1. MÔ PHỎNG TRƯỜNG DÒNG CHẢY TRONG GIÓ MÙA KHU VỰC CỬA ĐẠI

Thanh Nguyễn Ngọc, Lân Vũ Văn, Lân Nguyễn Hồng

Giới thiệu

Cửa Đại là cửa sông tương đối quan trọng, có vị trí chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Nam. Trong những năm gần đây, hiện tượng xói lở, bồi tụ tại cửa sông này đang xảy ra rất mạnh nhất là trong điều kiện thời tiết gió mùa hoạt động. Nghiên cứu đã sử dụng mô hình MIKE21 tính toán các trường mực nước và dòng chảy trong các điều kiện gió mùa đông bắc và tây nam cho khu vực Cửa Đại. Kết quả đã chỉ rõ dòng chảy tại hai thời kỳ gió mùa có xu hướng ngược nhau và do đặc điểm về địa hình, hướng đường bờ nên dòng chảy trong mùa gió đông bắc có giá trị là 0,16m/s nhỏ hơn so với mùa gió tây nam là 0,3m/s.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

1. Lương Phương Hậu, Trần Đình Hợi (2004). Động lực học dòng sông và chỉnh trị sông.
2. Nguyễn Văn Cư và nnk (1990). Động lực vùng biển cửa sông Việt Nam - Phần nghiên cứu cửa sông, Hà Nội.
3. Đinh Văn Ưu (2005). Vai trò các quá trình tương tác sông - biển trong mô hình tính toán và dự báo xói lở bờ biển cửa sông. Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc Gia Hà Nội - trang 118-126, T. XXI số 3pt.

Các tác giả

Thanh Nguyễn Ngọc
nnthanh@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Lân Vũ Văn
Lân Nguyễn Hồng
Nguyễn Ngọc, T., Vũ Văn, L., & Nguyễn Hồng, L. (2017). 1. MÔ PHỎNG TRƯỜNG DÒNG CHẢY TRONG GIÓ MÙA KHU VỰC CỬA ĐẠI. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (16), 3–9. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/26
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >> 

3. NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỊA HÌNH TỚI ĐỢT MƯA LỚN TỪ 09-13/08/2013 Ở NAM BỘ VÀ NAM TÂY NGUYÊN BẰNG MÔ HÌNH WRF

Phong Nguyễn Bình, Thăng Vũ Văn, Thức Trần Duy, Anh Vũ Thế, Hiệp Nguyễn Văn
Abstract View : 85
Download :31