cứu Khoa học và phát triển Công nghệ cấp Bộ, Bộ Tài nguyên và Môi trường.
[5]. Nguyễn Viết Lành (2007). Một số kết quả nghiên cứu về sự biến đổi khí hậu trên khu vực Việt Nam. Tạp chí Khí tượng Thuỷ văn, (số 560), tr 33 - 38.
[6]. Trần Công Minh (2003). Giáo trình Khí tượng synop nhiệt đới. Đại học Quốc gia Hà Nội.
[7]. Nguyễn Đức Ngữ và các cộng sự (2002). Tác động của ENSO đến thời tiết, khí hậu, môi trường và kinh tế xã hội Việt Nam. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, Viện Khí tượng Thuỷ văn và Môi trường.
[8]. Đỗ Thị Thanh Thủy (2013). Một số đặc điểm hoạt động của GMMĐ trên khu vực Việt Nam. Luận văn thạc sỹ.
[9]. Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương (2009). Quy định theo dõi và dự báo không khí lạnh.
[10]. Bingyi Wu & Jia Wang (2002). Siberian High and East Asian Winter Monsoon. Peophysiccalresearchletters, vol 29, No.19,1897, doi: 10,1029/2002, GL015373.
[11]. Ding Yihui et al (2014). Interdecadal Variability of the East Asian Winter Monsoon and its Possible Links to Global Climate Change. J. Meteor. Res., 28(5), 693, 713, 10.1007/s13351-014-4046.
[12]. Fotis.Panagiotopoulos, M. Shahgednova& A. Hannachi, (2005). Observed Trends and Teleconnections of the Siberian High: A Recently Declining Center of Action. 1411- Journal of Climate, Vol 18.
[13]. Gao Hui et al (2007). Comparison of East Asian winter monsoon indices. Adv.Geosci, 10, 31 - 37).
[14]. Ghap Jhun. Jong and Eun. Jhong Lee (2004). A New East Asian Winter Monsoon Index and Associated Characteristics of the Winter Monsoon. Journal of Climate, Vol. 17, pp. 711 - 725.
[15]. Gong D. Y và C.-H. Ho (2002). The Siberian High and climate change over middle to high latitude Asia. Theor. Appl. Climatol, Vol 72, pp. 1 - 9.
[16]. Hansen J., R. Ruedy, M. Sato and K. Lo (2010). Global surface temperture change. Reviews of Geophysics, Vol. 48, pp. RG4004.
[17]. Hong Ye, Riyu Lu (2011). Subseasonal Variation in ENSO-Related East Asian Rainfall Anomalies during Summer and Its Role in Weakening the Relationship between the ENSO and Summer Rainfall in Eastern China since the Late 1970s. J. Climate, 24, 2271 - 2284.
[18]. Lin Wang and Wen Chen (2013). An Intensity Index for the East Asian Winter Monsoon. China Manuscript received 7 February 2013, in final form 15 October 2013.
[19]. Lu and Chan (1999). A Unified Monsoon Index for South China. T 2375 - 2385, AUGUST 1999.
[20]. Shi (1996). Features of the East Asian winter monsoon intensity on multiple time scale in recent 40 years and their relation to climate. J. Appl. Meteorol. Sci, 7(2), 175 - 182.
[21]. Sun và Wu (2015). Role of the North Pacific sea surface temperature in the East Asian winter monsoon decadal variability. Clim Dyn DOI 10.1007/s00382-015-2805-9.
[22]. Ronghui Huang, Chen Jilong và Huang Gang (2007). Characteristics and Variations of the East Asian Monsoon System and Its Impacts on Climate sasters in China. Advances in ATnospheric sciences, Vol. 24, No. 6, pp. 993 - 1023.
[23]. Wang Lin, Chen Wen (2013). An intensity index for the East Asian Winter monsoon. Journal of Climate, Volume 27, 2361-2374, DOI: 10.1175/JCLI-D-13-00086.1.
[24]. Wu and Chan (2004). Inteernational Journal of Climatology. Int. J. Climatol. 25:437 - 451.
[25]. Yi Zhang, Kenneth R. Sperber, and James S. Boyle (1997). Climatology and Interannual Variation of the East Asian Winter Monsoon: Results from the 1979 - 95 NCEP/NCAR Reanalysis. Mon. Wea. Rev, 125, 2605 - 261.
[26]. https://psl.noaa.gov/enso/data.html

Authors

Hường Chu Thị Thu
ctthuong@hunre.edu.vn (Primary Contact)
Bình Hoàng Thị
Chu Thị Thu, H., & Hoàng Thị, B. (2020). 15. Research on the effects of enso on frequency and intensity of cold air waves. Science Journal of Natural Resources and Environment, (34), 138–147. Retrieved from https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/302
##submission.license.notAvailable##

Article Details

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.

05. Assessment of drought level by using the indicator of flow deficiency in the Mekong delta

Thiện Trần Đức, Bính Đỗ Thị, Anh Nguyễn Phương
Abstract View : 11
Download :0

06. Research build map for risk of salt intrusion in the Ma River delta in the context of climate change

Minh Hoàng Thị Nguyệt, Thường Lê Thị, Vũ Nguyễn Trọng
Abstract View : 1
Download :0

07. Climate characteristics and changes in Tho Chu archipelago in the early 21st century

Tuấn Nguyễn Ngọc, Hà Lê Thị Thu, Hương Trần Thị, Anh Ninh Thị Kim
Abstract View : 11
Download :5

09. Research on fog forecast on the sea of Quang Ninh - Hai Phong

Lành Nguyễn Viết, Đoàn Phan Văn
Abstract View : 17
Download :5