09. Rainfall characteristics in Vinh city, Nghe An province

Minh Thái Thị Thanh, An Tăng Văn, Anh Lê Hoàng Tùng, Kha Vương Trọng

Abstract

Analysis of rainfall characteristics in Vinh city, Nghe An province plays an important part in forecasting/warning urban flood. The purpose of this study is to analyze rainfall variation according to rainy season, rainy day and rainy hour, rain characteristics according to rain level and intensity of rain, and explain the mechanism of rainfall in the study area. The trend analysis of Mann-Kendall, classification of rainfall level by percentile, statistical method were used. The results showed that, rainfall in Vinh station tends to increase from August, maximum in September and October, then decrease in the other months. Rainfall in Vinh station tends to increase from 19pm to 9am the next morning and this trend is not most obvious in the 2h - 12h period and more obvious in the 1h -24h period.

Full text article

Generated from XML file

References

[1]. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2017). Thông tư quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo khí tượng. Thông tư số 41, ngày 23 tháng 10 năm 2017.
[2]. Bleeker, W. and Andre, M. J. (1951). On the diurnal variation of precipitation, particularly over central U.S.A., and its relation to large‐scale orographic circulation systems. Q.J.R. Meteorol. Soc., Vol.77, pp 260 - 271.
[3]. Chu Thị Thu Hường (2015). Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu đến một số cực trị khí hậu và hiện tượng khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Luận án tiến sĩ.
[4]. Dickinson, T. (1977). Rainfall intensity-frequency relationships from monthly extremes. Journal of Hydrology, Vol 35, pp.137 - 145.
[5]. Deshpande, N. R., Kulkarni, A. and Krishna Kumar, K., (2012). Characteristic features of hourly rainfall in India. Int. J. Cilmatol., 32, 11, 1730 - 1744.
[6]. Mai Văn Khiêm và cộng sự (2015). Nghiên cứu xây dựng altas khí hậu và biến đổi khí hậu Việt Nam. Đề tài khoa học cấp Nhà nước, mã số BĐKH-17.
[7]. Kincer, J. B., (1916). Daytime and nighttime precipitation and their economic significance. Mon. Wea. Rev., 44, 628 - 633.
[8]. Kousky, V.E., (1980). Diurnal Rainfall Variation in Northeast Brazil. Mon.Wea. Rev., Vol.108, pp 488 - 498.
[9]. Minh Nhat, L., Y. Tachikawa, and K. Takara (2006). Establishment of Intensity-Duration-Frequency curves for precipitation in the monsoon area of Vietnam. Annuals of Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, Nº 49B.
[10]. Minh Nhat, L. (2008). Development of Intensity-Duration-Frequency Relationships Based on Scaling Characteristics of Rainfall Extremes. Doctoral Dissertation
[11]. Thái Thị Thanh Minh và cộng sự (2018). Phân bố không gian mưa cực trị trên 7 vùng khí hậu Việt Nam, giai đoạn 1961 - 2010. Tạp chí Khoa học Tài nguyên và Môi trường, số 20, tháng 6/2018.
[12]. Roy Sen, S. and Robert C. Balling Jr. (2007). Diurnal variations in summer season precipitation in India. Int. J. Climatol., 27, 969 - 976.
[13]. Roy, S. S., (2009). A spatial analysis of extreme hourly precipitation patterns in India. Int. J. Climatol., 29, 3, 345 - 355.
[14]. Shashi Kant (2018). Trend and variability of hourly intensity of rainfall over eastern and northern part of Uttar Pradesh during 1969-2014. MAUSAM, 69, 4 (October 2018), 577 - 588.
[15]. Phan Văn Tân và cộng sự (2008). Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu đến các yếu tố và hiện tượng khí hậu cực đoan ở Việt Nam, khả năng dự báo và giải pháp chiến lược ứng phó. Đề tài Khoa học Cấp Nhà nước, Mã số KC08.29/06-10.
[16]. Tarana A. Solaiman and Slobodan P. Simonovic (2011). Development of probability based intensity-duration-frequency curves under climate change. Report No.072, Department of civil and enviromental engineering, The university of western Ontario, London, Ontario, Canada.
[17]. Vũ Văn Thăng và cộng sự (2017). Dự tính biến đối khí hậu và đánh giá sự thay đổi mưa cực đoan cho Hà Tĩnh. Tạp chí Khoa học biến đổi khí hậu, số 1, trang 55 - 61.
[18]. Yang, G. and J. Slingo (2001). The Diurnal Cycle in the Tropics. Mon. Wea. Rev., Vol.129, pp 784 - 801.

Authors

Minh Thái Thị Thanh
tttminh@hunre.edu.vn (Primary Contact)
An Tăng Văn
Anh Lê Hoàng Tùng
Kha Vương Trọng
Thái Thị Thanh, M., Tăng Văn, A., Lê Hoàng Tùng, A., & Vương Trọng, K. (2020). 09. Rainfall characteristics in Vinh city, Nghe An province. Science Journal of Natural Resources and Environment, (34), 78–84. Retrieved from https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/296
##submission.license.notAvailable##

Article Details

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.

Most read articles by the same author(s)

05. Assessment of drought level by using the indicator of flow deficiency in the Mekong delta

Thiện Trần Đức, Bính Đỗ Thị, Anh Nguyễn Phương
Abstract View : 11
Download :0

06. Research build map for risk of salt intrusion in the Ma River delta in the context of climate change

Minh Hoàng Thị Nguyệt, Thường Lê Thị, Vũ Nguyễn Trọng
Abstract View : 1
Download :0

07. Climate characteristics and changes in Tho Chu archipelago in the early 21st century

Tuấn Nguyễn Ngọc, Hà Lê Thị Thu, Hương Trần Thị, Anh Ninh Thị Kim
Abstract View : 11
Download :5

09. Research on fog forecast on the sea of Quang Ninh - Hai Phong

Lành Nguyễn Viết, Đoàn Phan Văn
Abstract View : 17
Download :5