05. Study on the current management status and propose collection and treatment methods for domestic solid waste in Ninh Binh city, Ninh Binh province until 2030

Lan Nguyễn Xuân, Oanh Đoàn Thị, Trung Nguyễn Thành

Abstract

This study aims to investigate the current domestic solid waste management in Ninh Binh city, Ninh Binh province based on field surveys, sample collection and analysis. The results found that the amount of daily solid waste was 1.2kg/person.day and thus the total quantity of domestic solid waste at Ninh Binh city is predicted about 142.59 tons/day in 2030. The main components of domestic solid waste were foodstuff and residue food, accounting for 59.6%. The average humidity and calorific value of domestic solid waste were 63.1 ± 6,63 % and 20369 ± 25.37 J/kg, respectively. Most of households have been using waste collection service from Ninh Binh Urban Environment and Services Joint - Stock Company, which domestic solid waste was not source-separated. This study also evaluated and proposed the collection plan for source-separated domestic solid waste as well as suitable treatment methods for each type of collected solid waste.

Full text article

Generated from XML file

References

[1]. Nguyễn Tri Quang Hưng (2018). Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và bước đầu xác định cơ hội áp dụng công nghệ MBT-CD.08 xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại thành phố Pleiku. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Các Khoa học Trái đất và Môi trường, Vol. 34, No. 2 (2018) 12 - 21.
[2]. Nguyễn Văn Phước (2015). Quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại. Giáo trình.
[3]. Thủ tướng Chính phủ (2014). Quyết định số 1266/QĐ-TTg về việc phê duyệt quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
[4]. Trần Thị Hồng (2016). Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn tại xã Minh Nghĩa, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Các Khoa học Trái đất và Môi trường, Tập 32, Số 1S (2016) 173 - 178.
[5]. UBND tỉnh Ninh Bình (2013). Quyết định số 245/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Ninh Bình đến năm 2030.
[6]. Doyce T.M., Tomas U.G., Harold S.T., (2014). Use of Fluidized Bed Technology in Solid Waste Management. International Journal of u- and e- Service, Science and Technology, 7(1):223 - 232.

Authors

Lan Nguyễn Xuân
Oanh Đoàn Thị
dtoanh@hunre.edu.vn (Primary Contact)
Trung Nguyễn Thành
Nguyễn Xuân, L., Đoàn Thị, O., & Nguyễn Thành, T. (2020). 05. Study on the current management status and propose collection and treatment methods for domestic solid waste in Ninh Binh city, Ninh Binh province until 2030. Science Journal of Natural Resources and Environment, (34), 38–46. Retrieved from https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/292
##submission.license.notAvailable##

Article Details

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.

Most read articles by the same author(s)

10. Current situation of plastic waste in household activities and proposed management solutions in Thanh Xuan district, Hanoi city

Hương Nguyễn Quỳnh, Hạnh Nguyễn Thị Hồng, Thành Nguyễn Khắc, Yến Nguyễn Như
Abstract View : 2
Download :0