02. The assessment of natural disaster impacts on the community of Quang Binh province

Doanh Vũ Văn, Trường Lê Đắc, Tính Phạm Hồng, Tấn Bùi Đức

Abstract

Quang Binh is a coastal province located in the narrowest East - West part of Vietnam. With a steep terrain, sharply divided by stream and river systems, Quang Binh is one of provinces in the Central Vietnam that extremely affected by natural disasters, especially hydro-meteorological natural disasters. Therefore, the assessment of natural disaster impacts on local communities in Quang Binh province is vital in order to actively respond to natural disasters and conform the national target program on climate change. This study was used statistical methods, field surveys and sociological surveys to determine the impact of different types of natural disasters (i.e. storms, floods, flash floods and droughts) on districts/cities in Quang Binh province as well as evaluate the level of community concern with occurring natural disasters. Results of this study will provide information for the province to actively prevent, combat with and mitigate natural disasters in the context of climate change.

Full text article

Generated from XML file

References

[1]. Luật phòng chống thiên tai số 33/2013/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 19/6/2013 và có hiệu lực 1/5/2014.
[2]. Báo cáo kinh tế, xã hội tỉnh Quảng Bình năm 2016 - 2019 của tỉnh Quảng Bình.
[3]. Phan Văn Tân (2010). Nghiên cứu tác động của BĐKH toàn cầu đến các yếu tố và hiện tượng khí hậu cực đoan ở Việt Nam, khả năng dự báo và giải pháp chiến lược ứng phó. Báo cáo tổng đề tài cấp Nhà Nước. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội.
[4]. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương (2008). Đặc điểm khí tượng thủy văn năm 2007.
[5]. Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương (2009). Đặc điểm khí tượng thủy văn năm 2008.
[6]. Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương (2014). Đặc điểm khí tượng thủy văn năm 2013.
[7]. Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia (2018). Đặc điểm khí tượng thủy văn năm 2017.
[8]. Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia (2020). Đặc điểm khí tượng thủy văn năm 2019.
[9]. Tổng cục thống kê (2020). Niên giám thống kê tỉnh Quảng Bình 2019.
[10]. Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương (2006). Đặc điểm khí tượng thủy văn năm 2005.
[11]. Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương (2007). Đặc điểm khí tượng thủy văn năm 2006.
[12]. Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương (2010). Đặc điểm khí tượng thủy văn năm 2009.
[13]. Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương (2011). Đặc điểm khí tượng thủy văn năm 2010.
[14]. Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương (2012). Đặc điểm khí tượng thủy văn năm 2011.
[15]. Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương (2013). Đặc điểm khí tượng thủy văn năm 2012.
[16]. Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương (2015). Đặc điểm khí tượng thủy văn năm 2014.
[17]. Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương (2016). Đặc điểm khí tượng thủy văn năm 2015.
[18]. Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia (2019). Đặc điểm khí tượng thủy văn năm 2018.
[19]. https://kepiklab.wordpress.com/2013/05/05/slovin-yamane-sample-size-calculator-free-download/

Authors

Doanh Vũ Văn
vvdoanh@hunre.edu.vn (Primary Contact)
Trường Lê Đắc
Tính Phạm Hồng
Tấn Bùi Đức
Vũ Văn, D., Lê Đắc, T., Phạm Hồng, T., & Bùi Đức, T. (2020). 02. The assessment of natural disaster impacts on the community of Quang Binh province. Science Journal of Natural Resources and Environment, (34), 12–23. Retrieved from https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/289
##submission.license.notAvailable##

Article Details

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.

Most read articles by the same author(s)

01. Mangrove degradation in Tien Yen district, Quang Ninh province

Hà Hoàng Thị, Thành Nguyễn Khắc, Tính Phạm Hồng, Huyền Bùi Thanh, Hùng Trần Đăng
Abstract View : 18
Download :11