02. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA MỘT SỐ LOẠI HÌNH THIÊN TAI TỚI CỘNG ĐỒNG TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH

Doanh Vũ Văn, Trường Lê Đắc, Tính Phạm Hồng, Tấn Bùi Đức

Giới thiệu

Quảng Bình là một tỉnh duyên hải nằm ở nơi hẹp nhất theo chiều Đông - Tây của
Việt
Nam. Với địa hình dốc, bị chia cắt mạnh bởi mạng lưới sông suối, nơi đây là một trong những địa phương ở Trung Trung Bộ chịu nhiều ảnh hưởng của thiên tai của Việt Nam, đặc biệt là những thiên tai có nguồn gốc khí tượng thủy văn. Từ thực trạng trên cho thấy, việc đánh giá tác động của một số loại hình thiên tai tới cộng đồng tại tỉnh Quảng Bình là rất cần thiết nhằm cung cấp thêm thông tin cho địa phương để chủ động ứng phó với thiên tai và đáp ứng chương trình mục tiêu quốc gia về biến đổi khí hậu. Bài báo sử dụng các phương pháp thống kê, điều tra khảo sát và kết hợp với điều tra xã hội học để xác định mức độ tác động của các loại hình thiên tai như bão, lũ, lũ quét và hạn hán tới các huyện/thành phố trong phạm vi tỉnh Quảng Bình cũng như đánh giá mức độ quan tâm của cộng đồng khi thiên tai xảy ra. Việc đánh giá tác động của các loại hình thiên tai bão, lũ, lũ quét và hạn hán tới các huyện/thành phố trong phạm vi tỉnh Quảng Bình sẽ cung cấp thông tin giúp địa phương chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai trong bối cảnh biến đổi khí hậu tác động tới địa phương ngày càng nghiêm trọng.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Luật phòng chống thiên tai số 33/2013/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 19/6/2013 và có hiệu lực 1/5/2014.
[2]. Báo cáo kinh tế, xã hội tỉnh Quảng Bình năm 2016 - 2019 của tỉnh Quảng Bình.
[3]. Phan Văn Tân (2010). Nghiên cứu tác động của BĐKH toàn cầu đến các yếu tố và hiện tượng khí hậu cực đoan ở Việt Nam, khả năng dự báo và giải pháp chiến lược ứng phó. Báo cáo tổng đề tài cấp Nhà Nước. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội.
[4]. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương (2008). Đặc điểm khí tượng thủy văn năm 2007.
[5]. Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương (2009). Đặc điểm khí tượng thủy văn năm 2008.
[6]. Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương (2014). Đặc điểm khí tượng thủy văn năm 2013.
[7]. Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia (2018). Đặc điểm khí tượng thủy văn năm 2017.
[8]. Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia (2020). Đặc điểm khí tượng thủy văn năm 2019.
[9]. Tổng cục thống kê (2020). Niên giám thống kê tỉnh Quảng Bình 2019.
[10]. Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương (2006). Đặc điểm khí tượng thủy văn năm 2005.
[11]. Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương (2007). Đặc điểm khí tượng thủy văn năm 2006.
[12]. Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương (2010). Đặc điểm khí tượng thủy văn năm 2009.
[13]. Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương (2011). Đặc điểm khí tượng thủy văn năm 2010.
[14]. Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương (2012). Đặc điểm khí tượng thủy văn năm 2011.
[15]. Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương (2013). Đặc điểm khí tượng thủy văn năm 2012.
[16]. Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương (2015). Đặc điểm khí tượng thủy văn năm 2014.
[17]. Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương (2016). Đặc điểm khí tượng thủy văn năm 2015.
[18]. Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia (2019). Đặc điểm khí tượng thủy văn năm 2018.
[19]. https://kepiklab.wordpress.com/2013/05/05/slovin-yamane-sample-size-calculator-free-download/

Các tác giả

Doanh Vũ Văn
vvdoanh@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Trường Lê Đắc
Tính Phạm Hồng
Tấn Bùi Đức
Vũ Văn, D., Lê Đắc, T., Phạm Hồng, T., & Bùi Đức, T. (2020). 02. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA MỘT SỐ LOẠI HÌNH THIÊN TAI TỚI CỘNG ĐỒNG TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH . Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (34), 12–23. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/289
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

06. ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG NHÔM (Al) TRONG NƯỚC SẠCH SỬ DỤNG CHO MỤC ĐÍCH SINH HOẠT CỦA CÁC ĐƠN VỊ CẤP NƯỚC QUY MÔ NHỎ GIAI ĐOẠN 2020 - 2022

Trâm Trần Quỳnh, Hải Nguyễn Tuấn, Hiền Đỗ Phương, Hà Lê Thái, Hương Nguyễn Thị Mai, Huyền Đỗ Vũ...
Abstract View : 15
Download :4