11. THIẾT LẬP MÔ HÌNH HEC-HMS DỰ BÁO LƯU LƯỢNG NƯỚC VÀO HỒ BẢN CHÁT MÙA LŨ 2020

Anh Nguyễn Tuấn, Hương Dương Thị Thanh, Huyền Trần Thị Thanh

Giới thiệu

Bản Chát là một trong các hồ chứa lớn trên hệ thống bậc thang hồ chứa trên sông Đà. Việc điều hành hồ Bản Chát sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành hồ Huội Quảng và gián tiếp ảnh hưởng đến hồ Sơn La, Hòa Bình cũng như mực nước hạ du. Để nâng cao hiệu quả của công tác điều hành hồ phục vụ phát điện và phòng chống lũ, phòng giảm nhẹ thiên tai (Viện Cơ học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, một trong sáu đơn vị tư vấn điều hành liên hồ chứa của Tổng cục phòng chống thiên tai) đã xây dựng, sử dụng các mô hình thủy văn hỗ trợ công tác dự báo lưu lượng vào hồ. Trong khuôn khổ bài báo này, nhóm tác giả thiết lập mô hình thủy văn HEC-HMS cho lưu vực hồ Bản Chát để phục vụ công tác dự báo dòng chảy đến hồ trong mùa lũ. Kết quả tính toán mô phỏng mùa lũ năm 2018, kiểm định năm 2019 và dự báo năm 2020 của mô hình HEC-HMS đã được so sánh, đánh giá với số liệu thực đo. Kết quả cho thấy mô hình có khả năng ứng dụng tốt trong công tác dự báo lưu lượng vào hồ.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. HEC HMS user manual.
[2]. HEC GEOHMS user manual.
[3]. Công ty tư vấn và chuyển giao công nghệ trường Đại học Thủy lợi - Chi nhánh miền Nam, Qui trình hướng dẫn thiết kế - Hướng dẫn sử dụng phần mềm Hec HMS, Tập 8: Hướng dẫn tính toán Thủy văn - Thủy lực, Tr 10 - 11.
[4]. Công ty tư vấn và chuyển giao công nghệ trường Đại học Thủy lợi - Chi nhánh miền Nam, Qui trình hướng dẫn thiết kế - Hướng dẫn sử dụng phần mềm HEC HMS, Tập 8: Hướng dẫn tính toán Thủy văn - Thủy lực, Tr 24 - 26.

Các tác giả

Anh Nguyễn Tuấn
ntanhvc@gmail.com (Liên hệ chính)
Hương Dương Thị Thanh
Huyền Trần Thị Thanh
Nguyễn Tuấn, A., Dương Thị Thanh, H., & Trần Thị Thanh, H. (2020). 11. THIẾT LẬP MÔ HÌNH HEC-HMS DỰ BÁO LƯU LƯỢNG NƯỚC VÀO HỒ BẢN CHÁT MÙA LŨ 2020. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (34), 100–108. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/298
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

05. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HẠN HÁN BẰNG CHỈ SỐ THIẾU HỤT DÒNG CHẢY VÙNG HẠ LƯU ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Thiện Trần Đức, Bính Đỗ Thị, Anh Nguyễn Phương
Abstract View : 284
Download :77

06. NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG BẢN ĐỒ NGUY CƠ XÂM NHẬP MẶN VÙNG HẠ LƯU SÔNG MÃ TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Minh Hoàng Thị Nguyệt, Thường Lê Thị, Vũ Nguyễn Trọng
Abstract View : 224
Download :67

09. NGHIÊN CỨU DỰ BÁO SƯƠNG MÙ VÙNG BIỂN QUẢNG NINH - HẢI PHÒNG

Lành Nguyễn Viết, Đoàn Phan Văn
Abstract View : 64
Download :24